Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės veiksmingo valdymo požymiai, sąlygos bei funkcijos (vadovų ir pedagogų nuomonė)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės veiksmingo valdymo požymiai, sąlygos bei funkcijos (vadovų ir pedagogų nuomonė)
Alternative Title:
Features, conditions and functions of pre-school education services with efectiveness, quality and management according to heads' and pedagogues' opinions
In the Journal:
Keywords:
LT
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybė; Ikimokyklinis ugdymas; Kokybės samprata; Paslaugų kokybė.
EN
Conception of quality; Pre-school ervice quality; Preschool education; Preschool service quality; Service quality management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos teorinės žinios apie kokybės valdymo koncepcijas bei principiniai požiūriai į kokybę, kokybės valdymą bei valdymo sąlygas ir funkcijas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės valdymas suvokiamas kaip daugiareikšmė sąvoka, nes skiriasi kokybės valdymo samprata, matai bei kriterijai, kuriais ji vertinama. Lietuvoje iki šiol pasigendama ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės bei jos valdymo tyrimų, todėl šiame straipsnyje siekta išryškinti atlikto empirinio tyrimo rezultatus. Atlikus kiekybinę apklausos duomenų analizę atskleidžiamos ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjų (vadovų ir pedagogų) patirties žinios apie kokybę, kokybės valdymo sampratą bei valdymo sąlygas ir funkcijas. Faktorinės analizės metodu išryškinti vadovų ir pedagogų kokybės sampratos kriterijai, tokie kaip paslaugų naudingumas, išskirtinumas, tikslo atitikimas ir kt. Pateikiamas ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vadovų požiūris į valdymo sampratą bei valdymo sampratų dedamųjų faktorinė analizė. Taip pat pateikiamos sėkmingo kokybės valdymo vyksmo sąlygos, kurios vadovų ir pedagogų suvokiamos kaip nenutrūkstama tarpusavyje susijusių veiksmų grandinė bei organizacijos struktūrinių elementų ir veiklos procesų visuma. Vadovaujantis ikimokyklinių įstaigų vadovų ir pedagogų nuomonėmis išryškinama sėkmingą kokybės valdymą sąlygojančių funkcijų – planavimo, organizavimo, motyvavimo, koordinavimo, kontrolės – koreliacija. [Iš leidinio]

ENIn the article theoretical knowledge about conceptions of quality management and the principal views to quality, management of quality, management conditions and functions is presented. Pre-school service quality management is perceived as a multifacctcd concept because management quality conception, measures and criteria are different to estimate the quality. In Lithuania till now there is a lack of pre-school service quality and management surveys, consequently, in this article, the authors try to highlight the results of the empiric studies. Analysis of the survey data reveals information about quality, conception of quality management and management conditions and functions of pre-school service provider (heads and pedagogues). By the method of multivariate analysis criteria of head and pedagogue quality conception were highlighted - such as utility of services, uniqueness and compliance to the aim, etc. Attitude of pre-school heads and teachers to management conception and management conception feigned factor analysis is presented. Conditions of successful quality management process are also presented. According to heads and teachers, they are realized as a continuous chain of interrelated actions and the whole structural elements of institutions and processes of activities. In accordance with pre-school heads' and pedagogues' opinions, successful quality management is the result of such functions as planning, organization, motivation, coordination, control correlation. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38625
Updated:
2016-09-21 15:56:24
Metrics:
Views: 14
Export: