Pedagogų nuomonė apie kokybišką vaikų ugdymą sąlygojančius veiksnius ikimokyklinėse įstaigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų nuomonė apie kokybišką vaikų ugdymą sąlygojančius veiksnius ikimokyklinėse įstaigose
Alternative Title:
Teachers’ opinions about factors governing quality education of children in pre-school institutions
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 3 (32), p. 54-61
Keywords:
LT
Edukaciniai veiksniai; Ikimokyklinio ugdymo įstaiga; Kokybė.
EN
Educational factors; Pre-school education institution; Preschool education institution; Quality.
Summary / Abstract:

LTPasaulinės globalizacijos procesas vis labiau apima visas žmogaus egzistencijos sritis, tarp jų ir švietimo sistemą. Vienas svarbiausių XXI amžiaus švietimo tikslų – dėmesys ugdymo(si) kokybei užtikrinti, analizuojant ir vertinant švietimo sistemoje vykstančius pokyčius. Akivaizdu, kad švietimo sistemos internacionalizacijos tendencijos, nūdienos europinių švietimo dimensijų kontekstas suponuoja ugdomosios veiklos ir jos kokybės pokyčių būtinybę. Kokybė tampa kiekvieno organizacijos nario atsakomybe ir rūpesčiu, efektyviai įtraukiant ugdytinius į nuolatinio tobulėjimo procesą. Tyrimas atliktas Šiaulių miesto ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Tyrime dalyvavo 105 pedagogai. Išskirti veiksniai, svarbūs ugdymo kokybei: ugdomosios aplinkos sukūrimas, kurioje ugdytiniai psichologiškai ir fiziškai būtų saugūs, nuolatinis pedagogių tobulėjimas, grupės klimatas, ugdytinių amžiaus tarpsnių ypatumų pažinimas, individualus darbas su ugdytiniais, ugdymo proceso tikslingas ir efektyvus organizavimas. Atskleisti trukdžiai, slopinantys kokybišką ugdymą. Tai didelis vaikų skaičius grupėje, daug laiko užimantis dokumentų pildymas, finansiniai sunkumai ir su tuo susijusios pasekmės, kaip antai: edukacinių priemonių trūkumas, menkas atlyginimas, neaktyvus inovacijų diegimas ugdymo procese, nepakankamas ikimokyklinės įstaigos personalo bendradarbiavimas. [Iš leidinio]

ENThe process of globalisation involves more and more areas of human existence, including the system of education. One of the most important objectives of the XXI century education is the quality of education, where special attention is paid to ensuring the (self)education quality by analysis and assessment of changes occurring in the system of education. It is obvious that the tendencies of internationalisation of a system of education, the context of nowadays European education dimensions presuppose the necessity for changes in educational activities and the quality thereof. Quality becomes the responsibility and concern of each member of an organisation, efficiently involving learners into the process of continuous improvement. The research was performed in the pre-school education institutions of Šiauliai City. 105 pedagogues were surveyed. The study identified factors that are important for the quality of education: creation of an educational environment in which children are safe psychologically and physically, continuous development of teachers, group climate, understanding of peculiarities of the life stages of children, individual work with children, and focused and efficient organization of the process of education. The obstacles to quality education have been revealed: too many children in one group, time-consuming filling of various documents, financial difficulties: lack of educational materials, small salary, slow introduction of innovations to the process of education, inadequate cooperation of personnel of pre-school institutions. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32832
Updated:
2018-12-17 13:06:10
Metrics:
Views: 66    Downloads: 39
Export: