Kalbos dabartiškumo nuorodos nelingvistiniuose tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos dabartiškumo nuorodos nelingvistiniuose tekstuose
Alternative Title:
Metalingual indices of modernity in non-linguistic texts
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2000, t. 42, p. 124-131
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis metakalbiniais komentarais (MK) bei metakalbiniais vienetais (MV), parodoma, kuriuos naujus dabartinės lietuvių kalbos reiškinius pastebi ir kaip juos vertina mūsų visuomenė. Teigiama,kad visuomenė pastebi ne tiek kalbos (sistemos) raidą, kiek kalbėjimo (šnekos), kalbėsenos kitimą. MV rinkti iš rašytinės ir sakytinės kalbos tekstų, daugiausia iš publicistikos, taip pat iš buitinės kalbos, mokslo darbų ir grožinių kūrinių. Surinkta apie 4000 pavyzdžių, tarp jų rasta apie 400 MV, atspindinčių kalbos kitimo reiškinius: senoviškos, šiaip jau senesnės, dabartinės, skirtingų kartų (senimo, jaunimo) kalbos nuorodų. MK daugiausia rinkti iš pastarųjų dešimtmečių kalbos, bet žiūrėta ir ankstesniųjų šaltinių, nes siekta aiškintis bendresnius mūsų visuomenės kalbinės sąmonės bruožus, ne tik tai, kurias lietuvių kalbos naujoves vartotojai mato šiandien. Palyginti nedidelis skaičius surinktų kalbos dabartiškumo MV neleidžia daryti tikslių apibendrinamųjų išvadų, bet ir jie rodo, kuriuos naujus kalbos reiškinius lietuvių kalbinė bendruomenė daugiausia pastebi. Kalbos vartotojams labiausiai krinta į akis išorinės, paviršinės naujovės, ypač leksika, atsirandanti su naujais gyvenimo reiškiniais. Pastebimos ir akivaizdžios stilistinės tendencijos, pavyzdžiui, kalbos intelektualinimas. Metakalbinių vienetų, metakalbinių įterpinių bei kitokių metakalbinių komentarų, vartojamų ne lingvistikos tekstuose, tyrimas leidžia geriau pažinti visuomenės kalbinę sąmonę, kalbines nuostatas ir tuo pagrindu tikslingiau dirbti bendrinės kalbos tvarkomąjį darbą.Reikšminiai žodžiai: Metakalbiniai komentarai; Metakalbiniai vienetai; Nelingvistiniai tekstai; Metalingvistinės nuorodos; Metacomments; Metalingual units; Non-linguistic texts; Metalingual indices.

ENOn the grounds of metalingual comments (MC) and metalingual units (MU), the article shows which of the current phenomena of new Lithuanian language is observed and rated by our society. It is argued that public notices not just the development of language (the system) but the alternation of speaking (speech) and utterance. MU was collected from the texts of written and spoken language, mainly from journalism, as well as the everyday vocabulary, academic works and works of fiction. About 4,000 examples have been collected, there were about 400 MU among them reflecting phenomena in the language alteration: references to vintage, otherwise older, current language as well as of different generations (the aged and the youth). MC was collected mainly from the language of the latter decades, but the previous sources have been referred to, because the aim was to explore more general linguistic features of consciousness in our society, and not only the novelties of the Lithuanian language which the users see today. MU of the relatively low number of collected current language does not lead to accurate generalizing conclusions, but they also show which of the current phenomena of new Lithuanian language is observed by our society most. External, surface developments meet the eye of language users most, especially the vocabulary emerging with new phenomena of life. Obvious stylistic trends are also noticeable, such as intellectualization of language. The study of metalingual units, metalingual insertions and other metalingual comments enables a better understanding of public lingual consciousness, lingual rules and to do a regulative work of appellative language on that ground purposefully.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18349
Updated:
2018-12-17 10:43:17
Metrics:
Views: 33    Downloads: 9
Export: