Vandos Zaborskaitės intelektualinės biografijos bandymas: formuojant literatūrologinius pagrindus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vandos Zaborskaitės intelektualinės biografijos bandymas: formuojant literatūrologinius pagrindus
Alternative Title:
Vanda Zaborskaitė - intellectual biography attempt: in formulation of the basics in literary criticism
In the Journal:
Lietuvos kultūros tyrimai. 2012, 3, p. 29-47. Asmenybės, lytys, bendruomenės
Keywords:
LT
Vanda Zaborskaitė; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LTVandos Zaborskaitės sovietmetyje sukurta įtakingiausia metodologinė prieiga suformavo mūsų šiuolaikinius santykius su grožine literatūra. Straipsnio tikslas yra aptarti ir įvertinti jos literatūros metodologijai skirtą darbų dalį, kurią sudaro trys knygos „Eilėraščio menas", „Literatūros mokslo įvadas" ir ontologijos „Poetika ir literatūros estetika" parengimas. Oponuodama oficialiajam vulgariajam sociologizavimui, ji laikėsi iš Vinco Mykolaičio-Putino perimtos humanistinės hermeneutinės literatūrologuos tradicijos, akcentavusios meno psichologinio ir estetinio poveikio (Erlebnis) reikšmę žmogaus gyvenime ir tęsusios idealistinės estetikos sukurtą panestetinę meno koncepciją. Paveldėta genetinių, istorinių ir estetinių literatūros tyrimų tradicija jos buvo papildyta interpretacijos meno, fenomenologijos ir formalizmo nuostatomis. Zaborskaitė laikėsi ganėtinai pliuralistinės, bet savaip aiškiai suformuluotos prieigos prie literatūros, kuri leistų derinti teksto suvokimo istoriškumą su logiškumu, genetinę kritiką su interpretacine imanentine. Svarbiausiu literatūros studijų tikslu ji nurodė kūrinio individualumo suvokimą, kuris ne tik motyvuojamas meninės struktūros vientisumo aprašymu, bet ir apribojamas bei konkretizuojamas autoriaus prasmių akiračio tyrimu. Įvesdama ir racionalizuodama atskiro kūrinio interpretavimo praktiką, ji, kaip Emilis Staigeris, laikėsi kūrinio estetinio poveikio ir kritikos retorinės įtaigos nuostatų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Interpretacijos menas; Literatūratūrologija; Literatūrologija; Metodologinė hermeneutika; Vanda Zaborskaitė; Art of interpretation; Literary; Literary criticism; Methodological hermeneutics; Methological hermeneutics; Vanda Zaborskaitė.

ENOne of the most influential approaches to literary methodologies worked out by Zaborskaitė in the Soviet period made solid foundations for our contemporary fiction understanding. The aim of the article is to consider and assess the part of works dedicated to literary methodology by Vanda Zaborskaitė. That part consists of three books - "The Art of Poem", "Introduction to Literary Science" and preparation of the anthology "Poetics and Literary Aesthetics". Opposing to the official vulgar sociologization of literature she followed the humanistic hermeneutical literary tradition taken from Vincas Mykolaitis-Putinas which stresses the psychological significance of art impact (Erlebnis] in human life and continues the pan-aesthetical art conception created by idealistic aesthetics. The inherited tradition of genetic, historical and aesthetic research of fiction was enriched by interpretation art, phenomenology and formalism approaches. Zaborskaitė maintained rather pluralistic but in a way clearly defined attitude to literature allowing to combine historicity with logics, genetic criticism with interpretational immanent. Her reading goal was to perceive the individuality of a literary work which is not only motivated by description of its artistic structure integrity but limited and concretized by investigations of its author's outlook. By introducing and rationalizing the practice of interpretation of a separate literary work she, in the same way as Staiger, pursued aesthetic and rhetoric suggestions of criticism. [From the publication]

ISBN:
9789955868590
ISSN:
2029-8560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47650
Updated:
2018-12-17 13:29:34
Metrics:
Views: 30    Downloads: 10
Export: