Pokyčių valdymas švietimo institucijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pokyčių valdymas švietimo institucijose
Alternative Title:
Changes management in educational institutions
In the Book:
Personalo vadybos teorijos ir praktikos aktualijos / sudarytojas ir atsakingasis redaktorius Aleksejus Malovikas. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2006. P. 83-91
Keywords:
LT
ES; Informacija; Naujovės; Paradigma; Pokyčių valdymas; Valdymas; Švietimas; Švietimo institucijos.
EN
Changes management; EU; Education; Educational Institutions; Informatikon; Innovations; Management; Paradigm.
Summary / Abstract:

LTAtkūrus nepriklausomybę ir pasukus demokratiniu keliu, buvo pradėta reformuoti švietimo sistemą. Pastaruoju metu demokratiniai valdymo principai įgyvendinami visais lygmenimis, taip pat ir organizaciniu, vis labiau didėja organizacijų vaidmuo ir jų įtaka bendrajai švietimo sistemai. Įgyvendinant reformą, kaita yra neišvengiama būtinybė. Straipsnio tikslas – išanalizuoti pokyčius, vykstančius švietimo institucijose, išryškinti svarbiausius jų aspektus globaliojo ir Europos švietimo realijų kontekste. Švietimo reformos – globalaus ir europinio švietimo pokyčių rezultatas. Jie apima geografinius, istorinius, kultūrinius, socialinius aspektus, skatina atsakomybės jausmą, padeda europiečiams suartėti, bendradarbiauti. Visa tai skatina kokybišką kaitą. Skiriami šie nūdienos švietimo kaitos prioritetai: kokybiško švietimo užtikrinimas ir mokymo proceso tobulinimas; nuolatinio mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių tobulėjimo skatinimas; naujų informacijos ir komunikacijos technologijų diegimo ir naudojimo svarba; mokymosi visą gyvenimą reikšmės išryškinimas. Kaita – nenutrūkstamas procesas. Pokytis nėra linijinis procesas, tai spiralė, kurios vieno ciklo pabaiga yra kito ciklo pradžia, arba grįžimas į pradinę padėtį, ir naujo, tobulesnio kelio paieška. Todėl pedagogas ar vadovas turi būti kompetentingas, teoriškai gerai pasirengęs, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių, informacijos apie vadybą, pokyčių valdymą, ugdymo turinio kaitą ir kt.

ENThe reformation of education system started after the re-establishment of independence and when the democratic way was chosen. Lately the principles of democratic management are implemented in all levels (including organizational level). The role of organizations and their influence to general education system are increasing progressively. Fluctuation is a necessity during reform implementation. The purpose of the article is to analyze changes in education system, highlight their most important aspects in the context of global and European education. Education reforms are the result of global and European education change. They include geographical, historical, cultural, social aspects; promote sense of responsibility, helps Europeans to get closer, to collaborate. It all promotes a qualitative change. The priorities of current education system change are the following: security of qualitative education and development of teaching process, continual promotion of development of teachers and other participants of education process, importance of implementation and usage of communication technologies, highlight importance of all life studies. Fluctuation is a continuous process. Change is not a linear process, it is a spiral where the end of one cycle is the beginning of another cycle, and it is a search of more perfect way. Therefore, a teacher or a leader must have abilities, must be well ready notionally, have necessary knowledge and skills, information about change management, change of education content etc.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26641
Updated:
2016-09-17 08:44:20
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: