Pabėgėlių teisė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pabėgėlių teisė
Alternative Title:
Refugee law
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2005.
Pages:
503 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Sutrumpinimų sąrašas — Bendrieji pabėgėlių teisės klausimai — Pabėgėlių teisės sąvoka, ištakos, šaltiniai — Pabėgėlių teisė kaip tarptautinės žmogaus teisių teisės dalis — Pabėgėlių teisės raida — Pagrindiniai pabėgėlių teisės šaltiniai — Pagrindinės pabėgėlių teisės sąvokos — Tarptautinės organizacijos, įgaliotos spręsti pabėgėlių problemas — Pagrindiniai pabėgėlių teisės principai — Asmens negrąžinimo principas tarptautinėje teisėje — Atsakomybės netaikymo už neteisėtą atvykimą ar buvimą šalyje principas — Konfidencialumo principas — Pabėgėlio statusas tarptautinėje, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisėje — Pabėgėlio statuso reikšmė ir pobūdis — 1951 m. konvencijos 1 straipsnio aiškinimas — Pabėgėlio statuso taikymo nuostatos — Pabėgėlio statuso netaikymo nuostatos — Pabėgėlio statuso pasibaigimo nuostatos — Kitos pabėgėlių apsaugos formos tarptautinėje, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisėje — Papildoma apsauga — Papildomos apsaugos ištakos ir teisiniai pagrindai — Papildomos apsaugos sąvoka ir atskyrimas nuo kitų apsaugos formų — Asmenys, kurie naudojasi papildoma apsauga — Papildomos apsaugos suteikimo procesiniai aspektai — Elgesio su papildomą apsaugą gavusiais asmenimis reikalavimai ir šiems asmenims suteikiamos teisės — Papildomos apsaugos suteikimo probleminiai aspektai — Laikina apsauga — Laikinos apsaugos ištakos ir teisiniai pagrindai — Pabėgėlių apsauga masinio antplūdžio situacijoje ir prima facie statusas — Laikinos apsaugos sąvoka ir atskyrimas nuo kitų apsaugos formų: laikino prieglobsčio, papildomos apsaugos, pabėgėlio statuso — Asmenys, kurie naudojasi laikina apsauga — Procesiniai laikinos apsaugos suteikimo ir panaikinimo aspektai —Elgesio su laikiną apsaugą gavusiais asmenimis reikalavimai ir šių asmenų teisės — Laikinos apsaugos suteikimo probleminiai aspektai — Pabėgėlio statuso nustatymo procesiniai aspektai ir prieglobsčio procedūra — Pabėgėlio statuso nustatymo procesiniai aspektai: įrodinėjimo našta ir lygis, patikimumo nustatymas, abejonės privilegija, konfidencialumo principas — Prieglobsčio procedūroms keliami minimalūs reikalavimai — Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygos prieglobsčio procedūros metu — Tarptautiniai ir regioniniai procesiniai reikalavimai, darantys įtaką prieglobsčio procedūroms — Prieglobsčio procedūros valstybių praktikoje — Prieglobsčio prašymų priimtinumo procedūros, prašymų nagrinėjimas skubos ir įprastine tvarka — Lietuvos Respublikos prieglobsčio procedūra — Prieglobsčio procedūrų raidos perspektyvos — Pabėgėlių teisės raidos Europos Sąjungoje specifiniai bruožai — Europos Sąjungos prieglobsčio teisynas (acquis) — Prieglobsčio teisės derinimas — Amsterdamo reforma — ES prieglobsčio teisės normų įtaka Lietuvos Respublikos teisei — Specifiniai pabėgėlių teisės klausimai — Saugios trečiosios valstybės nuostata — Saugios kilmės valstybės nuostata — Akivaizdžiai nepagrįsti prieglobsčio prašymai — Šeimos vienybės principas ir teisė susijungti su šeima — Prieglobsčio prašytojų sulaikymo problematika — Executive summary — Bibliografija — Priedai.
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Pabėgėliai / Refugees; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTPabėgėlių teisių apsauga yra vienas aktualiausių šiuolaikinių žmogaus teisių iššūkių ne tik pasaulio mastu, bet ir Europos Sąjungoje. 1990 metais atkūrus nepriklausomybę ir atvėrus sienas, migracijos ir pabėgėlių teisių apsaugos problemos tapo itin aktualios ir mūsų šaliai. Šioje knygoje pirmą kartą Lietuvoje teoriniu ir praktiniu požiūriu išsamiai nagrinėjami ne tik tarptautiniai pabėgėlių apsaugos aspektai, Europos Sąjungos prieglobsčio teisynas, tačiau taip pat detaliai analizuojama Lietuvos Respublikos teisė, kitų valstybių ir Lietuvos administracinių institucijų bei teismų praktika, naujausios pabėgėlių teisės tendencijos, problemos ir perspektyvos. Skaitytojas šioje monografijoje ras įvairiapusį pabėgėlių apsaugos problemų nagrinėjimą (teisinį, psichologinį, kultūrinį), taigi knyga turėtų būti naudinga plačiai auditorijai: įstatymų leidėjams, teismų institucijoms, migracijos, prieglobsčio ir pasienio pareigūnams ir valstybės tarnautojams, policijos atstovams, socialinių įstaigų bei visuomeninių organizacijų darbuotojams, diplomatams ir, žinoma, tarptautinę ir žmogaus teisių teisę studijuojantiems įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. [Iš leidinio]

ENProtection of refugees’ rights is one of the greatest human rights challenges both on the global scale, and within the European Union as well. After the independence was restored in 1990 and the borders were opened, the issues of migration and refugee right protection became particularly pressing for our country too. This book, for the first time in Lithuania, contains an in-depth theoretical and practical analysis of both international aspects of refugee protection, the European Union acquis on asylum and also the Lithuanian law, the practice of administration authorities and courts of Lithuania and other countries, the latest tendencies, issues and prospects of refugee law. In this study, the read will find an analysis of refugee protection issues from different approaches (legal, psychological, cultural) and so this book ought to be useful for a vast audience, from legislators and judicial institutions to students of different Lithuanian colleges.

ISBN:
9955190159
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27
Updated:
2023-09-01 17:44:53
Metrics:
Views: 116    Downloads: 13
Export: