Sustained natural professional selection as foundation for quality of educator training

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustained natural professional selection as foundation for quality of educator training
Alternative Title:
Ilgalaikė natūralioji profesinė atranka - pedagogų rengimo kokybės pagrindas
Keywords:
LT
Būsimų pedagogų fakultetas; Ikiprofesinį Pedagoginis išsilavinimas: patyrė natūralią profesional pasirinkimą; Pedagogų rengimas; Profesinė atranka; Profesinės pedagoginį kryptingumą.
EN
Educator training; Faculty of future Educators; Pre-vocational pedagogical education: sustained natural profesional selection; Professional pedagogical purposefulness; Professional selection.
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių Lietuvos švietimo reformos uždavinių - profesinės pedagogų rengimo kokybės gerinimas. Į tai orientuoja pastaraisiais metais parengta teisinė bazė, akcentuojanti pedagoginių studijų programų turinio, formų ir metodų tobulinimą. Tačiau dar praeito amžiaus aštuntojo dešimtmečio Vilniaus pedagoginio universiteto mokslininkai nustatė, kad pradinė svarbiausia būsimųjų pedagogų rengimo kokybės sąlyga yra kandidatų pedagoginiam darbui profesinis kryptingumas. Jų tyrimai taip pat parodė, kad ankstyvuosius pedagoginio pašaukimo požymius atskleisti ir sėkmingai ugdyti galima tik suvienytomis bendrojo lavinimo ir aukštosios pedagoginės mokyklos pastangomis. Tyrimų pagrindu Vilniaus pedagoginiame universitete (tada - institute) buvo įkurtas Būsimųjų pedagogų fakultetas (BPF), kuris atliko dvi svarbiausias tarpusavyje susijusias funkcijas: vyresnių klasių moksleivių, turinčių polinkį pedagoginei veiklai ikiprofesinį ugdymą ir ilgalaikę natūraliąją profesinę atranką. Šio fakulteto veikla buvo organizuojama remiantis tokiais principais: bendrojo lavinimo ir aukštosios pedagoginės aukštosios mokyklos veiklos tikslų bendrumas; veiklos funkcijų tarpusavyje pasiskirstymas ir derinimas; visiška moksleivių pasirinkimo laisvė; ikiprofesinio ugdymo kompleksiškumas ir kolektyviškumas; pažintinė ir savarankiška moksleivių veikla; BPF klausytojų veiklos rezultatų vertinimo objektyvumas ir atrankos garantijos ir kt. Kasmetiniai BPF veiklos tyrimai rodė, kad pagal tokius kriterijus kaip studentų pažangumo vidurkis, pirmūnų, „skolininkų“ ir „nubyrančių“ skaičius, dalyvavimas studentų mokslinėje veikloje, visuomeninis aktyvumas ir kt., fakulteto klausytojai aiškiai buvo pranašesni už jo nelankiusius, o ir jau baigę studijas, dirbantys mokytojai teigiamai skyrėsi savo profesine ir socialine raiška. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENOne of the key tasks of the Lithuanian education reform is to improve quality of professional training of teachers. The recently drafted legal framework emphasises the improvement of the content, forms and methods of pedagogical study programmes. Yet already back in the 1970s the scientists of Vilnius Pedagogical University (VPU) identified that the primary condition of the quality of training of teachers is professional motivation. Their studies also showed that the early features of pedagogical vocation might be revealed and successfully developed only through combined efforts of a comprehensive school and a higher pedagogical school. The Faculty of Future Teachers (FFT) was established in VPU (then Institute), which performed two major interrelated functions: pre-vocational training of senior pupils with an inclination towards pedagogical work and a long-term natural professional selection. The activities were organised under the following principles: common goals of a comprehensive school and a higher pedagogical school; mutual distribution and harmonisation of the activity functions; absolute freedom of choice by pupils; the complex and collective character of pre-vocational training; cognitive and independent activities of pupils; objectivity of the assessment of the performance of FFT students, selection guarantees, etc. The annual performance studies of the FFT showed that faculty students were definitely superior to non-students according to such criteria as students’ average academic progress, the number of bright students, students with academic debts and dropouts, participation in students’ scientific activity, social activeness, etc.; moreover, graduate students who were teaching positively differed by their professional and social expression.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33587
Updated:
2018-12-17 13:07:35
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: