Pedagogų rengimo Lietuvos aukštosiose mokyklose situacija: studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų rengimo Lietuvos aukštosiose mokyklose situacija: studentų požiūris
Alternative Title:
Situation of pedagogues' professional training in the Lithuanian higher schools: students' attitudes
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 74, p. 7-13
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos universiteto Vaikystės studijų centre sutelkta grupė mokslo darbuotojų vykdė projektą „Pedagogų rengimas Lietuvos aukštosiose mokyklose: situacijos analizė“. Straipsnyje pateikiama dalis minėto projekto empirinio tyrimo, kurio tikslas – išanalizuoti studentų požiūrį į pedagogų rengimo ypatumus universitete ir kolegijose. Siekiant minėto tikslo, buvo užsibrėžti šie tyrimo uždaviniai: 1) ištirti studentų požiūrį į mokymosi institucijos pranašumus, trūkumus, galimybes ateičiai ir kliūtis studijų perspektyvai (universitetas, kolegija); 2) atskleisti studentų požiūrį į aukštosios mokyklos programą, studijų tikslų formulavimą, pedagogų rengimo kokybės bei žinių įgijimo būdų vertinimą; 3) išanalizuoti studentų asmenines perspektyvas, jų poreikius ir galimybes, studijų ypatumus ir problemas aukštosiose mokyklose; 4) atskleisti, kokiu lygiu pedagogų rengimas atitinka šiuolaikinius poreikius. Tyrimas atliktas naudojant tokius metodus: SWOT analizės metodas, kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė, lyginamoji analizė. Tyrime dalyvavo 168 būsimieji pedagogai, studijuojantys aukštosiose mokyklose: 96 dviejose kolegijose ir 72 universitetuose. Pedagogų rengimo situacijos aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose ir universitete tyrimas atskleidė studijų skirtumų koegzistavimą ir subjektyvius, dinamiškus sklaidos požymius. Universitete taikomas pedagoginių studijų modelis orientuotas į procesą ir inovacijas, lavinant įgūdžius mokytis, kolegijose – į žinių reprodukciją, kontrolę, laikymąsi nustatytų taisyklių, pedagoginių funkcijų perėmimą.Reikšminiai žodžiai: Aukštosios mokyklos; Pedagogai; Studentai; Higher schools; Pedagogues; Students.

ENThis article represents the results of comparative analysis of students' attitudes on the pedagogues' training in higher schools (University and Colleges). The research was made by SWOT method. The students of University and College developed the subjective view about their study. The research is part pedagogues' training project: training of pedagogues in Lithuania higher schools: analyze of situation. This project was created in the Center of Childhood Studies in Klaipeda University. In university the model of pedagogical studies is oriented at process and innovations, development of learning skills. In colleges - is oriented at reproduction of knowledge, control, keeping the regulations, assimilation of pedagogical functions. Students at university see wider perspectives and are oriented on development of general competences, permanent learning. Students at colleges are oriented at obtaining special competences, education in university; are in want of wider orientation in education policy. Authors analyzed students' needs, situation and peculiarities of higher schools; suggest improving the binary model of pedagogues' training in higher schools (university and non university schools) and collaboration of training staff of both types of school. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30778
Updated:
2018-12-17 11:25:05
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: