Teigiamas kalbinės raiškos vertinimas nelingvistiniuose tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teigiamas kalbinės raiškos vertinimas nelingvistiniuose tekstuose
Alternative Title:
Positive evaluation of language expression in non-linguistic texts
In the Journal:
Keywords:
LT
Metakalbiniai vienetai; Metakalbiniai komentarai; Stilius; Teigiamas vertinimas; Nelingvistiniai tekstai.
EN
Meta-lingual units; Meta-comments; Style; Positive evaluation; Non-linguistic texts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama viena iš vadinamosios neprofesinės kalbotyros apraiškų – dabartinės lietuvių kalbos nelingvistinių tekstų metakalbiniai vienetai, kuriuose kalbinė raiška vertinama teigiamai. Iš įvairių stilių nelingvistinių tekstų buvo surinkta per vieną tūkstantį šios grupės metakalbinių vienetų, juose rasta apie 130 žodžių, reiškiančių teigiamą kalbos priemonės (žodžio, vaizdingo pasakymo, sakinio) vertinimą. Dažniausi iš jų yra būdvardžiai bei prieveiksmiai gražus / gražiai, švelnus / švelniai, vaizdingas / vaizdingai / vaizdžiai, skambus / skambiai, malonus / maloniai, geras / gerai. Būdingi šios funkcinės semantinės grupės metakalbiniai komentarai yra gražiai pasakė, vaizdingai vadina, švelniai tariant; gražūs žodžiai, skambus vardas ir panašūs. Aptariamoji charakteristika yra susijusi su žodžio ar pasakymo reikšme (prasme, turiniu) ir su raiška (forma). Nagrinėjamosios grupės metakalbinių komentarų bei matakalbinių vienetų analizė leidžia daryti apibendrinamą išvadą, kad teigiamai paprastai yra vertinamos kalbos priemonės, kuriomis reiškiamos pažintinės, etinės ir estetinės vertybės. [Iš leidinio]

ENThis article analyses one of the manifestations of so-called non-professional linguistics: the meta-language units of modern Lithuanian non-linguistic texts in which the linguistic expression is evaluated positively. About one thousand of this group’s meta-language units were collected from non-linguistic texts of various styles, and in them were found about 130 words expressing a positive evaluation of linguistic units (word, illustrative expression, sentence). Mostly these were adjectives and adverbs such as gražus / gražiai (nice / nicely), švelnus / švelniai (gentle / gently), vaizdingas / vaizdingai / vaizdžiai (picturesque / picturesquely), skambus / skambiai (sonorous / sonorously), malonus / maloniai (pleasant / pleasantly), geras / gerai (good / well). Typical meta-language comments of this semantic functional group are gražiai pasakė (said {it} nicely); vaizdingai vadina (calls {it} picturesquely / evocatively); švelniai tariant (gently speaking { = ‘putting it mildly’}); gražūs žodžiai (nice words); skambus vardas (sonorous name) and similar. The deliberative characteristic is linked to the word’s or expression’s value (meaning, content) and to its expression (form). An analysis of the selected texts’ meta-language comments and meta-language units enables us to draw the conclusion that the language units most likely to be evaluated positively are those that express experiential, ethical and aesthetic values.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/792
Updated:
2018-12-20 23:04:15
Metrics:
Views: 75    Downloads: 3
Export: