Edukaciniai pedagoginių studijų organizavimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukaciniai pedagoginių studijų organizavimo aspektai
Alternative Title:
Educational aspects of organising pedagogical studies
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 288-296
Keywords:
LT
Pedagoginės studijos; Pedagogų rengimas.
EN
Pedagogical studies; Teacher training.
Summary / Abstract:

LTSiekiant išanalizuoti pedagogus rengiančių dėstytojų požiūrį į universitetinių studijų kaitą, buvo atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 98 ŠU Edukologijos fakulteto dėstytojai. Atliekant tyrimą siekta aptarti šiandieninių pedagoginių studijų modeliavimo ypatumus ir ištirti dėstytojų požiūrį į asmenines savybes, kompetencijas, būtinas siekiant kokybiškai ir veiksmingai organizuoti studijas. Nustatyta, kad universitetinių studijų, kuriose rengiami pedagogai, organizavimo ir mokymo(-si) reikšmingumo kaitą, respondentų požiūriu, lemia metodinė kompetencija, pedagoginė kompetencija ir dalykinė kompetencija. Dėstytojų veiklai studijų procese reikšmingų kompetencijų raiškos skalėje svarbiausios buvo šios: bendradarbiavimas, tarpasmeninis supratimas ir savęs pažinimas. Dėstytojų sampratos apie jų veiklos ypatumus tyrimas parodė, kad praktinis (realus) dėstytojo veiklos studijų procese modelis savo raiška sutampa su pavyzdiniu dėstytojo veiklos studijose modeliu, nors pirmenybė teikiama aukštesnio lygio mąstymo tyrimo veikloje modeliui. Universitetinių studijų procese studentas turėtų įgyti šių, dėstytojų nuomone, svarbiausių gebėjimų: nuolat tobulinti žinojimą, išmanyti dėstomo dalyko pagrindus ir interpretuoti bei vertinti tyrimų rezultatus. Studijuodamas universitete, studentas, dėstytojų nuomone, įgyja šiuos svarbiausius gebėjimus: spręsti iškilusias problemas, dirbti veiksmingai, mąstyti, klausinėti ir kelti iššūkius.

ENIn order to make an analysis of the attitude of the teachers who prepare pedagogues towards the change of university studies, a survey was made. 98 teachers of the Faculty of Education of Šiauliai University were participating in it. During the research it was aimed to discuss the peculiarities of the modelling of nowadays pedagogical studies and explore the teachers' attitude towards personal features and competences necessary for a qualitative and effective organisation of studies. It was determined that, according to respondents, the change of the importance of organisation and teaching/learning of the university studies at which pedagogues are prepared is influenced by a methodical, pedagogical and subject competences. The following competences were the most important for the activity of teachers: cooperation, interpersonal understanding and self-knowledge. An analysis of the teachers' understanding about the features of their activity revealed that a practical (real) model of the teacher activity in the process of studies in its activity coincide with a standard model of teacher activity in the process of studies, although the preference is given to a higher level thinking model in the analysed activity. According to the teachers, during the process of university studies a student should acquire the following most important skills: continuous improvement of knowledge, base of the taught subject, and interpretation and evaluation of research results. According to the teachers, during university studies a student acquires the following most important skills: knowledge how to solve problems, effectively work, think, ask and pose challenges.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31743
Updated:
2018-12-17 11:13:42
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: