Pelno inžinerija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pelno inžinerija
Publication Data:
Vilnius : Ciklonas, 2007.
Pages:
194 p
Keywords:
LT
pelningumo matavimas; sprendimu priėmimas; rizika; kreditas; investicijų efektyvumas; matematinė statistika.
EN
measurement of profitability; decosions; risk; credit; efficiency of investment; mathematical statistics.
Summary / Abstract:

LTNeretai pakankamas veiklos pelningumas yra būtina tos veiklos pradėjimo ar tęstinumo sąlyga. Savo ruožtu, veiklų ir jas supančių aplinkybių įvairovė reikalauja adekvačių pelningumo matavimo būdų ir metodų. Šią knygą, autoriaus nuomone, galima sąlyginai pavadinti mažąja pelningumo enciklopedija. Monografijoje kryptingai sujungiamos neretai atskirai nagrinėjamos problemos. Tai: pirma, pelningumo matavimas įvairiausiomis operacijomis bei investavimo priemonėmis ir reikiamų pelningumo skaičiavimo modelių parinkimas bei panaudojimas (laiko įtaka pinigų vertei, tradiciniai investicijų į vertybinius popierius pelningumo rodikliai, investicijų į kitokį turtą pelningumo rodikliai); antra, sprendimų priėmimas, o taip pat ir pelningumo matavimas, atsižvelgiant į riziką ir neapibrėžtį (tikimybių teorijos žinių elementai, rizikos įjungimas į sprendimų priėmimo procesą, imitacinis modeliavimas); ir trečia, adekvatūs skaičiavimo ir sprendimo metodai skirtingiems komerciniams ir finansiniams sandoriams nagrinėti, kuomet sandoriai yra labai sudėtingi, apima ilgus laikotarpius ir yra naudojami skirtingi informacijos tvarkymo principai (skirtingų investicijų ir kitų finansinių priemonių pelningumas, kreditinių operacijų pelningumas, investavimo į gamybą efektyvumas). Visa tai leidžia atlikti įvairių gamybinių, komercinių ir finansinių sandorių palyginimą, jų pelningumo įvertinimą. Monografija skiriama verslo analitikams ir projektuotojams, vadybininkams ir savininkams, o taip pat akademinei visuomenei, siekiančiai kurti, skleisti ir įsisavinti žinias apie adekvatų veiklų pelningumo matavimą ir valdymą.

ENOften certain profitability is a necessary condition for starting and continuing business. In turn, variety of activities and their environment requires adequate profitability identification measures and methods. In opinion of the author, this book may relatively be called the “small encyclopaedia of profitability”. The monograph purposefully tackles problems that are often analysed separately. First: measuring profitability via various operations and investment means, choosing and using appropriate profitability calculation models (time impact on value of money, traditional security investments profitability indexes, other investments profitability indexes); second: taking decisions and measuring profitability taking into account risk and uncertainties (probability elements, risk in decision taking process, simulation model); and third: adequate calculation and task-solving models for the analysis of different commercial and trade deals, when deals are extremely complex, cover long periods and involve different information management principles (profitability of different investments, other financial means, and credit operations; production investment efficiency). All these are helpful for comparing various production, trade, and financial deals; and evaluating their profitability. The monograph is useful for business analysts and developers, managers, and owners as well as academic society aiming to create, spread, and get knowledge about the adequate profitability measurement and management.

ISBN:
9789955695561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13336
Updated:
2014-01-18 17:21:52
Metrics:
Views: 108
Export: