The Streamline of research and experimental development’s infrastructure in Lithuanian national innovation system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Streamline of research and experimental development’s infrastructure in Lithuanian national innovation system
Alternative Title:
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros infrastruktūros pozicija Lietuvos inovacijų sistemoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 2 (57), p. 61-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ( MTEP); MTEP infrastruktūra; Nacionalinė inovacijų sistema (NIS); Research and experimental development; (R&D); R&D infrastructure; National Innovation System (NIS).
Keywords:
LT
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP); MTEP infrastruktūra; Nacionalinė inovacijų sistema (NIS).
EN
(R&D); National Innovation System (NIS); R&D infrastructure; Research and experimental development.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis šio straipsnio tikslas yra išgryninti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) infrastruktūros sampratą, teigiant, kad ši yra viena svarbiausių nacionalinės inovacijų sistemos (NIS) sudedamųjų dalių. Taip pat siekiama išryškinti MTEP infrastruktūros ir NIS sąsajas bei pasiūlyti rekomendacijas, kaip galima būtų transformuoti Lietuvos NIS. Straipsnyje pasiūlyta požiūrių į MTEP infrastruktūrą klasifikacija bei hipotetinis MTEP infrastruktūros modelis. Atilikus mokslinių bei ekspertinių darbų analizę, buvo prieita prie išvados, kad pagrindiniai MTEP infrastruktūros elementai yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos finansavimo sistema, žmogiškųjų išteklių struktūra bei patentų sistema. Konceptualus MTEP infrastruktūros suvokimas tiesiogiai priklauso nuo požiūrio į šį reiškinį. Tai gali būti institucinis arba funkcinis požiūris. Analizuojant studijas, kuriose nagrinėjama inovacijų politikos ir NIS samprata, iškristalizuota hipotetinė NIS konstrukcija, joje detalizuojant galimus elementus. Straipsnyje teigiama, kad egzistuoja du galimi požiūriai į NIS: institucinis ir rinkos dalyvių. Daugelio šalių NIS yra sukurtos pabrėžiant institucinį požiūrį. Hipotetinės sąsajos tarp NIS ir MTEP infrastruktūros išryškintos analizuojant žinių srautus nacionalinėje inovacijų sistemoje. Susistemintas žinių srautų NIS modelis, kuriame detalizuojami MTEP infrastruktūros elementai. Siekiant pateikti rekomendacijas Lietuvos nacionalinei inovacijų sistemai transformuoti, analizuoti gerosios praktikos pavyzdžiai. Atlikus Lietuvos MTEP infrastruktūros SWOT analizę, išskirti pagrindiniai trūkumai, galimybės, stiprybės bei grėsmės.

ENThe main objective of the article is to distill the concept of the research and development (R&D) infrastructure by stating that it is one of the most important elements of the national innovations system (NIS). In addition, attempts are made to highlight the relations between the R&D infrastructure and the NIS and suggest the recommendations for transformation of the Lithuanian NIS. The article suggests a classification of the views of the R&D infrastructure and a hypothetical R&D infrastructure model. Upon performing the analysis of researches and expert studies, the conclusion was made that the main elements of the R&D infrastructure are the system of funding of scientific researches and experimental activities, the structure of human resources and the patents system. A conceptual comprehension of the R&D infrastructure directly depends on the view of the phenomenon, which can be institutional or functional. When analyzing the studies, examining the concept of the innovations politics and the NIS, the hypothetic structure of the NIS is crystallized detailing the potential elements. The article states that there exist two possible views of the NIS: the institutional and that taken by market players. In most countries the NIS are created emphasizing the institutional viewpoint. The hypothetical relations between the NIS and the R&D infrastructure are highlighted by analyzing the flows of information in the national system of innovations. The information flows’ NIS model, detailing the elements of the R&D infrastructure was systematized. In order to provide recommendations for the transformation of the Lithuanian national innovations system, the good practice examples were analyzed. Upon performing the SWOT analysis of the Lithuania’s R&D infrastructure, the main strengths, weaknesses, opportunities and threats were identified.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14543
Updated:
2020-12-04 22:43:36
Metrics:
Views: 45    Downloads: 4
Export: