Darbuotojų poreikių stiprumo įvertinimas Šiaulių miesto privataus sektoriaus organizacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų poreikių stiprumo įvertinimas Šiaulių miesto privataus sektoriaus organizacijose
Alternative Title:
Personnel needs' assessment in Šiauliai city private sector organisations
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 2 (8), p. 132-140
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTKuo daugiau darbuotojai motyvuoti dirbti, tuo geriau jie dirba. Sėkmingai parinkti motyvavimo priemones galima tik tada, kai yra žinomi darbuotojų poreikiai. Tyrimo problema suformuluota klausimu: kokie yra Šiaulių miesto privataus sektoriaus organizacijų darbuotojų poreikių prioritetai atsižvelgiant į jų lytį, išsilavinimą, darbo stažą bei amžių? Tyrimo tikslas - įvertinti Šiaulių miesto privataus sektoriaus organizacijų darbuotojų poreikių stiprumą. Tyrimas buvo atliekamas 2006 m. Šiaulių miesto privataus sektoriaus organizacijose, jame dalyvavo 84 respondentai. Respondentams buvo pateiktas uždaro tipo klausimynas, skirtas poreikių stiprumui nustatyti pagal A. Maslow teoriją. Pagrindinė anketos dalis buvo suskaidyta į penkis blokus pagal poreikius: fiziologinius, saugumo, socialinius, pagarbos ir savirealizacijos. Tyrimas atskleidė, kad Šiaulių miesto darbuotojams nepaisant lyties, amžiaus, išsilavinimo ar darbo stažo svarbiausia yra fiziologinių poreikių užtikrinimas. Didesnių skirtumų tarp poreikių stiprumų, atsižvelgiant į respondentų lytį, nepastebėta. Tiek Šiaulių miesto moterims, tiek vyrams yra svarbus socialinių bei saugumo poreikių užtikrinimas. Kuo aukštesnis išsilavinimas, tuo stipresnis savirealizacijos poreikis. Tyrimo rezultatai, atsižvelgiant į respondentų darbo stažą, parodė, kad kuo didesnis darbo stažas, tuo mažesni poreikiai apskritai. Žmonėms, neseniai pradėjusiems dirbti, yra svarbu save realizuoti, tuo tarpu taip darbuotojų, turinčių didelį darbo stažą, dominuoja saugumo ir socialiniai poreikiai. Su amžiumi smarkiai susilpnėja pagarbos poreikiai, tuo tarpu socialiniai poreikiai, atsižvelgiant į Šiaulių miesto darbuotojų amžių, beveik nesikeičia.Reikšminiai žodžiai: Darbuotojų poreikiai; įvertinimas; Privataus sektoriaus organizacijose; Personnel needs; Assesment; Privat sector organizations.

ENThe bigger the motivation of employees, the better they perform their tasks. The possibility of successful choice of means of motivation emerges only when the needs of employees are known. The problem of the study is formulated by the following question: which are the priorities of needs of the employees of organizations of the private sector of Šiauliai in terms of their sex, education, work record and age? The aim of the study is to evaluate the strength of the needs of employees of organizations of the private sector of Šiauliai. The survey was performed in 2006 in organizations of the private sector of Šiauliai with participation of 84 respondents, who were provided a questionnaire for identification of the strength of needs according to A. Maslow’s theory. The questionnaire was divided into five blocks according to the needs: physiological, security, social, respect and self-realization. The survey revealed that independently of the sex, age, education or work record, the employees of Šiauliai are most concerned with ensuring of physiological needs. No bigger difference between the strength of needs was noticed in regard to the sex of the respondents. Both men and women of Šiauliai are concerned with ensuring of social and security needs. The respondents with a higher level of education manifested with a higher need for self-realization. The results of the survey, referring to the work record of respondents, showed that the longer the work record, the smaller the needs as a whole. The people, who have just started working, are concerned with self-realization and the needs of security and social needs are predominant among the employees with a long work record. The needs of respect become significantly weaker with age and the social needs almost do not change with age of the employees of Šiauliai.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4369
Updated:
2018-12-20 23:09:08
Metrics:
Views: 33    Downloads: 8
Export: