Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių veiklos matavimo modeliai ir jų įgyvendinimo galimybės Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Measurement Models for Municipal Activities and Their Implementation in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
306 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (social. m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Municipal performance measurement models and opportunities of their implementation in Lithuania Vilnius, 2007 39 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tyrinėjamos veiklos matavimo praktikos savivaldybėse. Analizuojamas veiklos matavimo savivaldybėse kontekstas, veiklos matavimo proceso sandara, tiriamos veiklos matavimo galimybės tobulinant valdymą savivaldybėse, įvertinama veiklos matavimo savivaldybėse pasaulinė patirtis ir atliekama savivaldybių veiklos matavimo problematikai skirtų mokslinių publikacijų analizė. Antroje dalyje plėtojamas metodologinis disertacijoje vykdomų tyrimų pagrindimas, panaudojant modeliavimo ir ekspertų apklausos metodus. Taip pat pristatomi savivaldybių veiklos matavimo būklės Lietuvoje tyrimų - pateikiama teisinių sąlygų veiklos matavimui Lietuvos savivaldybėse analizės, savivaldybių strateginio planavimo dokumentų turinio analizės, savivaldybių administracijų direktorių, direktorių pavaduotojų, padalinių vadovų anketinės apklausos – rezultatai. Disertacijos tyrimai plėtojami, vadovaujantis veiklos tyrimo metodologija, pagal kurią mokslinio pažinimo procesas prilyginamas inovacijų kūrimo ir valdymo procesui - mokslinio pažinimo tikslu turėtų būti naujovių, sąlygojančių pozityvius žmonių gyvenimo pokyčius, kūrimas. Disertacijoje išplėtoti Vietovaldos subalansuotų rodiklių modelis ir Savivaldybių veiklos matavimo modelis yra naujoviški modeliai, kurie gali būti panaudoti savivaldybių veiklos matavimo ir strateginio valdymo sistemoms tobulinti. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyses performance measurement practices exercised by municipal authorities. It addresses the context of performance measurement in municipal authorities, steps involved in the process of performance measurement, and possibilities to measure performance in order to improve management. The paper also describes foreign experience related to performance measurement in municipal authorities and reviews research on performance measurement in municipal authorities. The second part elaborates on the methodological reasoning behind the research by using modelling and expert interviewing. It also reviews the findings of the research on performance measurement in Lithuania’s municipal authorities and provides analyses of the legal framework for performance measurement in Lithuania’s municipal authorities, content of municipal strategic planning documents, and polls of municipal administrative directors, deputy directors and department managers. The dissertation research is based on the performance research methodology that compares the process of scientific learning to the process of innovation and management – the goal of scientific learning should be innovations that lead to positive changes in peoples’ lives. The dissertation describes the Model of Balanced Indicators of Local Governance and the Model of Municipal Performance Measurement. Both of these models are modern and can be used to improve municipal performance measurement and strategic management.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10767
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 54
Export: