Verslumo kompetencijos ugdymas praktinio mokymo firmoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo kompetencijos ugdymas praktinio mokymo firmoje
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 65-72
Keywords:
LT
Alytus; Austrija (Austria); Čekijos Respublika (Czech Republic); Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Nyderlandai (Netherlands); Panevėžys; Švedija (Sweden); Utena; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Ugdymas / Education; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTTeoriniai žinių perdavimo aspektai Lietuvos mokymo įstaigose jau pakankamai tobuli, tačiau labai trūksta studentų praktinio ugdymo realizavimo analizės bei mokslinio - teorinio pagrįstumo. Šis darbas yra nukreiptas pradėti plėtoti tyrimus šia kryptimi, kad kuo greičiau ir efektyviau būtų sprendžiamos praktinio mokymo( si) problemos Lietuvoje. Tuo tikslu 2001 metais buvo atliktas empirinis tyrimas analizuojantis verslo praktinio rengimo metodologiją Lietuvos kolegijose. Siekiant išsiaiškinti verslumo ugdymo pokyčius kolegijose po trejų metų, 2004 metais, tyrimas buvo pakartotas. Tyrime dalyvavo Vilniaus, Kauno, Utenos, Alytaus, Panevėžio kolegijų studentai, realių įmonių vadovai ir dėstytojai, dirbantys verslo praktinio mokymo firmose. Teorinėje dalyje apžvelgtos verslumo ugdymo tendencijas Austrijoje, Danijoje, Švedijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose ir Čekijoje, apibūdintos verslumo ugdymo problemos europiniu, nacionaliniu, verslo praktinio mokymo firmos ir realios įmonės lygmeniu. Tyrimu nustatyta, kad nedaugelis studentų turi pakankamai teorinių žinių verslo praktikai atlikti, nors verslo praktinio mokymo firma įvertinta kaip tinkama mokymo forma verslumo gebėjimų ugdymui. Atlikta palyginamoji analizė rodo, kad realios verslo įmonės tampa atviresnės ir skiria didesnį dėmesį praktiniam studentų rengimui įmonėje, tačiau dėl didelio užimtumo ir intensyvaus verslo proceso vykdymo, įmonės darbuotojai skiria žymiai mažiau laiko studentų verslumo ugdymui nei dėstytojai, dirbantys verslo praktinio mokymo firmose. Studentai, atlikdami praktiką realiose įmonėse atlieka nekvalifikuotus darbus ir tik iš dalies turi sąlygas pasiekti praktikos programose keliamus tikslus. Kad užtikrinti tinkamą praktikos pravedimą realiose įmonėse būtina stiprinti ryšius su darbdaviais, diegti naujas bendradarbiavimo formas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Verslumas; Besimokanti organizacija; Ugdymas; Praktinis mokymas.

ENTheoretical aspects of knowledge transfer in Lithuanian schools are fairly advanced, though there is a notable lack of analysis and scientific-theoretical justification of the delivery of practical training of students. This work seeks to contribute to the ongoing research field, expedite faster and more effective resolution of problems related to delivery of practical training in Lithuania. With this purpose, in 2001, empirical research was carried out analyzing methodology of practical business training in Lithuanian colleges. In order to record changes in entrepreneurial skills in colleges after three years, in 2004, repeat research was carried out. The research focused on college students in Vilnius, Kaunas, Utena, Alytus, Panevėžys, heads of companies and lecturers working in practical business training companies. Theoretical part presents an overview of trends in promotion of entrepreneurship in Austria, Demark, Sweden, the Netherlands, and the Czech Republic. The research has established that few students have enough theoretical knowledge to perform business internship. Carried out analysis indicates that actual business companies are increasingly open and devote greater attention to practical training of students within a company, yet due to many demands and intensive business process, company employees devote much less time to promotion of students’ entrepreneurial skills than lecturers working in practical business training companies. Students performing internship in actual companies are only partially able to implement goals defined by internship program. To ensure appropriate conduct of internship in actual companies it is necessary to implement new forms of cooperation.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2023
Updated:
2018-12-17 11:35:38
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: