Krikščioniškas neįgalumas WWW.BERNARDINAI.LT eseistų tekstuose (tarp literatūros ir pamokslo, postilės ir meditacijos, laiko ir amžinybės)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškas neįgalumas WWW.BERNARDINAI.LT eseistų tekstuose (tarp literatūros ir pamokslo, postilės ir meditacijos, laiko ir amžinybės)
Alternative Title:
Christian Inhibition in the Texts by Essayists on www. bernardinai.lt (between literature and sermon, postilla and meditation, time and eternity)
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 243-252
Keywords:
LT
Literatūra / Literature; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Sveikata / Health; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas – trijų internetinio dienraščio Bernardinai.lt eseistų tekstai ne tik iš šio šaltinio. Impulsas straipsniui – pagal dienraščio rubriką išleista knyga Aštuntoji diena (2005). Straipsnyje nagrinėjami trys iš geriausiųjų Aštuntosios dienos autorių: Arūnas Peškaitis, Giedrė Kazlauskaitė ir Donatas Petrošius. Literatūrinė jų eseistika turi estetine ir pasaulėžiūrine prasme ryškų religinį charakterį. Nagrinėjimas orientuojasi į hermeneutinę literatūros ir tikėjimo dialogiškumo tradiciją. Eseistika aiškinama analizuojant krikščionišką neįgalumą. Šis probleminis ir stilistinis fenomenas atsiskleidžia kaip dieviškas nežinojimas, ligos būsena, tariamas kasdienybės silpnumas bei monotonija, kitos patirtys. Krikščioniškas neįgalumas provokuoja tikėjimą, lemia literatūrinį ir religinį bei pasaulėžiūrinį asmeninės patirties intensyvumą. Neįgalumo patirtis išryškėja nagrinėjant kalbos (žodžio, rašymo) ir laiko (dabarties, jos santykio su amžinybe) patirtis. Visai tai atsiskleidžia paradoksalaus pasakojimo, atsiribojimo, minimalizmo, klaidingų sprendimų ir kitomis strategijomis. Poetinis mąstymas ir originalus metaforiškumas yra viena svarbiausių nagrinėjamos eseistikos literatūriškumo ypatybių. Pranciškoniškos Bernardinai.lt erdvės akiratį turintis pamokslas išryškėja kaip svarbiausias nagrinėjamos eseistikos intertekstas. Literatūrinį tekstų malonumą implikuoja ir postilės, išpažinties, maldos, meditacijos tarpininkavimas „bernardinų“ eseistikoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Bernardinai"; Literatūrinė eseistika; Pranciškonybė; Dialogiškumas; Krikščioniškas neįgalumas; Tikėjimo provokacija (absurdas); Laikas (amžinybė); Kalba (rašymas); Kalba (žodis); Ligos būsena; Nežinojimas; Netikrumas; Minimalizmas; Klaidingas sprendimas; Pamokslai; Postilės; Meditacija; Išpažintis; "The Bernardines"; Literary essayistics; Dialogicity; Christian disability; Faith; Provocation (absurd); Time (eternity); Language (writing; word); State of illness; Ignorance; Uncertainty; Minimalism; False decision; Sermon; Postilla; Meditation; Confession.

ENThe object of this article are three essays from the internet website www.bernardinai.lt . The inspiration for this article is a book called “Aštuntoji Diena” (“The Eighth Day”) published using essays from a section of the website www.bernardinai.lt of the same name. This article examines three of its best authors: Arūnas Peškaitis, Giedrė Kazlauskaitė, and Donatas Petrošius. Their literary essays have a striking religious character to them in an aesthetic and secular sense. This analysis is oriented towards the hermeneutic tradition of the dialogue between literature and faith. The meaning of essay writing is clarified by analysing Christian inhibition. This problematic and stylistic phenomenon reveals itself as a godly ignorance, the state of disease, alleged weakness of the everyday and monotony, and other experiences. Christian inhibition provokes faith, and determines the literary and religious as well as the secular intensiveness of personal experience. The experience ofinhibition comes out when examining the experience of language (spoken and written) and time (the present, and its relationship with eternity). All of these things reveal themselves with the strategies of paradoxal storytelling, dissociation, minimalism, wrong decisions and other strategies. Poetical contemplation and original metaphoricness is one of the most important special characteristics of the literariness of the essay that are under examination. On the Franciscan www.bernardinai.lt website, sermons come out as the most important intertext of the essay genre that is examined.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4482
Updated:
2018-12-20 23:09:14
Metrics:
Views: 45    Downloads: 8
Export: