Lyčių lygybės strategija ir užimtumo politika Europos Sąjungoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių lygybės strategija ir užimtumo politika Europos Sąjungoje
Alternative Title:
Gender mainstreaming and employment policies in European Union
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004.
Pages:
89 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Darbo rinka; Diskriminacija; Europos sąjunga; Lietuva; Lyčių lygybė; Moterų integravimo strategija; Strategija; Užimtumo politika.
EN
Discrimination; EU; Employment policy; Gender equality; Gender mainstreaming; Labor market; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTŠi mokomoji knyga apibendrina 2004 m. gegužės 12-15 d. Vytauto Didžiojo universitete įvykusio seminaro-mokymų „Moterų užimtumo strategijos integruojantis į ES“ medžiagą ir ekspertų įžvalgas. Seminaro metu buvo pristatytos pagrindinės Europos gyventojų užimtumo strategijos, jų reikšmė ir panaudojimas, siekiant įgyvendinti aktyvų moterų dalyvavimą darbo rinkoje naujosios Europos Sąjungos kontekste. Daug dėmesio buvo skiriama moterų užimtumo, verslumo, adaptacijos ir lygių galimybių įgyvendinimui darbo rinkoje aptarti. Pirmame šios publikacijos skyriuje trumpai pristatomos lyčių aspekto integravimo strategijos prielaidos ir jos samprata. Antrame ir trečiame skyriuose analizuojama Europos užimtumo strategija ir lyčių aspekto integravimo į šią strategiją ypatumai. Ketvirtame skyriuje apibendrinami Lietuvos lyčių lygybės standartai ir jų vertinimas Lietuvos lyčių politikos ekspertų bei gyventojų akimis. Penktame skyriuje pateikiama trumpa Europos lyčių nelygybės modelių apžvalga. Istoriškai susiformavę saviti lyčių kontrakto tipai įvairiose šalyse sudaro specifines kliūtis adekvačiam lyčių aspekto integravimo politikos įgyvendinimui užimtumo sektoriuje. Sisteminga šių kliūčių apžvalga pateikiama tolimesniame publikacijos skyriuje. Jų poveikis atskiroms šalims yra skirtingas, lemiantis skirtingus šalių prioritetus nacionalinėse veiksmų programose ir skirtingus lyčių aspekto integravimo politikos modelius. Remiantis apibrėžtais įvertinimo kriterijais ir 2000 m. 12 ES šalių ekspertų vertinimais, jų preliminari tipologija trumpai pristatyta septintame skyriuje.

ENThis study book summarises the material of the seminar-training “Women’s employment strategies when integrating in the EU”, organised on 12–15 May 2004 at Vytautas Magnus University, and expert insights. The seminar presented the main European population employment strategies, their significance and use, in order to implement active women’s involvement in the labour market in the new European Union context. A lot of attention was paid to discuss the implementation of women’s employment, entrepreneurship, adaptation and equal opportunities in the labour market. The first chapter of the publication briefly presents the assumptions of the strategy on gender mainstreaming and its concept. The second and third chapters analyse the European Employment Strategy and the peculiarities of gender mainstreaming with regard to this strategy. The fourth chapter summarises Lithuanian gender equality standards and their evaluation from the perspective of Lithuanian gender policy experts and population. The fifth chapter presents a brief overview of European gender inequality models. Historically formed distinct types of the gender contract in different countries create specific obstacles for the adequate gender mainstreaming policy implementation in the employment sector. A systematic overview of these obstacles is presented in the subsequent chapter. Their impact on individual countries differs and determines different country priorities in national action programmes as well as different models of the gender mainstreaming policy. Based on defined evaluation criteria as well as the evaluations of experts from 12 EU Member States in 2000, their preliminary typology is briefly introduced in the seventh chapter.

ISBN:
9955120258
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35416
Updated:
2013-04-28 23:22:51
Metrics:
Views: 22
Export: