Filosofinė poetika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filosofinė poetika
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2006.
Pages:
279 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Įvadas — Filosofinės poetikos paradigma — Filosofinės poetikos istorinės prielaidos — Filosofinė poetika klasikiniame mąstyme — Aristotelio poetinis katarsis — Platono gėrio, grožio ir tiesos dermė — Aristotelio ir Platono poetika — Tomo Akviniečio darnus pasaulis — Filosofinė poetika: XIX a. mąstymo lūžis — Egzistencinio ir poetinio mąstymo sankirta — Kierkegaardo filosofijoje — Nietzsches ir Heideggerio poetinis posūkis — Filosofinės poetikos autonomija — Estetikos teorijos problemos ir kritika — Netobulumo estetika ir filosofinės poetikos metmenys — Filosofinė poetika egzistencinėje fenomenologijoje ir hermeneutikoje — Filosofinės poetikos aspektai — Metafora ir kultūra — Ricoeuro metaforos teorija — Kultūros kritika — Poetinė tapatybė — Įvykio poetika ir egzistencinė tiesa — Įvykio poetika ir egzistencinis mąstymas — Etinė ir poetinė tiesa egzistenciniame mąstyme — Filosofinė poetika ir pasaulėvaizdis — Mokslas ir gyvenamasis pasaulis — Intersubjektyvumas — Poetinis sambūvis (Mitsein) — Filosofinės poetikos apimtis — Filosofinė poetika ir hermeneutika — Ilgasis hermeneutikos kelias — Hermeneutikos ir poetikos sankirta — Filosofinė poetika ir egzistencinė teologija — Egzistencijos filosofija ir teologija — Egzistencinė teologija — Poetinė teologija — Egzistencinis humanizmas ir filosofinė poetika — Sartreʼo ir Heideggerio humanizmas — Sartreʼo laisvės projektas — Egzistencinė transcendencija — Sartreʼo ir Heideggerio poetika — Išvados, arba kur atveda filosofinės poetikos lankstai — Literatūra — Vardų rodyklė — Filosofinės poetikos sąvokų rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
FILOSOFINĖ POETIKA, GYVENAMASIS PASAULIS, METAFORA, ĮVYKIS, ŠLIOGERIS, ANDRIJAUSKAS, GAIŽUTIS, DAUJOTYTE-PAKERIENE; Fenomenologija; Filosofinė poetika; Filosofinės kryptys; Hermeneutika; Istoriniai įsitikinimai; Metafora; Tarpsubjektyvumas; Vakarų filosofija.
EN
Hermeneutics; Historical presuppositions; Intersubjectivity; Metaphor; PHILOSOPHICAL POETICS, LEBENSWELT, METAPHOR, EVENT, ŠLIOGERIS, ANDRIJAUSKAS, GAIŽUTIS, DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ; Phenomenology; Philosophical perspectives; Philosophical poetics; Western philosophy.
Reviews:
Recenzija leidinyje Athena. 2006, Nr. 2
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama filosofinė poetika, kuri yra tarytum modelis, per kurį pateikiamas požiūris į gyvenamąjį pasaulį kaip į kūrybinę žmogaus erdvę. Todėl knygos akiratyje – ne vien menas, bet ir pasaulėvaizdis, religija, dorovė ir kultūra apskritai. Filosofinė poetika taip pat suprantama kaip vientisa Vakarų filosofijos tradicija, siekianti Antikos laikus. Filosofinės poetikos modelio karkasą sudaro Aristotelio poetika. Jį papildo krikščioniškosios filosofijos atmainos, gyvenimo ir egzistencijos filosofija, fenomenologija, hermeneutika ir egzistencinė teologija. Tai integralus modelis, sutelkiantis tam tikrą mąstymo tradiciją (egzistencinę fenomenologinę). Darbe aptariama filosofinės poetikos paradigma, nurodomos konceptualios gairės ir pamatinės sąvokos. Filosofinė poetika atskleidžiama kaip kūrybinis žmogaus egzistencijos principas. Todėl ji modeliuojama, pasitelkus metaforą. Skyrius, skirtas metaforai, sudaro knygos branduolį, apie kurį grupuojamos kitos dalys, kuriose filosofinė poetika skleidžiama istoriniu ir probleminiu požiūriu. Tad filosofinė poetika knygoje auginama iš skirtingų, bet giminingų filosofijos diskursų, sudarančių vientisą tradiciją. Ji pateikiama kaip atviras ir integralus filosofinis požiūris. Juo remiantis interpretuojama reikšmingų Vakarų hermeneutinės fenomenologinės tradicijos atstovų kūryba. Autoriaus požiūriu, filosofinės poetikos modelis kaip teorinis pagrindas galėtų tapti nauju kultūros tyrimų postūmiu.

ENThe monograph examines philosophical poetry that acts as a model to present a view to the current world as a creative area of a man. The book therefore focusses not only on art, but also on view of the World, religion, moral and culture as a whole. Philosophical poetry is also taken as a single tradition of Western philosophy, reaching antiquity. The framework of model of philosophical poetry is poetry by Aristotle. The model is supplemented by varieties of Christian philosophy, life and existential philosophy, phenomenology, hermeneutics and existential theology. This is an integrated model, combining certain tradition of thinking (existential phenomenological). The paper discusses paradigm of philosophical poetry and provides conceptual guidelines and framework terms. Philosophical poetry is revealed has creative principle of human existence. It is therefore modelled based on a metaphor. Chapter on metaphor accounts for nucleus of the book, while other parts fall around, where philosophical poetry is spread in historical and problematic approach. Accordingly philosophical poetry in the book is augmented from diverse yet related philosophical discourses and accounting for a single tradition. It is presented as an open and integrated philosophical view. It serves as a basis for interpretation of creation by important representatives of Western hermeneutical phenomenological tradition. According to the author, model of philosophical poetry as theoretical basis could be new impetus for cultural studies.

ISBN:
9955699175
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31444
Updated:
2021-02-10 19:55:24
Metrics:
Views: 25
Export: