Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse: didikų grupuočių kova 1690-1697 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vidaus karo išvakarėse: didikų grupuočių kova 1690-1697 m
Alternative Title:
Grand Duchy of Lithuania on the eve of the internal war: the struggle of noble factions between 1690 and 1697
Publication Data:
Vilnius : LII leidykla, 2000.
Pages:
340 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Seimas, 1690; Seimas, 1697; Didikai ir magnatai; Karai; Kunigaikščiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 17 amžius; Didikai ir magnatai; Oginskiai (Oginskis family); Radvilos (Radziwill; Radvila family); Sapiegos (Sapiega family); Valdantysis elitas; Dukes; 17th century; Diet of 1697; Magnates; Nobleman; Diet of 1690; Ruling elite; Wars.
Contents:
Įvadas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų oligarchijos bruožai XVII a. pabaigoje — LDK valdantysis elitas 1690-1697 m. — Neuburgų, Sapiegų (Čerėjos) ir Radvilų (Klecko ir Nesvyžiaus) ekonominės galios palyginimas — Netiburgų valdos — Čerėjos linijos Sapiegų valdos — Klecko bei Nesvyžiaus linijų Radvilų valdos — LDK valdančiojo elito hierarchinės struktūros ekonominės ypatybės — Turtiniai LDK didikų ginčai — Sapiegą turtiniai ginčai su Radvilomis — Sapiegų turtiniai ginčai su Krišpinais-Kiršenšteinais — Sapiegų turtiniai ginčai su Katilais — Sapiegų turtiniai ginčai su Pociejais — Sapiegų turtiniai ginčai su Oginskiais — Didikų grupuočių kova Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Jono III Sobieskio valdymo pabaigoje (1690-1696 m.) — Sapiegų ir karaliaus santykių laikina normalizacija 1690-1692 m. Koekvacijos įstatymo ištakos — LDK didikų grupuotės 1690 m. seime — Sapiegų pozicijų susilpnėjimas 1690 m. Kockvacijos įstatymo ištakos — Priežastys, lėmusios Sapiegų lojalumą karaliui 1690-1692 m. — Sapiegų ir karaliaus konfrontacijos atsinaujinimas. K. K. Bžostovskio ginčo su K. J. Sapiega pradžia 1693 m. — Sapiegų ir karaliaus konfrontacijos atsinaujinimo 1692 m. pabaigoje priežastys — 1692-1693 m. Gardino seimas — K. K. Bžostovskio ir K. J. Sapiegos ginčo pradžia 1693 m. — "Korporacinio ginčo" laikotarpis (1693 m. pab. - 1694 m.) — 1693 m. Varšuvos seimas. LDK senatorių ir pasiuntinių manifestas — K. J. Sapiegos ekskomunika 1694 m. — Priešseiminė kampanija 1694 m. pabaigoje — Didikų grupuočių priešpriešos kulminacija Jono III Sobieskio valdymo pabaigoje —1695 m. seimas. Bandymas sušaukti raitąjį seimą — Ginčas dėl L. K. Radvilaitės valdų 1695 m. — Jono III Sobieskio valdymo pabaiga — 1696-1697 m. tarpuvaldis. Elekcinis seimas — 1696 m. Konvokacinis seimas. Tarpuvaldžio seimeliai — Tarpuvaldžio pradžia. Separatistinių tendencijų Sapiegų politikoje problema. Prieškonvokaciniai seimeliai — 1696 m. konvokacinis seimas. K. K. Bžostovskio ir K. J. Sapiegos ginčo pabaiga — Reliaciniai, grabnyčių, priešelekciniai seimeliai 1696-1697 m. — LDK kariuomenės konfederacija 1696 m. — LDK kariuomenės konfederacijos pradžia — Nesėkmingas bandymas išplėsti konfederaciją visoje LDK. Sapiegų-Krišpinų susitarimas — LDK kariuomenės konfederacijos paleidimas — 1697 m. elekcinis seimas. LDK ir Lenkijos Karalystės teisių sulyginimo - coaequatioiurium - įstatymo priėmimas — Koekvacijos įstatymo idėjos iškėlimas seime — Ginčai dėl koekvacijos įstatymo — Koekvacijos įstatymo priėmimas — 1697 m. elekcinis seimas. Karaliaus rinkimai — Sapiegų pastangos atsiriboti nuo Prancūzijos kandidato — LDK didikų apsisprendimas karaliaus rinkimų metu — Prorusiškos LDK didikų grupuotės formavimosi pradžia — Išvados — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių sąrašas — Summary.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars; Valdantysis elitas.
Reviews:
Recenzija leidinyje Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2001, t. 16
Summary / Abstract:

LTSvarbiausias XVII a. pabaigos įvykis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) vidaus gyvenime – amžių sandūroje vykęs vidaus karas, pasibaigęs Sapiegų pralaimėjimu, nutraukęs vienos didikų giminės hegemonijos LDK visuomeniniame-politiniame gyvenime laikotarpį. Nors šis karas buvo labai reikšmingas, jo istorija nesusilaukė išsamaus tyrimo. Tas pats pasakytina apie vieną iš šios didelės istoriografinės problemos aspektų – vidaus karo priežastis. Visuomenėje turėjo susikaupti įvairių neišspręstų prieštaravimų ir konfliktų kritinė masė, kad jie išsilietų tokia forma. Aiškinantis šio karo priežastis, reikia atskleisti tų prieštaravimų visumą. Šiame darbe, aptariant LDK didikų grupuočių kovos 1690–1697 m. eigą, bandoma nagrinėti vieną svarbiausių to meto LDK procesų – vidaus karo brendimą. Problema analizuojama kartu su dviem kitais ilgalaikiais procesais -didikų oligarchijos Lietuvoje bei LDK valstybingumo raida. Darbo chronologiniai rėmai: 1690 m. – 1697 m. vidurys. Tai laikotarpis tarp 1690 m. seimo ir 1697 m. elekcinio seimo imtinai, sudarantis atskirą etapą vidaus karo LDK brendimo procese. Monografijoje itin detaliai pateikiama valdančiojo LDK elito pjūvis XVII a. pabaigoje, ypač nagrinėjant konkurencines (politines ir ekonomines) magnatų Sapiegų, Radvilų, Oginskių ypatybes. Autorius remiasi gausia literatūra ir pasinaudoja nemažai iki šiol istoriografijoje neminėtais istoriniais šaltiniais.

ENThe most important event in the domestic life of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) of the late 17th c. – the internal war that ended with the defeat of the Sapiega family, which terminated the period of hegemony of one noble family in the social-political life of GDL. Although this war was very significant, its history has not been exhaustively explored. The same could be said about one of the aspects of this huge historiographic problem: the cause of the internal war. There had to accumulate a critical mass of many unsolved contradictions and conflicts in society so that they spilled over in such a form. The causes of this war could be explained by revealing the whole of these contradictions. This paper discusses the course of the fight of GDL nobility groups in 1690–1697 and attempts to explore one of the most important processes of GDL, i.e. the brewing of the internal war. The problem is analysed together with the other two long-term processes: the development of nobility oligarchy in Lithuania and GDL statehood. The chronology covers the period from 1690 until mid-1697. This is the period between the Seimas of 1690 and the elective Seimas of 1697 inclusive: a separate phase in the process of the brewing of the internal war in GDL. The monograph particularly exhaustively presents the section of the governing GDL elite at the end of the 17th c., in particular with regard to competitive (political and economic) characteristics of the Sapiega, Radvila, Oginskis families. The author refers to abundant literature and uses a number of historical sources that have not been mentioned in historiography so far.

ISBN:
9986780322
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20369
Updated:
2022-03-15 19:09:47
Metrics:
Views: 85
Export: