Sąvokos "gyvenimo kokybė" raidos tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąvokos "gyvenimo kokybė" raidos tendencijos
Alternative Title:
Development of the concept of "quality of life"
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 7-18
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas: gyvenimo kokybės samprata. Tyrimo tikslai: atlikti gyvenimo kokybės sampratos raidos analizę bei apžvelgti daugiadimensę teorinę ir empirinę plotmes, kuriose yra analizuojamas gyvenimo kokybės socialinis konstruktas. Šiame straipsnyje siekiama aptarti idėjas, kylančias iš teorinių ir empirinių gyvenimo kokybės tyrimų rezultatų, taip pat atskleisti galimybes gyvenimo kokybę analizuoti iš naujų perspektyvų (t. y. vertinant ne tik objektyvius bei subjektyvius veiksnius, bet ir individo etines/vertybines nuostatas). Tyrimo metodas: sisteminė literatūros analizė bei sintezė, mokslinė turinio analizė. Išvados: remdamiesi atlikta teorinės medžiagos analize, galime teigti, jog gyvenimo kokybės samprata istoriškai vystėsi kaip įvairialypė, apimanti tiek objektyvius faktus/sąlygas, tiek subjektyvius vertinimus. Taip pat galima konstatuoti, jog Lietuvoje gyvenimo kokybės tyrimų tradicija yra aktyviai vystoma, ypač su sveikata susijusios gyvenimo kokybės plotmėje. Apibendrinant galima teigti, kad gyvenimo kokybės sąvokos turinys neturi vieno absoliutaus apibrėžimo dėl savo daugiadimensio pobūdžio. Todėl, iš vienos pusės, tyrėjai plėtoja kiekybinių tyrimų erdvę, taikydami tam tikrus, standartizuotus gyvenimo kokybės kriterijus skirtingoms gyventojų grupėms. Iš kitos pusės, tyrėjai siekia objektyvizuoti gyvenimo kokybės vertinimą, praturtinant gyvenimo kokybės sąvoką naujais ją objektyvizuojančiais kintamaisiais. Straipsnyje pateikiama medžiaga yra priskirtina antrajai krypčiai, siūlant gyvenimo kokybės vertinime įvertinti ir atsižvelgti į etines/vertybines individo nuostatas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimo kokybė; Gyvenimo kokybė, subjektyvi gyvenimo kokybė, objektyvi gyvenimo kokybė; Objektyvi gyvenimo kokybė; Subjektyvi gyvenimo kokybė; Objective quality of life; Quality of life; Quality of life, subjective quality of life, objective quality of life; Subjective quality of life.

ENResearch subject: the concept of the quality of life. Research objectives: to conduct an analysis of the development of the concept of quality of life and to review the multidimensional theoretical and empirical domains in which the social construct of quality of life is analysed. The article aims to discuss ideas derived from the findings of theoretical and empirical research on the quality of life and, also, to reveal opportunities for the analysis of quality of life from new perspectives (i.e., analysing ethical/moral values of an individual in addition to objective and subjective factors). Research methods: systematic literature analysis and synthesis; research into contents. Conclusions: based on our analysis of theoretical material, we can say that historically the concept of quality of life was developing as a multidimensional concept incorporating both objective facts/conditions and subjective assessments. The tradition of research into quality of life appears to have been actively developed in Lithuania, particularly in regard to the domain of health-related quality of life.To generalise, we can say that, as a result of its multidimensional nature, the content of the concept of quality of life does not have a single and absolute definition. Therefore, researchers, on the one hand, have been developing the field of quantitative research by adapting certain standardised criteria of quality of life to different groups of individuals, and, on the other hand, they aim to objectify the assessment of quality of life by adding thereto new variables that objectify the concept of quality of life. The material presented in the article represents the latter trend suggesting that ethical and moral values of an individual should be assessed and taken into account while judging on quality of life. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37804
Updated:
2018-12-17 13:16:29
Metrics:
Views: 93    Downloads: 42
Export: