Muzikos mokytojo profesinė savirealizacija: galimybės, prielaidos ir ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos mokytojo profesinė savirealizacija: galimybės, prielaidos ir ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Professional self-expression of a music teacher: possibilities, preconditions, and specific features
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
156 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLietuvai tampant lygiateise Europos Sąjungos nare, visuomenės tobulėjimo uždaviniai darosi ypač svarbūs. Todėl svarbu atskleisti muzikos mokytojo profesinės savirealizacijos būklę, atskleisti jos įtaką pedagoginio proceso veiksmingumui, nurodyti prielaidas, ypatumus, priežastis, skatinančias bei trukdančias šiam procesui, aptarti savirealizacijos sudėtines dalis, būdus bei formas. Tyrime siekta: Apibendrinti teorinius savirealizacijos esmės pagrindus; Parengti muzikos mokytojų diagnostinio tyrimo metodiką ir atskleisti jų muzikinės ir pedagoginės savirealizacijos lygį bei sąlygas; Parengti ir ekspertų metodu patikrinti muzikos mokytojų profesinės savirealizacijos modelį; Pateikti pedagogines rekomendacijas, skatinančias ir optimizuojančias muzikos mokytojų profesinę savirealizaciją. Išvados: 1. Profesinės savirealizacijos, pedagoginės veiklos veiksmingumo stokos priežasčių ugdytojai dažniausiai ieško už paties mokytojo asmenybės, jo dvasinio santykio su muzikos menu ir ugdytiniais ribų. 2. Apie pusę mokytojų abejoja savo noru dirbti pedagoginį darbą. 3. Rezultatai išryškino mokytojų partnerystės ryšių su ugdytinais stoką. Duomenys apie mokytojų empatinių jausmų pasireiškimus mokymo procese liudija, kad didelei daliai mokytojų sunku suprasti ugdytinių emocines nuostatas muzikos dalyko ir jo mokymosi atžvilgiu. 4. Ypač didelį darbo stažą turintys mokytojai muzikinio ugdymo procesą orientuoja iš esmės į mokiniams mažai aktualaus dalyko išmokymą, o ne į ugdytinių muzikinės kultūros, estetinių dvasinių, dorovinių, etinių, etninių vertybių puoselėjimą. 5. Socialiniu aspektu mokytojai sėkmingiau save realizuoja užmokyklinėje, o mokyklos viduje - popamokinėje veikloje. [Iš leidinio]

ENAs Lithuania becomes a full-fledged member of the European Union, goals of improving society become particularly important. Therefore it is important to expose self-expression status of in occupation of a music teacher, to reveal its influence on the effectiveness of educational process, to indicate assumptions, specific features, causes that encourage and impede this process, to discuss constituent parts, means, and forms of self-expression. The research sought: to generalize theoretical basis for the essence of self-expression; to prepare the methodology of diagnostic research of music teachers and capture the level and conditions of their musical and educational self-expression; to prepare and test with experts the model of professional self-expression of music teachers; to provide educational recommendations that would encourage and optimize professional self-expression of music teachers. Conclusions: 1. Educators most often look for the causes of lack of professional self-expression, ineffectiveness of educational activity beyond personality of a teacher, his/her spiritual attitude to music art and pupils. 2. About half of the teachers doubt their desire to work in an educational occupation. 3. The results exposed the lack of partnership ties between teachers and school-children. 4. Especially teachers with long work experience orient musical instruction towards rote learning of subject, which bears little relevance to school-children, rather than towards cultivation of their musical culture, aesthetical, spiritual, moral values.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10239
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 68
Export: