Žmogaus teisių apsaugos problemos tarptautinėje ir Lietuvos Respublikos teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus teisių apsaugos problemos tarptautinėje ir Lietuvos Respublikos teisėje
Publication Data:
Vilnius : Petro ofsetas, 2004.
Pages:
231 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Nacionalinis žmogaus teisių veiksmų planas; Žmogaus teisių apsauga; Žmogaus teisių įgyvendinimo Lietuvos teisėje problemos; Žmogaus teisės; Human Rights; Protection of Human Rights, the European Court of Human Rights, Human rights in the Lithuanian law problems; The European Court of Human Rights; The National Human Rights Action Plan.
Contents:
Įžanga — Žmogaus teisių garantijos — 1. Konstituciniai žmogaus teisių pagrindai Lietuvoje ir Nacionalinis žmogaus teisių veiksmų planas — 2. Tarptautiniai Lietuvos Respublikos įsipareigojimai žmogaus teisių apsaugos srityje — 3. Nacionalinių ir tarptautinių bei ES teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus teisių apsaugą vartotojų teisių apsaugos srityje, įvertinimas. Lietuvos teisinio reglamentavimo problemos — 4. Nacionaliniai ir tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys teisę į pagarbą asmens privačiam bei šeimos gyvenimui. Nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys teisę į pagarbą asmens privačiam gyvenimui. Tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus teisę į pagarbą jo privačiam ir šeimos gyvenimui, įvertinimas. Privataus bei šeimos gyvenimo samprata Europos žmogaus teisių konvencijos 8 str. 1 dalies aiškinimo ir taikymo praktikoje. Konvencijos 8 straipsnio 1 dalies naujausios taikymo tendencijos teisės į privataus gyvenimo gerbimą kontekste. Privataus gyvenimo ir saviraiškos laisvės santykis. Teisės į privatų gyvenimą bei teisės gauti informaciją apie save ir jos perdavimo tretiesiems asmeninis (t.y. asmens duomenų apsaugos) klausimų reglamentavimas tarptautinėje ir ES teisėje — 5. Teisė į nuosavybę, jos santykis su teise į socialinę apsaugą ir paramą — 6. Teisė į nuosavybę pagal Europos žmogaus teisių konvencijos Pirmojo Protokolo 1 str., jos santykis su teise į socialinę apsaugą ir paramą. Europos žmogaus teisių teismo praktika šioje srityje — Institucijos, atsakingos už žmogaus teisių apsaugą. Labiausiai pažeidžiamų asmenų teisės. Asociacijos laisvė— 7. Veiksmingų vidaus gynybos priemonių suteikimas asmenims Lietuvos teisėje Europos žmogaus teisių konvencijos 13 str. bei 35 str. 1 d. požiūriu. Įpareigojimai valstybėms – Europos Tarybos narėms šio principo požiūriu bei vidaus gynybos priemonių efektyvinimas — 8. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga. Šios įstaigos mandato plėtimas. Nediskriminacijos principo aiškinimas ir taikymas tarptautinėje teisėje bei Europos žmogaus teisių teismo praktikoje. Diskriminacijos draudimo principo samprata Lietuvos teisėje bei tarptautinėje teisėje. Nediskrimacijos principo atsiradimas ir plėtojimasis Jungtinių Tautų rėmuose. Europos Tarybos lygmuo — 9. Migrantų ir pabėgėlių teisės — 10. Vaiko teisės pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Vaiko teisės prieglobsčio teisės kontekste — 11. Prekyba žmonėmis, įskaitant prostituciją, prevencija — 12. Asociacijų laisvė pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 11 straipsnį. Nevyriausybinių organizacijų peticijų teisė į Europos žmogaus teisių teismą — 13. Teismų nešališkumo ir nepriklausomumo garantijos Europos žmogaus teisių teismo praktikoje. Teisėjų socialinės garantijos tarptautinių dokumentų požiūriu. Teisė į nešališką ir nepriklausomą teismą. 2. Nepriklausomas teismas. Nešališkas teismas— 14. Europos žmogaus teisių teismo naujos reformos metmenys. Europos žmogaus teisių teismo veiklos įtaka žmogaus teisių apsaugai Lietuvoje. Vidaus gynybos priemonių efektyvinimas bei žmogaus teisių apsaugos stiprinimas po „pilotinių“ Europos žmogaus teisių teismo sprendimų. Kitų tarptautinių mechanizmų įtaka Lietuvos teismų sistemos tobulinimui — 15. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą — 16. Teisė į teismą bei teisė į teisingą bylos nagrinėjimą Europos žmogaus teisių konvencijos 6 str. 1 d. taikymo praktikoje. Problemos, keliamos dėl per ilgų bylų tyrimo bei teisminio nagrinėjimo terminų. Bylų atnaujinimo galimybės Lietuvos teisėje po Europos žmogaus teisių teismo sprendimų — 17. Baudžiamosios bylos atnaujinimas dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo — 18. Proceso atnaujinimas civilinėse bylose — Išvados – Conclusions.
Keywords:
LT
Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Nacionalinis žmogaus teisių veiksmų planas; Žmogaus teisės / Human rights.
EN
European Court of Human Rights; Human Rights; National Human Rights Action Plan; Protection of Human Rights, the European Court of Human Rights, Human rights in the Lithuanian law problems.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje autoriai gvildena svarbiausias Lietuvos teisinės sistemos problemas žmogaus teisių apsaugos srityje, siekiama atskleisti svarbiausių Lietuvos įstatyminių nuostatų, teisinės bei administracinės praktikos neatitikimą Lietuvos prisiimtiems tarptautiniams standartams. Ypač didelis dėmesys skiriamas 1950 m. Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimui Lietuvos teisėje. Autoriai ne tik išryškina problemas, bet taip pat pateikia konkrečius pasiūlymus problemų sprendimui, atsižvelgdami į Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Autoriai gvildena daug, jų nuomone, itin svarbių žmogaus teisių apsaugos sferų: vartotojų teisių apsaugos problematika Lietuvoje, diskriminacijos draudimo principo įgyvendinimas Lietuvos teisėje, teisės į teisingą teismą įgyvendinimas Lietuvoje pagal minėtosios konvencijos 6 straipsnio reikalavimus, atskleidžia Lietuvos penitencinės sistemos problemas, nagrinėja operatyvinės veiklos Lietuvoje problematiką. Be to, analizuojamos migrantų ir pabėgėlių teises, didelis dėmesys skiriamas saviraiškos laisvės ir privataus gyvenimo apsaugos santykio problematikai, aptariami teisės skleisti ir gauti informaciją aspektai, analizuojamas asmens duomenų apsaugos reglamentavimo klausimas tarptautinėje ir Europos Sąjungos teisėje ir kt. Autoriai taip pat analizuoja efektyvias teisinės gynybos priemones Lietuvoje, kurios turi būti suteiktos asmenims pagal tarptautinius standartus, aptaria nevyriausybinių organizacijų peticijos teisę, asociacijos laisvę, galimybę atnaujinti teisminius procesus bylose po Europos žmogaus teisių teismo sprendimų ir pan.

ENThe authors of this monograph tackle the key issues of the Lithuanian legal system in the area of human rights and aims at disclosing the discrepancies between the key Lithuanian statutory provisions, legal and administrative practices and international standards that Lithuania undertook to observe. A very close look is given to implementation of the 1950 European Convention on Human Rights in the Lithuanian law. The authors not only highlight problems but also make specific suggestions on how to resolve those problems in view of the practices of the European Court of Human Rights. The authors tackle quite a few issues they deem important to the protection of human rights: protection of consumer rights in Lithuania; implementation of discrimination prohibition principles in the Lithuanian law; implementation of the right to a fair trial in Lithuania in accordance with the provisions of Article 6 of the Convention; issues of the Lithuanian penitentiary system; surveillance activities in Lithuania. The monograph also analyses rights of migrants and refugees; relationship between the freedom of expression and protection of private life; issue of regulation of personal data protection in the EU law, etc. The authors also analyse the effective legal remedies in Lithuania which should be available to people based on the international standards, discuss the NVOs’ right to petition the government, freedom of association; option to renew judicial proceedings after the judgement of the European Court of Human Rights, etc.

ISBN:
9955534576
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39863
Updated:
2013-04-29 00:36:00
Metrics:
Views: 98
Export: