Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinant gyventojų saugumą Pasvalio rajone vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinant gyventojų saugumą Pasvalio rajone vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of the cooperation between institutions in pursuit of increasing safety of the citizens in Pasvalys municipality
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, T. 35, Nr. 4, p. 623-631
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Prevencinė veikla; Rizika; Saugi bendruomenė; Saugumas; Saugumo užtikrinimas; Savivaldybė; Tarpinstitucinis bendradarbiavimas
EN
Inter-institutional cooperation; Municipality; Prevention activities; Risk; Safe community; Safety; Security assurance
Summary / Abstract:

LTSaugumo užtikrinimas – sisteminio požiūrio, bendros veiklos, aktyvaus kiekvieno iš suinteresuotųjų įsitraukimo reikalaujantis uždavinys. Nuolat kintančioje sudėtingoje saugumo aplinkoje vienu iš svarbiausių įstaigų prioritetų laikomas bendradarbiavimas. Todėl svarbu užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje veikiančios saugumą užtikrinančios institucijos siektų ir gebėtų veikti kartu užtikrinant gyventojų, aplinkos ir turto saugumą. Šio tyrimo tikslas – išanalizavus Pasvalio rajone veikiančių saugumą užtikrinančių institucijų kartu vykdomą veiklą, pateikti siūlymus veiklai tobulinti. Rajone veikiančių saugumą užtikrinančių institucijų bendradarbiavimas vertinamas taikant planų, teisės aktų, programų ir projektų analizės metodą. Taip pat atlikti 13 pusiau struktūrizuotų interviu su saugumo užtikrinimo srityje veikiančių institucijų darbuotojais. Siekdamos valdyti rizikos veiksnių pasireiškimą ir mažinti pavojus, Pasvalio rajono saugumą užtikrinančios institucijos aktyviai veikia įgyvendindamos saugumo užtikrinimo priemones. Tai rodo vykdomų tarpinstitucinių projektų, prevencinių priemonių, organizuojamų akcijų gausa. Ypatingas dėmesys ir įdirbis orientuojamas į socialinės rizikos grupes teigiamai koreliuoja su gaisrų pasireiškimo skaičiumi, nepilnamečių padaromų nusikalstamų veiklų skaičiumi. Vykdomos priemonės daro teigiamą poveikį saugumo būklei, todėl tarpinstitucinis bendradarbiavimas Pasvalio rajone vertinamas kaip rezultatyvus. [Iš leidinio]

ENSafety assurance is task that requires systematic approach, united action, and active relevant individual involvement. Cooperation is considered as one the most important priorities for complex and constantly changing safety environment. Therefore it is important to assure, that safety assuring institutions in the municipality’s region would aim for and would be able to act together, in order to assure safety of citizens, environment and property. The goal of this investigation is analysed cooperation of safety assuring institutions in Pasvalys region, to make proposals on how to improve it. The planning, law and project analysis methods are applied in order to evaluate the level of cooperation between institutions that focus on safety in the region. 13 semi-structured interviews have been performed with the employees of the relevant institutions. In order to control appearance of the risk factors and to reduce the dangers, the safety assuring institutions in Pasvalys act actively in implementing the safety assurance actions. This is supported by abundance of inter-institutional projects and organized preventive activities. Special attention and effort is directed to risky social groups. This correlates positively with the number of fire accidents and under-age crime level. The implemented actions have positive affect to safety level, so inter-institutional cooperation in Pasvalys region is considered fruitful. [Text from author]

ISSN:
1822-6760, 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53836
Updated:
2019-03-01 12:26:12
Metrics:
Views: 19
Export: