Modernus viešasis valdymas : kolektyvinė monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernus viešasis valdymas: kolektyvinė monografija
Publication Data:
Kaunas : Vitae litera, 2012.
Pages:
462 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įvadas — Viešojo valdymo struktūra / Audronė Pauliukevičiūtė, Alvydas Raipa — Viešųjų organizacijų teorijos / Saulius Pivoras — Viešosios politikos analizės galimybės / Alvydas Raipa — Sprendimai šiuolaikinio viešojo valdymo evoliucijoje / Jolanta Buškevičiūtė, Alvydas Raipa — Naujosios viešosios vadybos paradigmos turinys / Alvydas Raipa — Viešojo valdymo efektyvumo elementai / Rūta Petrauskienė, Alvydas Raipa — Žmogiškųjų išteklių potencialo viešajame sektoriuje ugdymas / Eugenijus Chlivickas — Decentralizacijos procesų turinys viešajame valdyme / Jūratė Baltušnikienė — Viešojo ir privataus sektorių partnerystė / Mantas Dūda, Rūta Petrauskienė, Eugenijus Skietrys — Viešųjų institucijų veiklos vertinimas / Jaroslav Dvorak, Alvydas Raipa — E. valdžia viešojo valdymo struktūroje / Narimantas Kazimieras Paliulis — Naujojo viešojo valdymo dekompozicijos analizė / Alvydas Raipa — Strateginis planavimas viešajame valdyme / Juozas Bivainis, Alvydas Raipa — Valstybės ir valdžios funkcinės paskirties transformacijos / Juozas Matakas, Vida Staponienė — Savivalda kaip modernaus viešojo valdymo politinė-teritorinė organizacija / Gintaras Žilinskas — Demokratinio valdymo procesų plėtros raida, kryptys ir tendencijos / Alvydas Raipa, Vainius Smalskys — Darni plėtra, tarpinstitucinė ir tarporganizacinė sąveika naujojo viešojo valdymo sampratoje / Borisas Melnikas — Literatūra.
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Reviews:
Recenzija leidinyje Viešasis administravimas. 2012, Nr. 3, p. 92-94
Summary / Abstract:

LTViešojo valdymo pokyčiai ir naujos teorinės paradigmos skatina peržiūrėti viešojo valdymo metodologijų įvairovę, ieškoti tinkamiausių metodologinių prieigų sprendžiant tiek teorines, tiek praktines viešojo sektoriaus problemas. Monografijos pasirodymą nulėmė poreikis apibendrinti pokyčius viešojo valdymo teorijų, modelių, procedūrų transformacijose, viešosios vadybos evoliucionavimo į naująjį viešąjį valdymą pasekmes, mėginti išskirti tam tikrus šių procesų kriterijus, naujas valdymo technologijas ir naujojo viešojo valdymo perspektyvas. Monografijoje pateikiamos publikacijos suskirstytos į tris grupes, sudarančias atskirus knygos skyrius. Pirmame skyriuje aptariami metodologiniai viešojo valdymo aspektai, antrame – viešojo sektoriaus išteklių valdymas, trečiame – šiuolaikinio viešojo valdymo plėtros procesų strateginiai uždaviniai. Monografija yra atnaujintas ir papildytas prieš dešimtmetį parengtų kolektyvinių monografijų „Viešasis administravimas“ ir „Viešojo administravimo efektyvumas“ leidimas. Monografijoje taip pat panaudota šio leidinio autorių pastarųjų metų publikacijose, analizuojančiose klasikinio viešojo administravimo problemas, skelbta informacija. Monografijos autoriai siekė skaitytojams, besidomintiems modernaus viešojo valdymo teorija, pateikti savitas, originalias įžvalgas, kurių aktualumą ir reikalingumą įvertinti turėtų viešojo valdymo praktikai, aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valdymo, politikos ir administravimo mokslus, viešojo valdymo ekspertai, politikos ir administravimo analitinių struktūrų personalas ir kiti.Reikšminiai žodžiai: Viešasis sektorius; Viešasis valdymas; Viešoji politika; Metodologija; Strategija; Public sector; Public Management; Public Policy; Methodology; Strategy.

ENChanges in public management and new theoretical paradigms encourage revising the variety of public management methodologies, to seek for best suitable methodological approaches when dealing with theoretical and practical problems the public sector is facing. The monograph was encouraged by the need to define the changes in public management theories, models and transformations of procedures, the outcomes of the evolution of public management into a new public management, and to attempt to highlight certain criteria of these processes, new management technologies and prospects for the new public management. The publications presented in the monograph are grouped into three groups thus forming three separate sections of the book. The first section discusses methodological aspects of public management, the second deals with management of resources, and the third section discusses the strategic objectives of the modern development processes of public management. The monograph is a renewed and supplemented version of collective monographs "Public Administration" and "The Efficiency of Public Administration" produced a decade ago. The monograph also uses the information contained in publications by the authors of the issue analysing problems in the field of classical public administration. The authors of the monograph aimed to provide the readers interested in the theory of modern public administration with original insights, the topicality and necessity of which should be assessed by public administrators, higher education schools' students studying management, political and administration, public administration experts, staff of political and administrative analytical structures, etc.

ISBN:
9786094540509
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37448
Updated:
2021-03-09 22:49:41
Metrics:
Views: 256
Export: