Asociacijų raiška kalboje (metaforiniai junginiai su žodžiais protas ir verstand)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asociacijų raiška kalboje (metaforiniai junginiai su žodžiais protas ir verstand)
In the Journal:
Filologija. 2003, Nr. 8, p. 33-39
Keywords:
LT
Gretinamoji semantika; Kognityvinė proto metafora; Konceptas PROTAS; Konceptualioji metafora; Lietuvių ir vokiečių kalbų gretinamasis tyrimas; Vokiečių ir lietuvių kalbų lyginimas.
EN
Cognitive metaphor of mind; Comparative approach; Concept MIND; Conceptual metaphor; Contrastive semantics; Contrastive study of Lithuanian and German languages; German and Lithuanian languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma viena pasaulėvaizdžio eksplikacijos sferų – metaforizacija. Kognityvinį metaforizacijos aspektą akcentuojanti teorija metaforą interpretuoja kaip projekciją, interakciją tarp abstraktaus koncepto ir konkrečių apčiuopiamų, matomų daiktų konceptų. Straipsnio lingvistinio tyrimo objektas yra konceptas protas ir jo raiška lietuvių ir vokiečių kalbose. Ištirti žodžių junginiai rodo, kad protas asocijuojamas su šaltu objektu (šaltą protą turėti, mit kühlem Verstand handeln 'veikti vėsiu protu'; su šviesa (būti šviesaus proto, ein heller Verstand 'šviesus protas'). Proto ir konkrečių daiktų bei medžiagų asociacijų ištakos yra ontologinės konceptualiosios metaforos. Į abstrakčią sferą metaforiškai perkeliami apibendrinti požymiai – daiktiškumas ir medžiagiškumas. Kiekvienu atveju išreiškiamas vis kitas požymis (ribos, nuosavybė, pirkimas-pardavimas, praradimas, perdavimas, dydis, kiekis, skystumas). Pagal šiuos žodžių junginius galima teigti, kad protas asocijuojamas su daiktu, nes daiktus galima suskaičiuoti, išmatuoti, t. y. nustatyti kiekį. Tiek lietuvių, tiek vokiečių kalbai būdinga asociacijos su instrumentu raiška; vokiečių kalbos žodžių junginiuose išreikštas proto kaip instrumento naudingumas. Ištirtų lietuviškų žodžių junginių su žodžiu protas veiksmažodžių semantika rodo, kad lietuvių kalbinėje sąmonėje protas asocijuojamas su namais (išsikraustyti iš proto). Tiek lietuviai, tiek vokiečiai protą asocijuoja su kova. Produktyviausias metaforinis modelis yra abstraktaus reiškinio personifikavimas (šaltas protas sako, der Verstand sagtį ('protas sako').

ENOne of the fields of world-view explication - metaphorisation - is described in the article. The theory emphasising the cognitive aspect of metaphorisation interprets metaphor as a projection, interaction between abstract concept and specific concepts of tangible, visible things. The object of linguistic research in the article is concept mind and its expression in the Lithuanian and German languages. Researched word combinations show that mind is associated with a cold object (to have a cold mind, mit kühlem Verstand handelnm "to act with cool mind"; with brightness (to be of bright mind, ein heller Verstand "bright mind"). Origins of the associations between mind and specific objects and materials are anthological conceptual metaphors. Summarising features - material character and materiality - are metaphorically transformed into abstract field. A different feature is expressed in every single case (boundaries, property, purchase-sale, loss, transfer, size, quantity, liquidity). According to the latter word combinations it can be stated that mind is associated with an object, as objects are countable, measurable, i.e. its quantity can be identified. Both Lithuanian and German languages share expression of association with an instrument; in German word combinations, usefulness of the mind, as an instrument, is expressed. Semantics of the verbs in the examined Lithuanian word combinations with the word "mind" shows that in the Lithuanian linguistic consciousness "mind" is associated with home (to move out of the mind). Both Lithuanians and Germans associate mind with battle. The most productive metaphoric model is personification of an abstract phenomenon (cold mind says, der Verstand sagti ("mind says").

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39506
Updated:
2018-12-17 11:16:15
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: