Kiekybės reikšmės frazeologizmų, vartojamų kai kuriose baltų, slavų ir germanų kalbose, funkcinė ir semantinė tipologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kiekybės reikšmės frazeologizmų, vartojamų kai kuriose baltų, slavų ir germanų kalbose, funkcinė ir semantinė tipologija
Alternative Title:
Semantic and stylistic typology of the idioms used with quantitative meaning in a modern Baltic, Slavonic and German languages
In the Journal:
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Germanų kalbos / Germanic languages; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma frazeologizmų, reiškiančių ko nors gausumą, semantinė ir funkcinė tipologija. Tyrimo metu analizuoti lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, rusų kalbų kvantitatyvinės reikšmės frazeologizmai, kurių semantinis pagrindas yra somatiniai pavadinimai. Funkcinis ir semantinis tipologinis tyrimas atliekamas skiriant būdinguosius kiekybės reikšmės frazeologizmų semantinius centrus: galva, kaklas, ausis, akis, nosis, ranka, koja, pilvas. Tyrimo tikslas – išryškinti minėtų indoeuropiečių kalbų kvantitatyvinės reikšmės frazeologizmų būdinguosius semantinius motyvacinius modelius, analizuoti lyginamų frazeologizmų semantinio adekvatiškumo ir analogiškumo sąsajas ir atskleisti vadinamąjį „pasaulio vaizdą kalboje“. Tyrimas parodė, kad lyginamų indoeuropiečių kalbų kiekybės reikšmės somatinėje frazeologijoje produktyviausi yra šie semantinio motyvavimo modeliai: a) materialių objektų gausumui ir reiškinio, būsenos intensyvumui įprasminti dažniausiai vartojami pastovieji junginiai, sudaryti su dviem prielinksniais: nuo ... iki bei pastovieji junginiai, sudaryti su prielinksniu iki...; b) vartojamas pilnio reiškimo modelis (su semantinio motyvavimo pagrindu pilnas); c) vartojami autentiški metaforiškai eksplikuojamų siužetų tipologiniai modeliai. Esminiai lyginamų kalbų kiekybės reikšmės frazeologizmų su somatiniais pavadinimais skirtumai yra šie: lietuvių, latvių, rusų kalbų frazeologijai būdingesnės autentiškos išplėstosios metaforos, vokiečių ir anglų frazeologijoje dažnesni universalieji semantiniai modeliai.Reikšminiai žodžiai: Frazeologizmai; Idiomos; Laisvasis žodžių junginys; Kvantitatyvinė reikšmė.

ENThe article discusses the semantic and functional typology of some expressions of quantity. The research analysed Lithuanian, Latvian, English, German and Russian expressions of quantity, the semantic basis of which are the names of body parts. The functional and semantic typological study was done by looking at characteristic central semantic concepts (galva – head, kaklas – neck, ausis – ear, akis – eye, nosis – nose, ranka – hand, koja – foot/leg, pilvas – stomach/belly) that feature in expressions of quantity. The aim of the study was to clarify typical semantic motivational models of expressions of quantity in the above-mentioned Indo-European languages, to analyse the links between semantic adequacy and analogousness in the comparative expressions and to reveal the oft-mentioned “worldview of language”. The study has shown that the most productive semantic motivational models in comparative expressions of quantity in the above-mentioned Indo-European languages in the somatic field are: a) to denote the abundance of a material object and to stress the intensity of a phenomenon or a state, the most common usage is a construction with two prepositions: from ... to (nuo ... iki) and stable compounds formed with the preposition to ... (iki ...); b) a model expressing fullness is used (with the semantic motivational basis full – pilnas); c) authentic typological models of the subjects being metaphorically explained are used. Essentially, the differences in comparative expressions of quantity in the above-mentioned Indo-European languages in the somatic field are: in Lithuanian, Latvian and Russian, authentic expanded metaphors are more characteristic of the phraseology; whereas for English and German, universal semantic models are more common in the phraseology.

ISSN:
1407-4737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3220
Updated:
2013-04-28 15:48:04
Metrics:
Views: 29
Export: