Взаимодействие интонации и грамматики в русском и литовском языках

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Взаимодействие интонации и грамматики в русском и литовском языках
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2002, 3, p. 23-27
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama rasų ir lietuvių kalbų intonacinių ir gramatinių raiškos priemonių sąveika. Intonacija yra svarbi kalbos kaip vieningos funkcionuojančios sistemos sudedamoji dalis, be kurios negalima sakytinės kalbos turinio (prasminių, emocinių, stilistinių aspektų) raiška. Jos funkcionalumo laipsnis kinta priklausomai nuo kitų (leksinių, gramatinių) raiškos priemonių galimybių ir yra sąlygojamas kalbos tipo, jos struktūros ypatybių. Straipsnyje apžvelgiami ir sugretinami svarbiausieji rasų ir lietuvių kalbų gramatinės struktūros ypatumai, skatinantys arba, priešingai, apribojan- tys intonacinės raiškos galimybes. Tyrimo medžiaga parodė, kad abiejų kalbų gramatinės savybės sudaro panašias sąlygas intonacinei sakinio turinio raiškai, nors tam tikrais atvejais rasų kalbos struktūra, lyginant su lietuvių kalba, yra tam palankesnė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intonacija; Intonacinės konstrukcijos tipas; Intonacinio centro pasislinkimas; Sintagminis skirstymas; Pauzė; Intonation; Deflection of the centre of intonation; Syntagmatical distribution; Pause.

ENThe article examines the interrelation of the intonation and grammatical means of expression in the Rasų and Lithuanian languages. Intonation is an important composite part of the language as one functioning system, without which no expression of the content of the spoken language (the meaningful, emotional and stylistic aspects) is possible. Its functionality level changes depending on other (lexical, grammatical) possibilities of the means of expression and is determined by the type of the language and the peculiarities of its structure. The article provides an overview and comparison of the most important peculiarities of the grammatical structure of the Rasų and Lithuanian languages, encouraging or, on the contrary, limiting the possibilities of intonation expression. The materials of the study have shown that the grammatical features of both languages create similar conditions for the intonation expression of the content of the sentence, although in certain cases the structure of the Rasų language, compared with Lithuanian, is more favourable in this regard.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12750
Updated:
2018-12-20 22:55:49
Metrics:
Views: 8
Export: