Idealų vedami : ateitininkai išeivijoje XX amžiaus 5-7 dešimtmečiais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Idealų vedami: ateitininkai išeivijoje XX amžiaus 5-7 dešimtmečiais
Publication Data:
[Vilnius] : Versus aureus, [2008].
Pages:
334, [2] p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Praeities paveldas: nepriklausomybės ir okupacijų metų patirtis — Ateitininkų ideologija — Nelegalaus veikimo ir priešinimosi valdžiai precedentas — Tremties ir emigracijos paženklinti: ateitininkai DP stovyklose — Organizacinės Ateitininkų struktūros atkūrimas DP stovyklose — Moksleivių ateitininkų sąjungos atkūrimas DP stovyklose — Moksleivių ateitininkų sąjungos veikla DP stovyklose — Studentų ateitininkų sąjungos veikla DP stovyklose — Ateitininkai sendraugiai DP stovyklose — Ateitininkų veikla kraštuose — Ateitininkai Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV): Centrinių ateitininkų federacijos institucijų susiformavimas; Ateitininkų susiorganizavimas JAV; Ateitininkų veikla JAV — Ateitininkai Vokietijoje — Ateitininkai Prancūzijoje — Ateitininkai Italijoje — Ateitininkai Anglijoje — Ateitininkai Kanadoje — Ateitininkai Australijoje — Ateitininkai Pietų Amerikoje — Ateitininkų principai ir gyvenimas — Ateitininkų santykiai su senosios emigracijos bangos katalikais — Ateitininkija tarp krikščionių demokratų ir lietuvių fronto bičiulių — Ateitininkų - skautų santykiai: Ateitininkų - skautų santykiai DP stovyklose; Ateitininkų - skautų santykiai emigracijoje — Ateitininkų santykiai su „Šviesa“ — Bendrumo ir skirtingumo paieškos: SAS santykiai su Santara - Šviesa ir Lietuvių studentų sąjunga (LSS) — Ateitininkų veikla tarptautinėje sferoje: Pax Romana įsikūrimas ir raida; Pax Romana ir egzilų organizacijos DP stovyklų laikotarpiu; Ateitininkų ryšiai su Pax Romana XX a. 3-5 dešimtmečiais; Ateitininkai ir Pax Romana XX a. 6-7 dešimtmečiais — Ateitininkai - egzilų interesų Pax Romanoje reprezentantai — Lietuvių išeivijos požiūris į ateitininkų santykius su Pax Romana — Ateitininkų pozicija kultūrinių ryšių su okupuota Lietuva klausimu —Išvados — Šaltiniai — Literatūra — Abstract — Santrumpos — Biografijos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Australija (Australia); Italija (Italy); Kanada (Canada); Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tyrimo objektas - išeivijoje veiklą atnaujinusi Ateitininkų organizacija ir šios organizacijos nariai - ateitininkai; ateitininkų ryšiai su kitomis lietuvių katalikų bei tarptautinėmis katalikų organizacijomis, santykiai su išeivijoje veikusiomis lietuvių organizacijomis, judėjimais, taip pat reakcija į gyvenimo išeivijoje iššūkius. Tyrimo chronologiniai rėmai, apibrėžti darbo pavadinime, yra XX a. 5-asis - 7-asis dešimtmečiai. Pirmoji chronologinė riba žymi ateitininkų organizacijos veiklos išeivijoje pradžią, antroji - Ateitininkų federacijos organizacinės struktūros bei veiklos sričių susiformavimą. Monografija sudaryta iš keturių dalių. Pirmojoje pristatoma ateitininkijos istorija iki DP (Displaced Persons) stovyklų laikotarpio. Dėmesys kreiptas į ateitininkų ideologijos susiformavimą bei A. Smetonos valdymo, pirmosios sovietų ir nacių okupacijos metais išryškėjusį nelegalaus veikimo ir nelojalumo valdžiai precedentą. Antrojoje dalyje aptariama ateitininkų organizacijos DP stovyklose raida. Trečiojoje dalyje pristatoma ateitininkų organizacinė padėtis JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Australijoje ir Pietų Amerikos šalyse. Ketvirtoji darbo dalis skirta ateitininkų, veikiamų savų ideologinių nuostatų, pozicijai aktualiais lietuvių išeivijos gyvenimo klausimais rekonstruoti. Rengiant monografiją naudotasi Lietuvos, užsienio (JAV) bei privačių asmenų archyvų dokumentais, publikuotais šaltiniais, atsiminimais. Daugelis šiame tyrime naudotų šaltinių į mokslinę apyvartą įvedami pirmą kartą.Reikšminiai žodžiai: Ateitininkija; Ideologija; Išvietintieji asmenys; Krikščioniška socialinė veikla; Lietuvių išeivija; Tautinė veikla; Visuomeninės organizacijos; Ateitininkai organization; Christian social activity; Displaced persons; Ideology; Lithuanian emigrants; National activity; Nongovernmental organisations.

ENThe object of the research of the monograph is the Catholic organisation “Ateitis”, which renewed its activities in emigration, and members of this organisation, ateitininkai; their relations with other Lithuanian and international Catholic organisations, Lithuanian organisations and movements in emigration, as well as the reaction to the challenges of life in emigration. The chronological limits of the research have been defined in the title, i.e. the 1940s–1960s. The first chronological limit marks the beginning of functioning of the organisation in emigration, and the second limit marks the formation of the organisational structure and activity areas of the Catholic Federation “Ateitis”. The monograph consists of four parts. The first part presents the history of “Ateitis” movement before the period of displaced persons (DP) camps. Focus is shifted on the formation of the ideology of the organisation and the precedent of illegal activity and non-loyalty to the authorities, which was brought to light during the periods of the government of Smetona, the first Soviet occupation and Nazi occupation. The second part discusses the development of the “Ateitis” organisation in DP camps. The third part presents the situation of the “Ateitis” organisation in the USA, Germany, France, Italy, Great Britain, Canada, Australia and South America. The fourth part focuses on the reconstruction of the position of ateitininkai, who acted according to their ideology, regarding the relevant issues of the life of Lithuanian emigrants. When preparing the monograph, the documents from the Lithuanian, foreign (US) and private archives, published sources and memoirs were used. Many sources used in this study have been introduced in scientific circulation for the first time.

ISBN:
9789955341451
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20549
Updated:
2020-11-16 18:33:34
Metrics:
Views: 57    Downloads: 3
Export: