Studentų asmeninio augimo prielaidos taikant reflektyvaus dienoraščio

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų asmeninio augimo prielaidos taikant reflektyvaus dienoraščio / žurnalo metodą studijų procese
Alternative Title:
Presumptions of the personal development of the students while applying the method of the reflective diary in the process of studies
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2008, Nr. 19, p. 59-67
Keywords:
LT
Refiektyvus dienoraštis / žurnalas; Reflektyvaus rašymo procesas; Reflektyvi praktika; Reflektyvus dienoraštis / žurnalas.
EN
Reflective diary; Reflective practice; The process of reflective writing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos studentų asmeninio augimo prielaidos taikant reflektyvaus dienoraščio/žurnalo metodą: teoriškai pagrindžiamas metodo reikšmingumas studentų mokymo(si) procese skatinant studentų asmeninį augimą, sudarant sąlygas užsiimti reflektyvia praktika, lavinant reflektavimo bei mokymosi mokytis įgūdžius. Apibrėžiami pagrindiniai tikslai, kurių siekiama įgyvendinant šį metodą studijų metu, pristatomi reflektyvaus rašymo proceso modeliai, aptariamos pagrindinės reflektyvaus dienoraščio rašymo formos ir tipai. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad tradicinę mokymo(si) sampratą keičiant konstruktyvistinei mokymosi paradigmai, išryškinamas studento gebėjimas matyti, patirti ir suprasti realiame pasaulyje vykstančius procesus, pačiam kurti individualų žinojimą. Pagrindiniai mokymo(si) tikslai aukštojoje mokykloje turėtų būti orientuojami į netradicinių, aktyvių mokymosi metodų taikymą. Dėstytojo uždavinys šiame procese - palengvinti mokymąsi taikant reflektyvius būdus, sudarančius prielaidas analizuoti ir mokytis iš savo patirties. Reflektyvaus dienoraščio/žurnalo rašymas studentų patirtį paverčia mokymusi, o skirtingos dienoraščio/žurnalo formos ir tipai pratina studentus apibendrinti patyrimą, suprasti savo mokymąsi, lavina analizės ir sintezės, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžius, tobulina savęs ir kitų žmonių pažinimo, saviraiškos ir kūrybiškumo gebėjimus. Reflektyvus dienoraštis/žurnalas, kaip mokymo(si) metodas, yra veiksmingas skatinant studentus tapti savarankiškais mokantis, renkantis ir taikant skirtingas problemų sprendimo strategijas.

ENThe article analyses premises for students’ personal growth by employing the reflective diary/journal method: the significance of the method in the process of students’ learning/teaching while encouraging students’ personal growth and thus providing them with conditions to engage in reflective activities is theoretically highlighted. The main aims are emphasises, models of reflective writing process are presented, the main forms and types of reflective diary writing are discussed. The analysis of scientific literature reveals that by replacing the traditional concept of learning/teaching with the constructive learning paradigm, the students’ ability to see, experience and perceive processes of the real world and create his own individual knowledge. The main learning/teaching goals in a higher school should be focused on non-traditional application of active methods of learning. The teacher’s task in this process is to facilitate learning by employing reflective methods creating premises to analyse and learn from one’s experience. Reflective diary/journal writing turns students’ experience into learning, and various forms and types of the diary/journal accustom students to summarise their experience, precieve their learning, develop skills of analysis and synthesis, critical thinking, problem solving skills. Reflective diary/journal, as a method of study/learning is efficient when encouraging students to become independent when learning, collecting and applying different problem solving strategies.

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25826
Updated:
2018-12-17 12:22:09
Metrics:
Views: 85    Downloads: 5
Export: