Penitencinė psichologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Penitencinė psichologija
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009.
Pages:
327 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Bausmė; Bausmės; Elgesio korekcija; Nusikaltėliai; Nuteistieji; Nuteistųjų reabilitacija; Pataisos psichologija; Penitencinė psichologija; Psichologija kalėjime; Psichologiniai poreikiai; Psichologinės problemos.
EN
Behaviour correction; Convicts; Correctional psychology; Offenders; Penitentiary psychology; Psychological needs; Psychological problems; Psychology in prisons; Punishment; Rehabilitation of offenders.
Summary / Abstract:

LTPenitencinės psichologijos vadovėlyje pateikiamos susistemintos penitencinės psichologijos žinios apie kriminalinių bausmių taikymą, nuteistųjų psichologines problemas, jiems teikiamas psichologines paslaugas, nuteistųjų reabilitaciją, elgesio korekciją. Autorė supažindina su penitencinės psichologijos samprata ir jos žinių taikymo sritimis, tyrimų metodais, atskleidžia penitencinės psichologijos sąsajas su kitomis disciplinomis. Vadovėlyje išsamiai nagrinėjama bausmės ir baudimo samprata skirtinguose kontekstuose (socialiniame, teisės), analizuojami psichologiniai bausmės ir baudimo aspektai, aprašomos laisvės atėmimo ir alternatyvias bausmes vykdančios įstaigos, kalėjimo subkultūros ypatumai. Daug dėmesio skiriama nuteistųjų problemoms pataisos įstaigoje: adaptacijai įkalinimo įstaigoje, savižudiškam elgesiui, nuteistųjų poreikiams, kriminalinei rizikai ir jos įvertinimui. Nagrinėjamos nuteistųjų reabilitacijos ir korekcijos problemos, reabilitacinių ir korekcinių programų vykdymas pataisos įstaigose. Aprašomos psichologinės paslaugos nuteistiesiems, nurodant psichologo veiksmingo darbo prielaidas ir funkcijas pataisos įstaigose, pristatant psichologines intervencijas, nuteistųjų motyvacijos pokyčiams ugdymo galimybes. Pateikiamas trumpas Lietuvoje esančių kalėjimų žargonizmų žodynėlis. Vadovėlis skirtas įvairių specialybių studentams: psichologams, kriminologams, socialiniams darbuotojams, būsimiems pataisos įstaigų darbuotojams, teisininkams, jis gali būti naudingas įvairių sričių doktorantams, tyrėjams ir praktikams.

ENA manual on penitential psychology offers systemised knowledge of penitential psychology with regard to the application of criminal punishment, psychological problems of convicts, psychological services provided to them, rehabilitation of convicts, correction of behaviour. The author introduces the reader to the concept of penitential psychology, the areas of knowledge application, and techniques of research and reveals the links of penitential psychology with other disciplines. The manual gives a comprehensive overview of the concept of punishment in different contexts (social, legal); it analyses psychological aspects of punishment, describes liberty deprivation institutions and bodies executing alternative punishment, the particularities of prison subculture. It pays major attention to the problems of convicts in a correctional establishment: adaptation in a prison, suicidal behaviour, convicts’ needs, criminal risk and its assessment. It examines the problems of rehabilitation and correction of convicts, execution of rehabilitation and correctional programmes in correctional establishments. It describes psychological services to convicts, specifying the preconditions and functions of the psychologist’s effective work in correctional establishments by introducing psychological interventions and the opportunities for building convicts’ motivation for change. The manual also includes a glossary of Lithuanian prison slang. It is aimed for the students of different specialities: psychologists, criminologists, social employees, future employees of correctional establishments, and lawyers.

ISBN:
9789955191629
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23780
Updated:
2017-12-23 13:30:05
Metrics:
Views: 114
Export: