Socialinių darbuotojų poreikis taikyti superviziją : empirinis pagrindimas ir modeliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų poreikis taikyti superviziją: empirinis pagrindimas ir modeliavimas
Alternative Title:
Social workers need for supervision: empirical justification and modeling
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2010, [Nr.] 6, p. 39-58, 201
Keywords:
LT
Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis darbas / Social work; Supervizija / Supervision.
Summary / Abstract:

LTSocialinis darbas Lietuvos ir pasaulio mokslininkų darbuose yra tyrinėjamas trimis aspektais – kaip praktika, studijos ir mokslas. Lietuvoje socialinis darbas yra formavimosi, naujų žinių konstravimo etape visose šiose srityse. Tokios kompleksinės inovacijos įvertinimas yra ypač reikšmingas kaip būtina jos tęstinumo ir kokybės užtikrinimo sąlyga. Supervizijos metodas pasižymi esminiu bruožu, aktualiu socialiniam darbui. Jis pagrįstas mokymusi ir reflektavimo gebėjimų lavinimu. Todėl supervizija gali efektyviai prisidėti prie socialinio darbo, kaip naujos profesinės veiklos, įvertinimo ir kokybiškos socialinio darbo praktikos kūrimo. Supervizijos metodo taikymas plėtojant profesines kompetencijas yra naujas reiškinys Lietuvoje. Šiame straipsnyje pristatomi Valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoto ir straipsnio autoriaus atlikto tyrimo rezultatai. Tyrimo tikslas – identifikuoti socialinių darbuotojų kompetencijos plėtotės poreikį, atsižvelgiant į profesinės situacijos sudėtingumą, pagrįsti ir parengti supervizijos metodo taikymo modelį. Siekiama identifikuoti Lietuvos socialinių darbuotojų profesines situacijas ir atskleisti supervizijos metodo taikymo galimybes Lietuvos socialinio darbo aplinkose, plėtojant socialinių darbuotojų kompetencijas. Straipsnyje pristatomas galutinis tyrimo rezultatas – parengtas supervizijos metodo taikymo modelis sprendžiant socialinių darbuotojų profesines situacijas.Reikšminiai žodžiai: Modeliavimas; Refleksija; Socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos; Socialinis darbas; Socialinis darbuotojas; Supervizija; Supervizijos modelis; Modelling; Reflection; Social woker; Social woker professional competencies; Social work; Supervision; Supervision model.

ENLithuanian and foreign scientists analyse social work with regard to three aspects – as practical activities, as studies and as a science. In Lithuania, social work is in the stage of formation and knowledge construction in all these fields. The evaluation of such a complex innovation is very significant as a condition necessary to assure its continuity and quality. The method of supervision is characterised for its key feature relevant for social work. It is based on the development of learning and reflecting abilities. Therefore, supervision may efficiently contribute to social work as creation of a new professional activity. The application of the supervision method when developing professional competences is a new phenomenon in Lithuania. This article presents the results of a research financed from the State Science and Study Fund and implemented by the author of the article. The aim of the research is to identify the need for development of competences of social workers with regard to the complexity of a professional situation, to ground or prepare a model of application of the supervision method. The author seeks to identify professional situations of Lithuanian social workers, to reveal the possibilities for application of the supervision method in the environment of Lithuanian social work by developing competences of social workers. The article presents the final result of the research: a developed model of application of the supervision method while dealing with professional situations of social workers.

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29720
Updated:
2018-12-17 12:52:07
Metrics:
Views: 96    Downloads: 48
Export: