Krikščioniškieji simboliai Jogailos ir Vytauto monetose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškieji simboliai Jogailos ir Vytauto monetose
Alternative Title:
Christian symbols on the coins of Jogaila and Vytautas
In the Journal:
Numizmatika. 2000, t. 1, p. 47-52
Keywords:
LT
Jogaila; Krikščioniški simboliai; Krikščioniškieji simboliai; Krikščionybė; Lietuviškos monetos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Lietuvos krikštas; Moneta; Monetos; Nmizmatika; Simbolis; Viduriniai amžiai; Vytautas.
EN
Christian symbols; Christianisation of Lithuania; Christianity; Coin; Coins; Grand Duches of Lithuania; Jaogaila; Jogaila; Lithuanian coins; Middle Ages; Numismatics; Symbol; Vytautas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami krikščioniškieji simboliai Jogailos ir Vytauto monetose. Pabrėžiama, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, monetos atsirado kartu su krikščionybės įvedimu. Keliamas klausimas, kodėl galimybė ir poreikis pertvarkyti atsilikusį pinigų ūkį patrimonialinei Lietuvai atsirado tik plačiai prasivėrus krikščioniškojo pasaulio vartams. Atskleidžiamos dvi priežastys: atsivėrę keliai į Lenkiją ir Čekiją, kurie suintensyvino pinigų ir prekių apyvartą, todėl tapo sunku išsiversti su esamomis apyvartos ir mokėjimo priemonėmis. Antru svarbiu veiksniu autorius laiko bažnytinės struktūros sukūrimą ir su tuo iškilusį jos aprūpinimo lėšomis klausimą. Aprašomos krikščionybės įvedimo laikais atsiradusios Jogailos monetos ir jų krikščioniškieji simboliai: karūna ant valdovo galvos, dvigubas kryžius, lotyniški užrašai, Jėzaus Kristaus atvaizdas, žuvis. Pabrėžiama, kad panaudoti simboliai Jogailą pristatė kaip katalikiškąjį valdovą, siekiantį apginti krikščioniškąjį pasaulį nuo kitatikių, suvienyti visas rusų žemes. Aptardamas Vytauto monetas, autorius pabrėžia, kad pirmosiose Vytauto monetose buvo jo ženklas - ietigalis ir kryžius, demonstravę konfesinę priklausomybę. Atskleidžiama, kad 1389-1401 m. imtos kaldinti monetos su lelija, sukomponuota su liūtu ar dviem leopardais. Konstatuojama, kad lelija yra Švč. Mergelės Marijos simbolis ir kad Vytauto laikais Švč. Mergelė Marija tapo ne tik Vokietijos, bet ir Lietuvos globėja, o jos simbolis monetose turėjo rodyti, kad monetos kaldintos katalikiškame krašte.

ENThe article discusses the Christian symbols in Jogaila's and Vytautas' coins. It is emphasized that in Lithuania, as in many other European countries, coins appeared with the introduction of Christianity. The question is raised: why the possibility and need for patrimonial Lithuania to transform the lagging money economy arose only after the gates of the Christian world have opened up? Two reasons are revealed: roads to Poland and the Czech Republic have opened up, which have intensified the circulation of money and goods, and it has become difficult to deal with existing means of circulation and payment. The second important factor, according to the author, is the creation of the church structure and the issue of it being provided with funds. Jogaila's coins that have emerged during the introduction of Christianity and their Christian symbols are described, namely the crown on the ruler's head, double cross, Latin writings, the image of Jesus Christ and a fish. It is emphasized that the symbols that were used presented Jogaila as a Catholic ruler, seeking to defend the Christian world from non-believers and unite all Russian lands. Concerning Vytautas' coins, the author emphasizes that his first coins had his sign on them, i.e. an arrowhead and a cross, representing a confessional affiliation. It is revealed that in 1389-1401 coins that had a lily on them composed together with a lion and two leopards were started to be produced. It is stated that lily is a symbol of Holy Virgin Mary and that during the times of Vytautas, Holy Virgin Mary has become the patron saint of not only Germany but Lithuania, too, and its symbol on coins should have indicated that the coins were produced in a Catholic land.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38954
Updated:
2018-12-17 10:47:35
Metrics:
Views: 82    Downloads: 5
Export: