Organisation development in the context of good governance : job motivation attitude

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Organisation development in the context of good governance: job motivation attitude
Alternative Title:
Organizacijos vystymas gero valdymo kontekste: darbo motyvacijos požiūris
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2012, Nr. 3 (28), p. 133-139
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo objektas - darbo motyvacija. Tyrimo tikslas - išanalizuoti darbo motyvacijos modelį ir pasiūlyti jo taikymo galimybes organizacijoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir intemeto šaltinių lyginamoji ir loginė analizė. Pritaikomumas aktualus, kadangi motyvacijos stiprinimo perspektyva atskleidžzia galimybes šiuolaikinėse organizacijose pagerinti atliekamas personalo darbo funkcijas ir kaitu įgyvendinti gerą valdymą pirmiausia pačioje organizacijoje. Gero valdymo sąvoka kildinama iš gero administravimo koncepto, visų pirma suprantamo kaip profesionalaus ir etiškai nepriekaištingo valstybės tamautojo darbo, kuris įmanomas tik pakankamai motyvuojant tos organizacijos narius. Straipsnio tikslą siekiama įgyvendinti analizuojant bet kurio tipo organizacijos vystymosi per darbo motyvacijos stiprinimo aspektą, įdiegiant darbo motyvacijos proceso vystymo, sąveikaujant su darbo motyvacijos lauku, modelį. Darbo motyvacijos vystymas turi tiesiogines sąsajas su organizacijos gyvavimu ir vystymu, todėl organizacija, būdama sociokultūrine sistema, aiškiai suvokia, kad kuo daugiau issivyščiusi sistema, tuo ji mažiau priklauso nuo išorinės aplinkos, o darbo motyvacijos teikiamų galimybių kūrybingas panaudojimas suponuoja rezultatyvumo augimą. Straipsnyje darbo motyvacijos konceptualizacija prognozuojama per stimulais ir galimybėmis prisotinto darbo motyvacijos lauko formavimą, įvertinant konkrečios organizacijos darbuotojų kiekybinę ir kokybinę struktūrą veiklos krypties požiūriu. Šiame straipsnyje atskleidžiamas bet kurio tipo organizaciios vystymosi šiuolaikinėmis sąlygomis būtinumas per darbo našumo didinimo galimybų paieškų, stiprinant jos darbuotojų motyvavimą ir asmeninių bei kolektyvinių interesų harmonizavimą. Analizuojamas darbo motyvacijos lauko dizainas, darbo motyvacijos lauko formavimo mechanizmas ir jo kūrimo procese būtinų principų visuma.Atskleidus darbo motyvacijos lauko fonnavimo instrumentus organizacijoje ir kompleksinės darbo motyvacijos raiškos aspektus, teikiamas darbo motyvacijos proceso vystymo, sąveikaujant su darbo motyvacijos lauku, modelis. Darbo motyvacijos stiprinimas organizacijose turi tiesiogines sąsajas su gero valdymo koncepto vystymu ir įgyvendinimu. Apibendrinus atlikto tyrimo rezultatus, galima daryti tokias išvadas: • Per visą definicijos geras valdymas egzistavimo laikotarpį vyksta mokslininkų diskusijos dėl šios sąvokos naudojimo ir tinkamumo, o tai rodo, kad gero valdymo įgyvendinimas yra sudėtingas procesas. Mokslininkai ir tyrėjai tiek pasauliniu, tiek lokaliniu aspektu turėtų daugiau dėmesio kreipti šios problemos tyrinėjimams. • Personalas šiandien yra pagrindiniai ištekliai organizacijoje, todėl geras valdymas priklauso nuo to, kokiu mastu organizacija gebės motyvuoti savo darbuotojus gerai atlikti jiems paskirtas pareigas. Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma priversti darbuotojų dirbti efektyviai, šiandien viena galimų organizacijos vystymo krypčių yra darbo motyvacijos proceso vystymas. • Darbo motyvacijos proceso vystymo, sąveikaujant su darbo motyvacijos lauku, modelis nukreiptasį darbo motyvacijos proceso vystymą organizacijoje per personalo poreikių tenkinimo prizmę, išlaisvinat organizacijos personalo potencialą ir nukreipiant jį iškeltų organizacijos tikslų įgyvendinimui. Modelis remiasi vidinų ir išorinų jėgų vystymosi dinaminęs spirales principu, kur darbo motyvacijos proceso vystymasis vyksta trimis kryptimis: personalo kaitos, rezultatyvumo ir inovacijų bei kokybės • Nors ir siūlomas konkretus darbo motyvacijos modelis organizacijoms, siekiant stiprinti darbuotojų motyvaciją, tačiau ateityje irgi turėtii būti vykdomi tyrimai šioje srityje, kad būtų atskleisti šio modelio praktiniai igyvendinimo keliai ir būdai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Organizacijos vystymas; Darbo motyvacija; Darbo motyvacijos modelis; Darbo motyvacijos laukas; Organizational development; Job motivation; Job motivation model; Job motivation field.

ENIn this article organization development in the context of good governance is analysed. Theoretical analysis involves the possibility of organization development and the role of job motivation in organization development. The basic idea is implementation the model of job motivation process development in the interaction with the job motivation field in the organization. The job motivation projected through incentives and opportunities for field job motivation saturated formation, taking into account the specific organization by quantitative and qualitative structure. Successful implementation of job motivation model will enhance employee's motivation because today it is impossible to force staff to work efficiently and implement good governance. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44192
Updated:
2018-12-17 13:23:50
Metrics:
Views: 38    Downloads: 12
Export: