Metakalbiniai komentarai sociolingvistiniu aspektu (lietuvių kaip (pa)sakytų... ir latvių kä teiktu (sacitu)...)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metakalbiniai komentarai sociolingvistiniu aspektu (lietuvių kaip (pa)sakytų... ir latvių kä teiktu (sacitu)...)
Alternative Title:
Meta-linguistic commentaries from the sociolinguistic aspect (lithuanian kaip (pa)sakytų... and latvian kä teiktu (sacitu)...)
In the Book:
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp Lietuvos ir Latvijos: lingvistinės paralelės / Regina Kvašytė. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. P. 496-519
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2007, t. 3, p. 79-96
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Latvių metakalbiniai komentarai; Lietuvių metakalbiniai komentarai; Metakalbiniai vienetai; Sociolingvistinė analizė; Latvian meta-linguistic commentaries; Latvian meta-linguistič commentaries; Lithuanian meta-linguistic commentaries; Meta-linguistic units; Sociolinguistic analysis.
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language; Latvių metakalbiniai komentarai; Lietuvių metakalbiniai komentarai; Metakalbiniai vienetai; Sociolingvistinė analizė.
EN
Latvian meta-linguistic commentaries; Latvian meta-linguistič commentaries; Lithuanian meta-linguistic commentaries; Meta-linguistic units; Sociolinguistic analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gretinami lietuvių ir latvių nelingvistiniuose tekstuose vartojami metakalbiniai komentarai (toliau – MK), kurių vienas iš dėmenų yra tariamosios nuosakos konstrukcija „kaip (pa)sakytų... / kā teiktu (sacītu)...“ Pasirinkti nagrinėti MK signalizuoja MK vartotojo dėmesį ne tik informacijai, bet ir jos kalbinei raiškai, savitumui, stiliui. Kalbamųjų MK tikslas yra komentuoti, vertinti situaciją, veiksmą (vyksmą) ir / arba šneką iš įvairių kalbėtojų pozicijų. Tokie MK reikalauja papildymo, patikslinimo – dažnai tokią konstrukciją papildo asmens, laikotarpio ir kt. pavadinimai, t. y. patikslinimas, kuris konkretizuoja pasakymą, padaro jį išsamesnį, taip pat emociškai nuspalvina. Visi nagrinėti MK priklausomai nuo formulės „kaip (pa)sakytų... / kā teiktu (sacītu)...“ papildymų sąlygiškai suskirstyti į 3 grupes: 1) asmenys pagal jų veiklą, profesiją, pareigas ar pan.; 2) asmenys pagal tautybę ar gyvenamąją vietą; 3) asmenys pagal amžių arba pabrėžiant atitinkamą laikotarpį, kai galėtų būti pavartota viena ar kita frazė. Konstatuojama, kad dažnai MK tikslas yra akcentuoti posakio lietuviškumą / latviškumą ar jo svetimumą, taip pat kitakalbiškumą, minėtas palyginti platus žymių asmenų, įskaitant grožinių kūrinių herojus, ratas, tarp jų dažnai pasitelkiamos užsienio autorių ar jų herojų išsakytos mintys. Kartais pastebima kalbos intelektualizacija, pvz., kaip tikrieji konkurentai vartoti tarptautiniai žodžiai ar terminai. Daroma išvada, kad MK yra įdomi ir vertinga sociolingvistinių tyrinėjimų medžiaga, kuri latvių kalboje dar turi būti nagrinėjama įvairiais aspektais.

ENThe article compares meta-linguistic commentaries with Subjunctive Mood kaip (pa)sakytų…/kā teiktu (sacītu) [one would/might say](MCs) used in Lithuanian and Latvian non-linguistic texts. These commentaries always draw attention of an MC user not only to the information of a phrase to be commented, but also to the linguistic expression, distinction, and style. The purpose of the MCs is to comment, assess a situation, action (process) and/or speech from various positions of speakers. Such MCs require some addition or specification. Such construction is often complemented by names of a person, period, etc., i.e. a specification which makes an utterance, more extensive, as well as provides an emotional colouring. All the analysed MCs according to additions to the formula “kaip (pa)sakytų... / kā teiktu (sacītu)...” were relatively divided into 3 groups: individuals with regard to their activities, profession, position, etc.; 2) individuals according to their nationality or place of residence; 3) individuals with regard to their age or by underlining a particular period when a certain phrase could be used. Often, the purpose of MCs is to highlight Lithuanian/Latvian or, in contrast, foreign character as well as different language of a saying. A rather wide circle of famous people, including fictional characters, are mentioned. Among them, thoughts of foreign authors or their characters are used. Sometimes, intellectualisation of speech is observed, e.g. international words or terms are used as competitors. The author concludes that MCs are interesting and valuable material for socio-linguistic studies, which should be analysed in the Latvian language with regard to various aspects.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19467
Updated:
2019-12-10 15:25:28
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: