Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją : teisės į teisingą teismą taikymo apimtis ir garantijos pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė į teisingą teismą pagal Europos žmogaus teisių konvenciją: teisės į teisingą teismą taikymo apimtis ir garantijos pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalį
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2010.
Pages:
495 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Teisė į teisingą teismą; Žmogaus teisės; Europos Žmogaus Teisių Teismas (European Court of Human Rights); Civilinės bylos; Baudžiamosios bylos; The right to a fair trial; Human rights; European Court of Human Rights; Civil case; Criminal proceedings.
Contents:
Įžanginis žodis — Pratarmė — Santrumpos — Teisės į teisingą teismą taikymo apimtis — Teisės į teisingą teismą sąvoka — Teisės į teisingą teismą taikymas civilinėse bylose: Civilinio pobūdžio teisės ir pareigos sąvoka ir jos požymiai; Teisės į teisingą teismą garantijų netaikymo atvejai; Teisės į teisingą teismą taikymas viešojoje teisėje — Teisės į teisingą teismą taikymas baudžiamosiose bylose: Baudžiamojo kaltinimo sąvoka ir jos požymiai; Teisės į teisingą teismą garantijų netaikymo atvejai — Teisės į teisingą teismą taikymas administracinėse ir drausminėse bylose — Teisės į teisingą teismą taikymas apeliacinėje ir kasacinėje instancijose — Teisės į teisingą teismą elementai — Teisė į teismą: Teisės į teismą santykis su teise į veiksmingą teisinės gynybos priemonę; Teisės kreiptis į teismą taikymo ribos; Teisės į teismą veiksmingumo aspektai — Teisė į teisingą teismą: Procesinio šalių lygiateisiškumo principas; Rungtyniško proceso principas; Įrodymai; Teisė į pagrįstą sprendimą — Teisė į teisingą bylos išnagrinėjimą per kiek įmanoma trumpiausią laiką: Vertintinas bylos nagrinėjimo laikotarpis; Bylos sudėtingumas; Kompetentingų institucijų elgesys; Pareiškėjo elgesys; Proceso įtaka pareiškėjui; Teisės į bylos išnagrinėjimą per kiek įmanoma trumpiausią laiką santykis su teise į veiksmingą teisinės gynybos priemonę — Teisė į viešą bylos nagrinėjimą: Teisė į žodinį bylos nagrinėjimą; Teisė dalyvauti bylos procese asmeniškai; Teisė reikalauti, kad visuomenė ir visuomenės informavimo priemonės dalyvautų viešame bylos nagrinėjime (teismo posėdyje); Teisė į viešą sprendimų paskelbimą — Teisė į įstatymu įsteigtą nepriklausomą ir nešališką teismą: Įstatymu įsteigtas teismas; Nepriklausomas teismas —Nešališkas teismas — Kai kurios nacionalinės teisės problemos, susijusios su teisės į teisingą teismą įgyvendinimu — Teisės į teismą užtikrinimo problemos nacionalinėje teisėje ir praktikoje: Teisės į teismą užtikrinimo ir valstybės imuniteto doktrinos problema Lietuvos teisėje; Teisės į teismą užtikrinimas taikant slaptas sekimo priemones — Teisė į teisingą teismą ir slaptųjų agentų panaudojimas byloje: Bylų prieš Lietuvą dėl nusikalstamą veiką imituojančio elgesio taikymo reikšmė EŽTT; Nacionalinės teisės reglamentavimo ir taikymo problematika taikant nusikalstamos veikos imitacijos modelį — Teisės į veiksmingą teisinės gynybos priemonę esant pernelyg ilgai proceso trukmei problema — Literatūra.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTTeisės į teisingą teismą taikymo apimtis ir garantijos, teisės į teisingą teismą santykis su kitomis Konvencijoje įtvirtintomis žmogaus teisėmis. Monografijoje išsamiai, paliečiant įvairius, taip pat ir diskutuotinus aspektus, nagrinėjami klausimai, susiję su teisės į teisingą teismą taikymu civilinėse, administracinėse ir drausminėse bylose. Itin įdomiai, atsižvelgiant į aktualias šiuo metu egzistuojančias teisės taikymo problemas, analizuojamas teisės į teisingą teismą taikymas baudžiamosiose bylose, remiantis EŽTT jurisprudencija aptariami probleminiai sąvokų „kaltinimas“, „baudžiamasis“ aspektai ir Konvencijoje vartojamos sąvokos „baudžiamasis kaltinimas“ santykis su Konvencijos sąvokomis „nusikaltimas“, „bausmė“. Knygos antroje dalyje visapusiškai ir nuosekliai teisės į teismą kontekste nagrinėjama itin aktuali tema – provokavimas daryti nusikaltimus. Įdomiai aptariami teisės kreiptis į teismą procesiniai ir praktiniai apibrėžimai, imunitetai ir privilegijos, slaptųjų agentų problematika teisės į teisingą teismą kontekste, diskutuotini su nusikalstamos veikos elgesio modelio taikymu susiję klausimai, pateikiama išsami kitų pagrindinių teisės į teisingą teismą aspektų analizė. Itin vertinga monografijos trečioje dalyje pateikta išsami nacionalinėje teisėje ir praktikoje kylančių problemų, susijusių su teisės į teismą tinkamu įgyvendinimu, analizė, aptariant šios teisės užtikrinimo taikant valstybės imuniteto doktriną, naudojant slaptas sekimo priemones, taikant nusikalstamos veikos elgesio modelį klausimus, taip pat ir klausimus, susijusius su pernelyg ilga proceso trukme, kurie dar ir šiandien nėra išspręsti.

ENThe monograph extensively touches upon various disputable aspects and analyses issues related to the application of the right to a fair trial in civil, administrative and disciplinary cases. The study employs a particularly interesting approach, with regard to the existing relevant problems of the application of the right, to analyse the application of the right to a fair trial in criminal cases. Based on the jurisprudence of the European Court of Human Rights, the study discusses the problem aspects of the concepts “charge” and “criminal” as well as the relationship of the concept “criminal charge” with the concepts “criminal offence” and “punishment” used in the Convention. The second part of the book comprehensively and consistently analyses a relevant topic in the context of the right to a fair trial, i.e. provocation to commit criminal offences. It interestingly discusses the procedural and practical definitions of the right to bring proceedings, immunities and privileges, the problems of secret agents in the context of the right to a fair trial, issues related to the application of the criminal act behaviour model, and presents an exhaustive analysis of other main aspects of the right to a fair trial. The third part presents a particularly valuable comprehensive analysis of the problems arising in national law and practice related to the adequate implementation of the right to a fair trial. It discusses the issues of ensuring this right through the application of the doctrine of state immunity, use of secret surveillance instruments, application of the criminal act behaviour model, as well as issues related to the prolonged proceedings, which have not been solved to date.

ISBN:
9789955300861
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28524
Updated:
2021-01-25 22:21:37
Metrics:
Views: 95
Export: