Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV-XX a. : (istorinė studija ir šaltiniai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV-XX a: (istorinė studija ir šaltiniai)
Alternative Title:
Vilnius franciscan martyrs and their cult in the 14th-20th century
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2010.
Pages:
723 p
Series:
Studia Franciscana Lithuanica
Notes:
Dalis gretut. teksto liet., lot. ir liet., lenk. Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Pranciškonų kankiniai: tikėjimo skelbimas ir gyvoji atmintis — Pranciškonų kelias į Lietuvą — Legendos apie keturiolika pranciškonų kankinių gimimas ir potekstė — Paslaptingi pranešimai apie pranciškonų kankinius — Pranciškonų kankinių kultas — Pranciškonų kankinių svarba Vilniaus konventualams — Trys kryžiai Vilniuje — Istorinės atminties ir užmaršties paradoksai — Vilniaus pranciškonų kankinių istorijos liudijimai — Šaltinių skelbimo principai — Naratyviniai šaltiniai — Dokumentiniai šaltiniai — Santrumpos — Naratyviniai šaltiniai: Chronica XXIV Generalium; Bartholomeus de Pisa, De Conformitate Vitae Beati Francisci ad Vitam Domini lesu; Хроника Быховца; Maciej Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego; Maciej Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi; Petrus Rodulphius, Historiarum Seraphicae Religionis Libri Tres; Marcus Corona, Speculum provinciae Russiae et M. D. Lituaniae Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum Conventualium; Albertus Wiiuk-Koialowicz, Historiae Lituanae pars prior; Jacobus Franciscus Dluski, Antiquitas Minorum Conventualium in Magno Ducatu Lithuaniae; Antoni Grzybowski, Skarb nieoszacowany Ojców Franciszkanów litewskich w roli Chrystusowej zatajony; Provinciae Lituaniae exordia — Dokumentiniai šaltiniai: Šv. Kryžiaus koplyčios fundacinė privilegija (1543); Beatifikacijos proceso iniciatyvos (1649-1652); Trijų kryžių atstatymo Vilniuje pro memoria (1740); Informacinio proceso komisijos narių priesaikų formulės (1761) — Summary — Bibliografija — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Vienuolijos / Monasteries.
Other Editions:
I martiri francescani di Vilnius e il loro culto nei secoli XIV-XX : (studio storico e fonti) / Darius Baronas ; traduzione dal lituano a cura di Guido Michelini. Vilnius : Accademia Catholica Lituans della Scienza, 2017. 608 p
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta XIV a. Lietuvos ir Vilniaus pranciškonų kankiniams ir vėlesnių laikų jų kulto bei atminimo palaikymo formoms. Leidinį sudaro dvi dalys: pirmojoje aptariama pranciškonų istorija Vilniuje, analizuojami duomenys, liudijantys pranciškonų kulto pradžią ir jo raidą; antrojoje knygos dalyje publikuojami išlikę dokumentiniai šaltiniai. Aptariant pranciškonų veiklos aplinkybes, lygiagrečiai aprašoma ir tuo pat metu vykusi dominikonų misijų veikla. Autorius pagrindžia visų trijų pranciškonų kankinysčių istoriškumą, nustatydamas skirtingų šaltinių tarpusavio ryšius ir santykį, atskleidžia pranciškonų kankinysčių reikšmę to meto Lietuvos religiniame ir politiniame gyvenime. Knygoje susisteminti šiuo metu turimi duomenys apie pranciškonų kankinių kultą, stengiantis tai išryškinti kaip savitą LDK ir Vilniaus dvasinės kultūros fenomeną. Parodomas pranciškonų indėlis į Lietuvos evangelizaciją XIII-XIV a. Autorius aptaria pranciškonų kelią į Lietuvą, legendas apie pranciškonų kankinius, pranciškonų kankinių kultą ir jo svarbą Vilniaus konventualams. Analizuojamos Trijų Kryžių atsiradimo ir raidos peripetijos. Aptariami Vilniau pranciškonų kulto pėdsakai iki mūsų dienų, atskleidžiant Vilniaus visuomenės religingumą XVI – XX a. Antrojoje knygos dalyje pateikiamos pagrindinių Vilniaus pranciškonų kankinių istorijos, legendos ir kulto šaltiniai, suskirstyti į dvi pagrindines grupes - naratyvinius ir dokumentinius šaltinius. Naratyvinių šaltinių grupę sudaro tekstai, parengti iš senųjų spaudinių ir rankraščių. Dokumentinių šaltinių grupę sudaro tekstai, parengti tik pagal rankraščius.Reikšminiai žodžiai: Kankiniai; Kultas; Pranciškonai; Pranciškonų kankinių kultas; Vilniaus pranciškonų kankiniai; Vilnius; Cult; Franciscan martyrs' cult; Franciscans; Martyrs; The Vilnius Franciscans martyrdom; Vilnius.

ENThe book is dedicated to Franciscan martyrs of Lithuania and Vilnius of the 14th century, and to forms of supporting their cult and memory of later times. The publication has two parts: part one discusses the history of Franciscans in Vilnius and examines data testifying the beginning of the Franciscan cult and its development; part two publishes remaining documentary sources. Facts of Franciscan activities are discussed along with simultaneous activities of Dominican missions. The author substantiates the historical character of all three Franciscan martyrdoms, by establishing interconnection between different sources, and discloses the significance of Franciscan martyrdoms for the then religious and political life of Lithuania. The book systematises available data on the cult of Franciscan martyrs in an effort to highlight this as a distinctive phenomenon of the spiritual culture in the Grand Duchy of Lithuania and Vilnius. The work shows the Franciscans’ contribution to the evangelisation of Lithuania in the 13th and 14th centuries. The author examines the Franciscans’ way to Lithuania, legends of Franciscan martyrs, the cult of Franciscan martyrs and its significance for Vilnius Conventuals. The book explores the origin and development of the Three Crosses. The work discusses traces of the cult of Vilnius Franciscans until now by revealing religiousness of Vilnius society from the 16th to the 20th century. Part two of the book contains histories, legends and sources of the cult of Vilnius Franciscan martyrs. The sources are divided into two main groups – narrative and documentary sources. The group of narrative sources consists of texts written using printed matter and manuscripts. The group of documentary sources comprises texts based on manuscripts only.

ISBN:
9789955656944; 9789986592860
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28406
Updated:
2021-03-17 19:23:30
Metrics:
Views: 83    Downloads: 25
Export: