"Concept Mapping" and "Reflection" in Lithuanian social work education

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
"Concept Mapping" and "Reflection" in Lithuanian social work education
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LT[...] Ar konceptų žemėlapių ir refleksijos derinimas padeda studentams transformuoti individualų neišreikštą žinojimą į išreikštas žinias? Kurios mokymosi patirtys sąlygoja transformacijas? Kaip efektyviai galima organizuoti studentų ugdymosi patirtis? Tyrimo tikslas: pagrįsti ir aprašyti, kaip konceptų žemėlapių ir refleksijos derinimas sąlygoja socialinio darbo studento individualaus žinojimo transformaciją į išreikštas žinias, siekiant palengvinti Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų įsisavinimą. [...] Metodologija: asmenų individualaus neišreikšto žinojimo vizualizavimas individualiais konceptų žemėlapiais; grupės konceptų žemėlapių sudarymas dalijantis neišreikštu ir išreikštu žinojimu; kolektyvinio žinojimo demonstravimas pristatyme, kai kolegos kritiškai reflektuoja vieni kitų žemėlapius; kritiško draugo refleksija: vienas grupės narys pristato grupės konceptų žemėlapį, kiti rašo kritinio draugo refleksiją užduodami klausimus; kiekvienas individualiai rašo refleksiją apie konceptų žemėlapių sudarymo procesą grupėje. Imtis: 20 socialinio darbo magistrantų. Metodai: individualūs ir grupių konceptų žemėlapiai, rašytinės refleksijos; aprašomoji kokybinė kontentinė analizė. Rezultatai: [...] nustatyta, kad studentai geba praplėsti savo žinias be papildomų išorinių išteklių. Rengiant ir ugdant socialinius darbuotojus refleksija svarbi, nes studentai save vertina konkrečiame kontekste ir specifinėje probleminėje aplinkoje. Socialiniai darbuotojai tuomet geba išspręsti tas problemas bei priimti sprendimus regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniuose kontekstuose. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Refleksija; Socialinis darbas; Reflection; Social work.

ENDoes the coordination of conceptual maps and reflection help the students transform individual implicit knowing to explicit knowledge? Which studying experiences condition these transformations? How to organise the educational experiences of students effectively? Research goal: to analyse and describe how the coordination of conceptual maps and reflection condition the transformation of the social work student’s individual knowing into expressed knowledge, in order to facilitate the acquisitions of the qualities necessary for the European lifelong learning. Methodology: the visualisation of the individual implicit knowing of persons by means of individual conceptual maps; drawing the conceptual maps of groups by means of sharing implicit and explicit knowledge; the display of collective knowledge during the presentation, when the colleagues offer critical reflections on each other’s maps; the critical peer reflection: one group member presents the groups’ conceptual map, while the others offer a critical peer reflection by asking questions; everyone writes an individual reflection on the process of drawing conceptual maps in the group. Set: 20 social work MA students Methods: individual and group conceptual maps, written reflections; descriptive qualitative content analysis. Results: It was found that students are able to expand their knowledge without any additional external resources. Reflection is important in the training of social workers because students evaluate themselves in a particular context and a specific environment. Social workers are then able to solve these issues and make decisions in the regional, national and international context.

ISBN:
9788843042654
Related Publications:
Reflection on the gap between higher education and practice: obstacles in realisation of nurses' competencies / Vilma Žydžiūnaitė. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 5 (42), p. 78-89.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9680
Updated:
2013-04-28 17:00:38
Metrics:
Views: 34
Export: