Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis, 1710-1723 metai = Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem exclusive

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis, 1710-1723 metai =: Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem exclusive
Alternative Title:
Diarium Collegij Societatis Iesu ab anno 1710 ad anni 1723 septembrem exclusive
Editors:
  • Katilienė, Irena, sudarymas, vertimas [com, trl]
  • Malinauskienė, Nadežda, vertimas [trl]
  • Žindžiūtė-Michelini, Birutė, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2004.
Pages:
680 p
Series:
Fontes historiae Universitatis Vilnensis
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Article in the Book:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Jėzuitai / Jesuits; Kolegijos / Colleges; Vienuolijos / Monasteries; Maldos namai. Bažnyčios / House of Prayer. Churches.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTDienoraštis – tai ne pirmas publikuotas rankraštinis istorijos šaltinis, susijęs su Vilniaus jėzuitų kolegijos veikla. 1987 metais išleisti Vilniaus akademijos vizitatorių ir vyresniųjų nutarimai, kur galima rasti duomenų apie lietuvių kalbos vartojimą, teatro veiklą ir vidinę drausmę, leidybą, cenzūrą, bibliotekos komplektavimą. Kita publikacija – mokslinių laipsnių teikimo knyga Akademijos laurai (1997), kurioje išvardyti asmenys, 1583–1781 metais apgynę daktaro, licenciato, magistro ir bakalauro laipsnius. Šioje knygoje spausdinamas Vilniaus jėzuitų kolegijos dienoraštis lotynų kalba ir jo vertimas į lietuvių kalbą. Dienoraštyje atsispindi kai kurie akademinės veiklos aspektai: mokslinių laipsnių teikimas, egzaminų laikymas, tezių gynimas, disputai, akademijų (būrelių) veikla, teatriniai vaidinimai, deklamacijos ir šventiniai dialogai. Svarbi vieta Dienoraštyje tenka Vilniaus jėzuitų kolegijos narių dvasinės, bažnytinės veiklos aprašymui: minimos dvasinės pratybos, Komunijos priėmimas, krikštynos, kas laikė Mišias, kas ir kokia kalba (lietuvių ar lenkų) sakė pamokslus. Dienoraštis yra vertingas šaltinis tiriant Lietuvos Bažnyčios ir kultūros istoriją, Vilniaus jėzuitų kolegijos vidinę tvarką, šios kolegijos indėlį į LDK kultūrą ir Vilniaus miesto istoriją. Eugenijos Ulčinaitės įvadiniame straipsnyje išsamiau aptarti Lietuvos jėzuitų provincijos šaltiniai, dienoraštis kaip raštijos žanras, lietuviškumo apraiškos dienoraštyje ir jo politinis kontekstas. Darbą su Dienoraščiu palengvina asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės ir pagalbinis žodynėlis, kuriame paaiškinti liturginiai, bažnytiniai ir specifiniai Jėzaus draugijos terminai.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vienuolijos; Jėzuitai; Vilniaus kolegija; Vilniaus jėzuitų akademija; Pamokslininkai lietuviai; Biblioteka; The Grand Duchy of Lithuania; Monastic orders; Jesuits; Vilnius College: the Vilnius Jesuit Academy; Lithuanian preachers; Library.

ENA diary is not the first published manuscript source of history related to the activities of Vilnius Jesuit College. In 1987, the resolutions of Vilnius Academy visitors and seniors were published. They contain data on the usage of the Lithuanian language, theatre activities and internal discipline, publishing, censorship, accumulation of the library. Another publication is the book on awarding scientific degrees “Akademijos laurai” [The Laurel of the Academy] (1997), which lists persons who defended their doctor, licentiate, master and bachelor degrees in 1583–1781. The book publishes the diary of Vilnius Jesuit College in Latin and its translation into Lithuanian. The diary reflects certain aspects of the academic activities: awarding scientific degrees, taking examinations, defending theses, disputes, the activities of academies (circles), theatre performances, declamations and festive dialogues. It also describes the spiritual and ecclesiastical activities of the members of Vilnius Jesuit College: spiritual exercises, the Eucharist, baptism, who held the Mass, who and in what language (Lithuanian or Polish) delivered sermons. The diary is a valuable source for the research of the history of the Lithuanian Church and culture, the internal procedures of Vilnius Jesuit College, the contribution of the college to the culture of the Grand Duchy of Lithuania and the history of Vilnius city. The introductory article of Eugenija Ulčinaitė discusses the sources of Lithuanian Jesuits, the diary as a genre of writings, the manifestation of the Lithuanian spirit in the diary and its political context. The diary is supplemented with the indexes of personal and place names as well as a glossary which explains liturgical, ecclesiastical and specific terms of the Society of Jesus.

ISBN:
9955584548
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27024
Updated:
2022-02-15 18:00:20
Metrics:
Views: 148    Downloads: 8
Export: