Prieglobstis: valstybių tarptautiniai įsipareigojimai ir Europos Sąjungos teisė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prieglobstis: valstybių tarptautiniai įsipareigojimai ir Europos Sąjungos teisė: disertacija
Alternative Title:
Asylum: the responsibilities of international states and European Union law
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
153 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Pabėgėliai / Refugees; Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis disertacijos tikslas – atskleisti tarptautinio ir Europinio pabėgėlių apsaugos režimų tarpusavio sąveikos problemas ir ištirti, ar Europinio reglamentavimo rezultatai gali sukelti neigiamas pasekmes ES valstybėms narėms ir valstybėms kandidatėms siekiant veiksmingai įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus prieglobsčio srityje. [...] Pirmoje disertacijos dalyje analizuojami, sisteminami ir apibendrinami prieglobsčio režimų sudėtiniai elementai: pagrindinės tarptautinės sutartys, įtvirtinančios svarbiausius valstybių tarptautinius įsipareigojimus prieglobsčio srityje, taip pat ES galiojančios procesinės bei materialinės teisės normos. [...] Antrojoje, empirinėje – analitinėje, darbo dalyje lyginami konkretūs Europinio apsaugos režimo aspektai su tarptautinės apsaugos reikalavimais prieglobsčio srityje, siekiant nustatyti, ar jie nenukrypsta nuo tarptautiniu mastu nusistovėjusių normų ar praktikos. [...] Trečiojoje dalyje analizuojami, sisteminami ir apibendrinami reikalavimai, keliami ES narėms tapti siekiančioms valstybėms kandidatėms ir vertinama tokių reikalavimų laikymosi įtaka veiksmingai įgyvendinant valstybių kandidačių tarptautinius įsipareigojimus. [...] Tarptautinių ir regioninių dokumentų, teismų, valstybių praktikos, tarptautinių organizacijų pozicijų ir doktrinos analizė leidžia daryti išvadą, kad tarptautinėje teisėje išlieka valstybių teisė kontroliuoti užsieniečių atvykimą ir buvimą jų teritorijoje, o teisė į prieglobstį vis dar nėra pripažinta kaip savarankiška žmogaus teisė. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The main aim of this dissertation is to reveal the problems of the reciprocal international and European asylum regime and investigate whether the results of European regulations can give rise to negative consequences for EU Member States and candidate states seeking effective implementation of international responsibiitie in the sphere of asylum. [...] The first part of the dissertation analyses methodically and generally the component parts of the asylum regime: the main international agreements establishing the most important international state regulations in the sphere of asylum, and the currently valid EU processes and material norms of law. [...] The second, empirical-analytical part compares specific aspects of the European defence regime with international defence requirements in the sphere of asylum, seeking to establish whether they deviate from settling of norms or practice on an international scale. [...] The third part systematically and generally analyses the requirements arising for aspiring EU member states and evaluates the influence of maintaining these requirements on the effective implementation of responsibilities by candidate states. [...] The analysis of international and regional documents, laws, state practice, the position of international organisations and doctrines allows the conclusion to be drawn that there are residual elements of state law in international law to control the arrival and stay of foreigners in their territory and the right to asylum is not yet recognised as an independent human right.

Subject:
Related Publications:
Pabėgėlių teisė / Lyra Visockienė. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2005. 503 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10659
Updated:
2022-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 58
Export: