Viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikų verslumo ugdymo galimybės šeimoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viduriniojo mokyklinio amžiaus vaikų verslumo ugdymo galimybės šeimoje
Alternative Title:
Possibilities of the middle school age children entrepreneurship development in the family
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2011, Nr. 1 (30), p. 11-15
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Verslumo ugdymas; Šeima; Entrepreneurship development; Entrepreneurship education; Family.
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pedagogika / Pedagogy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVerslumui skatinti ir ugdyti šiuo metu skiriama vis daugiau dėmesio. Verslumo ugdymą mokykloje apibrėžia ugdymo turinys. Tačiau ne tik mokykla ir kitos institucijos yra terpė, kurioje ugdomas verslumas. Būtent, šeima išlavina gebėjimą daryti sprendimus ir išmoko prisiimti atsakomybę. Probleminiai klausimai: Ar tėvų įtaka, gyvenimiškųjų įgūdžių potencialo plėtojimas šeimoje sudaro prielaidas vaiko verslumui? Kokie būdai gali padėti orientuoti vaiką į veiklumą visuomeniškumą formuoti atitinkamas asmens savybes? Tyrimas parodė, kad mokiniai turi pavyzdinį kasdienės veiklos ir elgsenos modelį – dirbančius tėvus. Mokiniai, skirtingai nei tėvai, įvertina savo šeimos pajamas labiau kaip nepastovias. Kasdieninis nedidelės apimties kišenpinigių davimas sudaro sąlygas mokiniams turėti savo pajamų bei patirti išlaidų. Kišenpinigių davimo pradžią tėvai sieja su mokyklos lankymo pradžia. Šeimoje tėvai priskiria namų ruošos darbus, tuo ugdydami vaiko atsakomybę, kurios suvokimas svarbus pareigos jausmui formuoti(s). Šeimose dedami vertybinių orientacijų – atsakomybės, pareigos, pagarbos ir materialinio apsirūpinimo – pagrindai. [Iš leidinio]

ENEntrepreneurship promotion and development currently receives increasingly more attention. Entrepreneurship development at school is determined by the curriculum. However, not only school and other institutions make the environment for developing entrepreneurship. It is the family's priority to teach children to make decisions and assume responsibility. That is why the question arises of whether parental influence on developing life skills creates conditions for children entrepreneurship; what techniques can help children focus on activity, sociability, and formation of personal characteristics. The study showed that schoolchildren have a model of daily activity and behaviour pattern - their working parents. Schoolchildren, in contrast to parents, evaluate their families' income more as unstable. Small daily pocket-money gives them the opportunity to have their own income and incur expenses. The beginning of giving pocket-money by parents is connected with starting school. In the family parents assign household chores to children in order to develop their responsibility, perception of which is very important for forming a sense of duty. It is the family that paves the way to value orientations relating to responsibility, duty, respect, and material security. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32852
Updated:
2018-12-17 13:06:15
Metrics:
Views: 12
Export: