Nuo „Sumuštinio“ iki „Santaros“: nerimtai rimti JAV lietuvių studentų leidiniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo „Sumuštinio“ iki „Santaros“: nerimtai rimti JAV lietuvių studentų leidiniai
Alternative Title:
From Sandwich to Santara: frivolously serious publications by Lithuanian students in the US
In the Journal:
Knygotyra. 2020, t. 74, p. 141-167
Keywords:
LT
JAV; Emigrantai (Diaspora); Lietuviai; Studentai; Spauda; Leidiniai; Lietuvių studentų sąjunga; Skautai; Ateitininkai; Santara-Šviesa.
EN
US; Diaspora; Lithuanians; Students; Press; Publications; Lithuanian Student Union; Scouts; Members of the Catholic Student Union Ateitis; Santara-Šviesa.
Summary / Abstract:

LTPo Antrojo pasaulinio karo lietuvių akademinis jaunimas, atsidūręs ir mokslus tęsęs JAV universitetuose, jungėsi į įvairias organizacijas, vyko aktyvus studentų socialinis, kultūrinis, visuomeninis gyvenimas. Pagrindinės lietuvių studentus JAV vienijančios organizacijos (Lietuvių studentų sąjunga, Studentų ateitininkų sąjunga, Akademinis skautų sąjūdis, Lietuvių studentų Santara), suprasdamos informacijos poveikį, itin rūpinosi savo spaudos leidiniais, kurie tapo viena iš pagrindinių priemonių burti akademinį jaunimą, skleisti organizacines / ideologines idėjas ne tik tarp studentų, bet ir platesnei visuomenei. Šiame straipsnyje pristatomi bei analizuojami iki šiol platesnio tyrinėtojų dėmesio nesulaukę JAV lietuvių studentų leisti vienkartiniai ir tęstiniai leidiniai. Pagrindinis dėmesys skiriamas vienos iš organizacijų – Lietuvių studentų Santaros (nuo 1957 m. Santaros-Šviesos federacijos) leistiems leidiniams, taip pat analizuojami kitų organizacijų – Lietuvių studentų sąjungos, Akademinio skautų sąjūdžio, Studentų ateitininkų sąjungos – leisti leidiniai, jų repertuaras, turinys, reikšmė studentijos gyvenime. Tyrimas apima XX a. 6–7 dešimtmečių laikotarpį, kuomet galima stebėti intensyviausią JAV lietuvių studentų veiklą, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame lietuvių bendruomenės gyvenime bei didelį dėmesį savos spaudos problemoms. Tuo metu pagrindinės lietuvių studentų organizacijos leido įvairius savo nariams ir platesnei visuomenei skirtus leidinius: nuo vienkartinių (humoristinių, proginių ar stovyklinių) leidinėlių, tik organizacijų nariams skirtų informacinių biuletenių iki sėkmingų ir ne itin sėkmingų savų periodinių leidinių.1951 m. įsikūrusi JAV Lietuvių studentų sąjunga narių informavimo tikslais nuo 1952 m. kovo mėnesio pradėjo leisti „Lietuvių Studentų S-gos JAV biuletenį“, kuris gana greitai tapo rimtu, spaustuvėje leidžiamu studentijos žurnalu „Studentų gairės“, o nuo 1954 m. studentų anglų kalba pradėtas leisti žurnalas „Lituanus“ virto akademiniu žurnalu kitataučiams, leidžiamu iki šiol. Spaudos darbe labai aktyviai dalyvavo ideologinės organizacijos (skautai, ateitininkai, santariečiai), turėjusios studentiškus skyrius didžiojoje lietuviškoje spaudoje bei leidusios įvairius vienkartinius ar tęstinius leidinius. Organizacijos turėjo savo informacinius biuletenius: Akademinis skautų sąjūdis nuo 1952 m. leido ASS nariams skirtą biuletenį „Ad meliorem“, Studentų ateitininkų sąjunga Klivlande nuo 1951 m. leido „Gaudeamus“, Santara – 1957–1961 m. biuletenį „Žvilgsniai“. Taip pat pasirodydavo atskirų skyrių informaciniai biuleteniai (pvz., „New Yorko Santara“), tiesa, jie būdavo nereguliarūs, dažnai leidžiami tik trumpą laiką.Populiarūs tarp jaunimo buvo įvairūs vienkartiniai leidinėliai: proginiai, humoro (pvz., „Krambambulis“, „Sumuštinis“), kokio nors sąskrydžio ar stovyklos („Arielkon“, „Niekšybės paslaptis“, „Po nemigos“ ir kt.) leisti leidiniai. Šie leidiniai buvo leidžiami savilaidos būdu labai nedideliu tiražu ir platinami tik tarp organizacijos narių. Daugelis jų neišlikę arba pavieniai numeriai išlikę viename kitame privačiame archyve ar archyvinėje institucijoje. Šių leidinių leidimo vieta, tiražas dažniausiai nebūdavo nurodomi, nežymėti ir nežinomi leidėjai, redaktoriai, straipsnių bei iliustracijų autoriai, neaiškus leidinių periodiškumas ir netgi išleistų leidinių skaičius. Daugelio studentų leistų leidinių turinys buvo panašus. Leidiniuose būdavo skelbiama įvairi informacija – nuo rimtų išeivijos jaunajai kartai aktualių lietuviškos tapatybės, visuomeninės veiklos problemas analizuojančių tekstų iki trumpos organizacinės informacijos, humoristinių skyrelių, nuotraukų ir draugiško pasišaipymo iš savęs ir kolegų. Nepaisant savo kokybės ir kai kada, atrodytų, nereikšmingo turinio, šie leidiniai tampa svarbiu, neretai vieninteliu šaltiniu, atskleidžiančiu tyrinėtojams mažai žinomo Amerikos jaunimo stovyklavimo, studentų socialinio bei visuomeninio gyvenimo ypatumus. [Iš leidinio]

ENFollowing World War II, Lithuanian academic youth, who found themselves and continued their studies at the US universities, joined various organizations, as a result active social, cultural and societal life of students took place. The main organizations uniting Lithuanian students in the US (the Lithuanian Student Union, the Catholic Student Union Ateitis, the Academic Scout Movement, the Lithuanian student group Santara) perceiving the impact of information, took special care of their press publications that had become one of the main tools in helping to gather academic youth, to disseminate organizational / ideological ideas not only among students but also among the wider society. This article presents and analyzes one-time and continuous publications published by Lithuanian students in the US, which have not received wider attention from researchers so far. The main attention is focused on the publications published by one of the organizations - Lithuanian student group Santara (since 1957 Santara-Šviesa Federations), as well as the analysis of the publications published by other organizations - the Lithuanian Student Union, the Academic Scout Movement, the Catholic Student Union Ateitis - their repertoire, content, significance in student life.The study covers the period of the 1950s-1960s allowing the observation of the most intensive activity of Lithuanian students in the US, their active participation in the public life of the Lithuanian community and a great deal of attention to own press problems. At that time, the main Lithuanian student organizations published various publications for their members and the general public: from one-time (humorous, occasional or camp) publications, newsletters intended for members only to successful and none too successful attempts to publish their own periodicals. The Lithuanian American Student Union established in 1951 for the purpose of informing members since March 1954 began publishing Lietuvių Studentų Sąjungos JAV biuletenis (the US Newsletter of the Lithuanian Student Union), which soon became a serious student magazine, Studentų gairės (Student Guidelines), published by in a printing house, and from 1954, students launched the English-language magazine Lituanus, which became an academic magazine for foreigners, published to this day. Ideological organizations (scouts, members of Ateitis and Santara), which had student columns in the major Lithuanian press, and published various one-time or continuous publications, took a very active part in the press work. The organizations had their own newsletters: the Academic Scout Movement (ASM) published the newsletter Ad meliorem for ASM members, the Catholic Student Union Ateitis in Cleveland since 1951 published Gaudeamus, in 1957-1961, Santara published the newsletter Žvilgsniai (Glances). Newsletters of separate columns (such as New Yorko Santara - New York Santara) also appeared, although they were irregular, often only published for a short time.Various one-off publications were popular among young people: occasional, humoristic (e. g. Krambambulis, Sumuštinis - Sandwich), a gathering or a camp publications (Arielkon – To Homemade Vodka, Niekšybės paslaptis - The Secret of Villainy, Po nemigos - After Insomnia etc.). These publications were self-published in a very small circulation and distributed only among members of the organization. Many of them have not survived or if survived are kept by private archives or archival institutions. The place of publication and circulation of these publications were usually not indicated, unmarked; publishers, editors, authors of articles and illustrations are left unknown, periodicity of publications and even the number of published publications – unclear. The content of most student published publications was analogous. The publications contained a variety of information – from serious texts analyzing issues on Lithuanian identity and social activities relevant to the young generation of the diaspora, as well as brief organizational information, humour columns, photographs and friendly banter addressed to self and colleagues. Despite their quality and sometimes seemingly insignificant content, these publications become an important, often the only one source revealing to researchers the peculiarities of the little-known American youth camping, the peculiarities of student social and community life. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2020.74.49
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87424
Updated:
2020-09-08 11:07:52
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: