Moterų ir vyrų skatinimas mokytis : motyvai ir barjerai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų ir vyrų skatinimas mokytis: motyvai ir barjerai
Alternative Title:
Encouraging learning in men and women: motives and barriers
In the Book:
Viešoji politika lyčių lygybės aspektu. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2005. P. 109-122
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Utena; Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje didėjanti problema yra socialinės atskirties didėjimas tarp moterų, turintis įtakos ne tik jų pačių, bet ir kitų visuomenės narių gyvenimo kokybei. Skatinimas daryti karjerą tampa vis aktualesniu veiksniu globalizacijos ir integracijos procesų veikiamoje šiuolaikinėje visuomenėje. Švietimo sistema yra vienas pagrindinių asmens skatinimo šaltinių, kurio vaidmuo yra pabrėžiamas, numatant moterų skatinimo priemones. Straipsnio tikslas – nustatyti specifinius mokyti skatinančius veiksnius, pabrėžiant panašumus ir skirtumus, kurie išryškėja lyginant moterų ir vyrų požiūrius. Mokymosi motyvais nagrinėjami dviem aspektais, tai priklauso nuo: 1) žmogaus per gyvenimą atliekamų socialinių vaidmenų įtakos; 2) vidinių ir išorinių mokymosi motyvų reikšmės mokymuisi. Mokymosi “barjerų” reitingas analizuojamas atskleidžiant specifines moterų ir vyrų, kaip socialinių grupių, problemas, kurias būtina spręsti, siekiant skatinti juos mokytis. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio imtis 1702 respondentai (moterys – 58 proc., vyrai – 42 proc.). Formuojant tyrimo imtį, buvo siekta apimti įvairaus amžiaus, išsilavinimo, socialinio statuso respondentus iš trijų Lietuvos miestų (Kauno, Šiaulių ir Utenos). Tyrimas buvo atliktas 2003 metų lapkričio mėnesį. Tyrimo rezultatai atskleidžia esminius moteris ir vyrus mokytis skatinančių veiksnių skirtumus, į kuriuos būtina atsižvelgti formuojant viešąją bei švietimo politiką šalyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi motyvacija; Lyties skirtumai; Learning motivation; Gender differencies.

ENThe growing social gap between women that affects the quality of life of women themselves and other members of the society is an increasing problem in Lithuania. Encouragement to seek a career is becoming an increasingly important element in the modern society that is affected by process of globalisation and integration. The education system is one of the primary sources to encourage an individual, which has its role underlined envisaging measures to encourage women. The goal of the article is to establish specific factors that would encourage learning, stressing the similarities and differences that appear when comparing the approaches of men and women. The motives of learning are analysed in two aspects, depending on: 1) the influence of the social roles the person has to play in their lifetime; 2) the significance of internal and external motives of learning on the learning itself. The rating of barriers to learn is analysed by revealing the specific issues of men and women as social groups that must be addressed in order to encourage them to learn. The article introduces a survey of 1,702 respondents (42 per cent men and 58 per cent women), which covered people of different age, education, social status from three Lithuanian cities. The survey was done in November 2003. The survey results show essential differences in the motivation of men and women to learn that have to be considered when forming the public and education policy in the country.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9657
Updated:
2013-04-28 17:00:20
Metrics:
Views: 19
Export: