Vocational education and training of nurses in Lithuania: possibilities of ICT appliance seeking for transparency of European qualifications

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Vocational education and training of nurses in Lithuania: possibilities of ICT appliance seeking for transparency of European qualifications
In the Journal:
Keywords:
LT
Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTSiekiant bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikacijos, sertifikatų bei diplomų pripažinimo skaidrumo, keliami aukštesni reikalavimai medikų profesionalų kvalifikacijai. Dėl šios priežasties į medikų rengimo procesą būtina įtraukti naujus mokymo metodus, mokymo priemones ir vadybą. Tačiau Lietuvoje trūksta medikams studentams skirtų modernių ugdymo technologijų, galinčių užtikrinti aukštos kokybės mokymą. Darbe ieškoma atsakymų į klausimus, kokie europinės kvalifikacijos skaidrumo reikalavimai slaugos specialistams keliami Lietuvoje ir ar yra galimybės juos pasiekti? Kaip patenkinti medikų studentų mokymosi poreikius? Kokie būdai ir metodai yra tinkamiausi ir aktualiausi? Straipsnyje siekiama įvertinti Lietuvos slaugytojų profesinio rengimo ir mokymosi visą gyvenimą poreikius, informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo galimybes siekiant užtikrinti slaugos specialistų europinės kvalifikacijos skaidrumą. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama kvalifikacijos ir kompetencijos samprata, tarpusavio santykiai ir struktūra. Antroje dalyje aprašomi suaugusiųjų mokymo Lietuvoje dabartiniai ypatumai ir ateities perspektyvos. Trečioje straipsnio dalyje siūlomi būdai, kaip kurti naujas slaugytojų ruošimo galimybes Lietuvoje ir kitose šalyse. Atlikta analizė leidžia daryti išvadą, kad teikiant medicininį išsilavinimą būtina įtraukti naujas mokymo(si) ir informacinių bei komunikacinių technologijų formas. Siekiant pagerinti profesinio rengimo kokybę ir patrauklumą, būtina atkreipti dėmesį į tarpinstitucinį bendradarbiavimą (universitetų ir kolegijų) bei partnerystę (nacionaliniu, regioniniu ir europiniu lygiu).Reikšminiai žodžiai: Profesinis rengimas; Medicinos sesuo; Kvalifikacija; Vocational education; Nurse; qualification.

ENIn order to ensure transparency of recognition of certificates and diplomas, evidencing the qualification of the nurse, responsible for general care, higher requirements are raised for the qualification of professional doctors. Due to the said reason it is necessary to include new methods, tools and management of education into the process of preparation of doctors. However in Lithuania there is a lack of modern education technologies, able to ensure high quality of education to medicine students. The study searches for answers to the following questions: which European qualification transparency requirements for nursing specialists are raised in Lithuania and is there a possibility to reach them? How can the educational needs of medicine students be satisfied? Which ways and methods are most suitable and relevant? The article attempts at evaluation of the professional education and lifelong learning needs of Lithuanian nurses and the possibilities of application of information and communication technologies in order to ensure the transparency of European qualification of nursing specialists. The first part of the article analyzes the concept of qualification and competence, their interrelations and structure. The second part describes the present traits and future prospects of education of adults in Lithuania. The third part suggests the ways for development of new nurses’ preparation possibilities in Lithuania and other countries. The performed analysis allows for the conclusion that when providing medical education it is necessary to include new forms of education and information and communication technologies. In order to improve the quality and attractiveness of professional training, it is necessary to draw the attention to the inter-institutional cooperation (between colleges and universities) and the partnership (on the national, regional and pan-European level).

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/216
Updated:
2020-07-22 17:27:43
Metrics:
Views: 38
Export: