Subjektyvi gyvenimo kokybė kaip socialinis indikatorius : viešojo sektoriaus kontekstas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subjektyvi gyvenimo kokybė kaip socialinis indikatorius: viešojo sektoriaus kontekstas
Alternative Title:
Subjective quality of life as social indicator: the context of public sector
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2008, Nr. 23, p. 23-38
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama socialinių indikatorių samprata, jų reikšmė moderniai viešojo administravimo praktikai ir atitinkamos pakraipos moksliniams tyrimams. Pabrėžiama būtinybė Lietuvoje sukurti ir patvirtinti nacionalinę socialinių indikatorių sistemą. Atskleidžiamos metodologinės problemos, kylančios pagrindžiant socialinių indikatorių tematinę (dimensinę) struktūrą. Parodomos socialinių indikatorių sąsajos su tokiomis procedūromis kaip socialinis matavimas ir vertinimas, socialinė diagnozė, socialinis prognozavimas. Išryškinamos socialinių indikatorių prasminės sąsajos su tokiais konceptais, kaip „socialinė gerovė", „gyvenimo kokybė", „darnioji plėtra" ir „naujoji viešoji vadyba". Remiamasi prielaida, jog naujoji viešoji vadyba yra instrumentas darniai plėtrai užtikrinti, o ši turi kurti prielaidas gyvenimo kokybei. Nagrinėjama gyvenimo kokybės socialinių indikatorių problema, pagrindžiama būtinybė derinti vadinamuosius „objektyvius" ir „subjektyvius" gyvenimo kokybės indikatorius, išryškinamas pažintinis subjektyviosios gyvenimo kokybės indikatorių vaidmuo. Straipsnyje pateikiama konkreti savivaldybės gyventojų viešosios nuomonės tyrimo metodika, kuri paremta subjektyviais gyvenimo kokybės vertinimo indikatoriais. Pagrindžiamos prasminės metodikos sąsajos ne tik su gyvenimo kokybės, bet ir su naujosios viešosios vadybos bei darniosios plėtros konceptais. [Iš leidinio]

ENThis paper aims to disclose the concept of social indicators and its meaning for modern public administration practice and appropriate scientific research. The necessity to create a national system of social indicators in Lithuania is emphasized. Methodological problems of legitimating the thematic (dimensional) structure of social indicators is discussed as well. The article indicates a coherence of social indicators with fundamental methodological problems of society cognition: social measurement and evaluation, social diagnostics and social prognosis. The authors state a coherence of social indicators with social welfare, quality of life, sustainable development and New Public Management concepts. Paper is based on assumption, that the New Public Management is an instrument to assure sustainable development: it has to create prerequisites for quality of life. The problem of quality of life indicators is analysed, assuming a necessity to combine both objective and subjective indicators of quality of life in a particular research. It is indicated, that subjective indicators are a source of scientific informatikon, while subjective quality of life indicators are an independent object of social cognition. The paper presents a methodology for research of public opinion in a particular municipality, based on subjective quality of life indicators. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17663
Updated:
2018-12-20 23:17:47
Metrics:
Views: 61    Downloads: 10
Export: