Įtariamo (kaltinamo) asmens teisės į procesą per kuo trumpiausią laiką užtikrinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įtariamo (kaltinamo) asmens teisės į procesą per kuo trumpiausią laiką užtikrinimas
In the Journal:
Teisė. 2011, t. 80, p. 34-52
Keywords:
LT
Įtariamasis; Asmens teisės; Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas.
EN
Suspect; Individual's rights; Lithuanian code of criminal procedure.
Summary / Abstract:

LTLaikas, per kurį turi būti ištirta ir išnagrinėta nusikalstama veika ar, formuluojant negatyviai, ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo vilkinimas, yra aktualiausia šiandienos procesinė tematika. Asmens teisės į procesą per priimtiną laiką pažeidimas yra dažniausiai konstatuojamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimas. Šiame straipsnyje siekiama pratęsti ir papildyti sukauptą mokslinį potencialą ir praktinį patyrimą, plačiau išanalizuoti labiausiai diskutuotinus asmens teisės į tinkamą proceso trukmę turinio aspektus bei atskleisti šios teisės realumą ir veiksmingumą užtikrinančius teisinius instrumentus. Straipsnyje pristatomas tyrimas ir daromos išvados grindžiamos įprastais teisės normų tikrojo turinio suvokimo ir bendraisiais loginio pažinimo metodais. Išsami teisės aktų bei teismų praktikos analizė atskleidžia, jog teisė į tinkamą baudžiamojo proceso trukmę( proceso greitumo principas) garantuoja optimalią baudžiamajame procese neišvengiamai susikertančių privataus ir viešojo interesų pusiausvyrą: saugo įtariamą (kaltinamą) asmenį nuo nepateisinamai ilgai trunkančios nežinomybės ir netikrumo dėl savo likimo bei su tuo susijusios psichologinės įtampos ir dvasinių išgyvenimų, užtikrina įrodymų kokybę ir patikimumą, padeda nustatyti materialiąją tiesą ir priimti teisingą galutinį procesinį sprendimą, disciplinuoja baudžiamojo persekiojimo institucijas ir teismus, garantuoja didesnį prevencinį baudžiamojo proceso ir jame priimto galutinio procesinio sprendimo efektą bei stiprina žmonių pasitikėjimą kriminaline justicija.

ENThe period during which a criminal offence must be investigated or analysed, or to put it negatively, delay in pre-trial investigation or court investigation of a case, is currently the most relevant procedural theme. The violation of human right to a procedure within a reasonable time period is usually considered to be a violation of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. This article is aimed at expanding and supplementing the accumulated scientific potential and practical experiences, to wider analyse the most disputed human rights to a proper procedural duration and to reveal the reality of this rights and legal instruments ensuring the efficiency of this right. The article presents the research and conclusions drawn on the basis of common methods of perception and logical comprehension of the content of norms of legal acts. A thorough analysis of legal acts and court practice reveals that the rights to a proper duration of a criminal procedure (the principle of celerity in the criminal procedure) guarantees an optimum balance in the criminal procedure where private and public interests inevitably collide: protects the suspect (the defendant) from unreasonably long uncertainty and instability with regard to his or her fate and the related psychological tension and mental experiences, ensures quality and reliability, helps establish material truth and adopt a true final procedural decision, disciplines law enforcement institutions and courts, guarantees higher prevention effect of the criminal procedure and the final decision thereof and strengthens people’s trust in criminal justice.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33618
Updated:
2018-12-17 13:07:41
Metrics:
Views: 60    Downloads: 10
Export: