Identitetas ir identiteto politika: antropologinės dimensijos tiriant nacionalinį ir transnacionalinį saistymąsi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Identitetas ir identiteto politika: antropologinės dimensijos tiriant nacionalinį ir transnacionalinį saistymąsi
In the Book:
Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose / sudarė Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. P. 13-28
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Norvegija (Norway); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTŠioje studijoje aptariama šiuolaikiniuose socialiniuose ir humanitariniuose moksluose populiari identiteto kategorija. Publikacijoje siekiama panagrinėti kolektyvinio identiteto ir identiteto politikos – aktualių nūdienos socialinės ir kultūrinės antropologijos sąvokų – analitinius profilius; siekiama parodyti, kaip antropologinė prieiga gali pasitarnauti tyrinėjant šiuolaikinį etninį ir nacionalinį identitetą šiuolaikinių globalizacijos ir fragmentacijos socialinių procesų sąlygomis. Be įprastinės ir akivaizdžios identiteto kaip proceso sampratos, atkreipiamas dėmesys į pačią identitetų darybą (konstravimą), jo raišką socialinių struktūrų paveiktose reprezentacijose, socialiniame mobilume. Studijoje apžvelgiamos antropologinės identiteto ir identiteto politikos tyrinėjimo prieigos, kurios taikytos siekiant nubrėžti kai kurių socialinių strategijų, įvaizdžių ir diskursų kontūrus, siejamus su konkrečiomis etniškumų/nacionalumų identiteto politikomis. Daroma išvada, kad neformaliosios identitetų įgyvendinimo politikos savo atsaku į nacionalinių valstybių homogenizuojančias praktikas ir dominuojančio diskurso kuriamas ideologijas yra nenuspėjamos, todėl tikėtina, kad antropologinė lauko tyrimų metodologija ir „emic“ perspektyva bene geriausiai padeda tai tyrinėti. Tuo remiantis šioje studijoje parodoma, kaip Airijos, Anglijos, Ispanijos, JAV ir Norvegijos valstybių nacionalinių identitetų politikos (dominuojantys diskursai) sąveikauja su imigrantų iš Lietuvos tapatybių strategijomis ir neformaliomis jų identitetų politikomis (demotiniais diskursais).Reikšminiai žodžiai: Antropologija; Etniškumas; Identitetas; Identiteto politika; Anthropology; Ethnicity; Identity; Identity politics; Lithuania.

ENThe study discusses the category of identity, which is popular in modern social sciences and humanities. The publication aims to analyse the analytical profiles of collective identity and identity policy – the relevant concepts of modern social and cultural anthropology, and show how an anthropological approach may serve the investigation of the modern ethnic and national identity under the conditions of current social processes of globalisation and fragmentation. Besides the typical and evident concept of identity as a process, focus is shifted on the very formation (construction) of identity, its expression in the representations affected by social structures and in social mobility. The study overviews anthropological approaches to the research of identity and identity policy, which were employed seeking to delineate the contours of certain social strategies, images and discourses related to the specific identity policies of ethnicities/nationalities. The conclusion is drawn that non-formal policies of identity implementation are unpredictable in their response to homogenising practices of national states and ideologies created by the dominating discourse; therefore, it is likely that anthropologic fieldwork methodology and the “emic” perspective are almost best at researching this. The study shows how national identity policies (dominating discourses) of Ireland, England, Spain, the USA and Norway interact with the identity strategies of Lithuanian immigrants and their non-formal identity policies (demotic discourses).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35109
Updated:
2020-09-01 15:36:04
Metrics:
Views: 49
Export: