Pedagoginio profilio kūno kultūros specialybės studentų gyvenimo stiliaus ugdymas(is) universitetinėse studijose (postmodernios visuomenės iššūkių kontekste) = (Self-)development of lifestyle of educational profile physical education students in university studies (in the context of post-modern society's challenges)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Pedagoginio profilio kūno kultūros specialybės studentų gyvenimo stiliaus ugdymas(is) universitetinėse studijose (postmodernios visuomenės iššūkių kontekste) =: (Self-)development of lifestyle of educational profile physical education students in university studies (in the context of post-modern society's challenges)
Alternative Title:
(Self-)development of lifestyle of educational profile physical education students in university studies (in the context of post-modern society's challenges)
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 10, p. 146-162
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas pedagoginio profilio kūno kultūros specialybės studentų gyvenimo stilius, kaip postmodernios visuomenės reiškinys. Atskleidžiama gyvenimo stiliaus samprata, jos daugiaprasmiškumas besikeičiančios visuomenės kontekste. Nagrinėjami studentų asmeninio gyvenimo pokyčiai amžiaus ir lyties aspektu, planuojamos jų gyvenimo stiliaus kaitos sąsajos su šiuolaikinio gyvenimo pokyčiais. Empirinio tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad studentai pripažįsta šio laikmečio teikiamą jiems pasirinkimų įvairovės galimybę. Drauge jie įvardija didelį gyvenimo tempą ir dinamiškumą, rizikos bei pavojų tikimybę, saugumo ir pasitikėjimo stoką. Gyvenimo stiliaus kaitos prielaidų ir su tuo susijusių studentų apsisprendimų tyrimo analizėje išryškėjo studentų polinkis į materialinių vertybių kaupimą, nepakankamą asmeninio tobulėjimo, saviraiškos, savigarbos ir kūrybiškumo vertinimą. Tyrimo rezultatų pagrindu formuluojama išvada: kūno kultūros specialybės studentų akademinių interesų akiratyje dar mažai vietos skiriama humanistinei dimensijai, įgalinančiai jaunimą domėtis universaliomis ir esminėmis žmogaus problemomis. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the lifestyle of educational profile physical education students as the phenomenon of post-modern society. The concept of lifestyle and its diverse meaning in the context of the changing society are disclosed. Students' personal life changes in the aspects of age and gender as well the links of their planned change of lifestyle with the changes in the modem life are analysed. The results of the empirical study enable to state that students acknowledge the opportunities of diversity provided nowadays. At the same time they mention fast speed of life and dynamism, the probability of risk and dangers, the shortage of safety and trust. The analysis of the preconditions of the planned change of lifestyle and related students' resolves disclosed students' approach to material interests, insufficient valuation of personal development, self-expression self-respect and creativity. The results of the study lead to the conclusion that as to the physical education students' academic interests, still too little attention is being paid to humanistic dimension directing young people towards the consideration of universal and essential human problems. [From the publication]The article analyzes the lifestyle of the students of the specialty of physical culture of the pedagogical profile as a phenomenon of a postmodern society, reveals the concept of the lifestyle and its polysemy in the context of the changing society, examines the changes in the students’ personal life in terms of age and sex and plans the relations between the changes in the students’ lifestyle and the changes in the modern life. The results of the empiric study allow for stating that students recognize the possibility of the diversity of the choice, provided by the period. Apart from that they note the fast tempo and dynamism of life, the probability of risk and dangers and lack of security and confidence. The analysis of the prerequisites of the change of lifestyle and the related choices, made by the students illustrate the students’ inclinations towards accumulation of material values and insufficient recognition of personal development, self-expression, self-respect and creativity. On the basis of the results of the study the following conclusion was formed: in the scope of academic interests of the students of the specialty of physical culture still insignificant attention is dedicated to the humanistic dimension, enabling the young people to take interest in the universal and essential problems of the human being.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16150
Updated:
2018-12-17 12:14:35
Metrics:
Views: 4
Export: