The Research of dividend signal effect in Lithuanian share market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Research of dividend signal effect in Lithuanian share market
Alternative Title:
Dividendų signalinio efekto tyrimas Lietuvos akcijų rinkoje
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2003, Nr. 28, p. 7-19
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Dividendų politika; Akcijų rinka; Finansiniai rodikliai
EN
Dividend policy; Share market; Financial ratios
Summary / Abstract:

LTViena pagrindinių finansų valdymo problemų, sprendžiamų teoriniame ir empiriniame lygmenyje per paskutinius keturis dešimtmečius, yra įmonės vertės priklausomybė nuo joje priimamų finansinių sprendimu, t.y. vykdomos dividendų politikos. Šiuo klausimu atlikti klasikiniai teoriniai tyrimai leido suformuluoti išvadą, kad, esant ribojančioms prielaidoms, finansiniai valdymo sprendimai - įmonės kapitalo struktūros ir dividendų politikos formavimo - įmonės vertės atžvilgiu yra neutralūs (irelevance). Ryškus skirtumas tarp teorijos ir praktikos sąlygojo atlikti tolesnius tyrimus, kruopščiai ir kritiškai įvertinant M.H. Miller ir F. Modigliani teorijos prielaidas. Daugelis tyrimų buvo atliekami, siekiant nustatyti, kaip gali pasireikšti dividendų politikos svarba. Dividendų politikos poveikio įmonių akcijų rinkos kainai tyrimai daugiausia atliekami išsivysčiusių šalių akcijų rinkose. Augančios ekonomikos šalyse, kurioms priklauso ir Lietuva, dividendų politikos tyrimams skiriamas labai mažas dėmesys. Pritaikyti pasaulio praktikoje egzistuojančius dividendų politikos modelius augančios rinkos sąlygomis pakankamai sudėtinga, kadangi pastarosiose rinkose egzistuoja gana žemas likvidumas, sunkesnis kapitalo pritraukimas, nepakankama informacija apie įmones, menkas investicijų pasirinkimas. Todėl šio tyrimo tikslas - įvertinti dividendų politikos signalinio efekto stiprumą Lietuvos akcijų rinkoje.Siekiant užsibrėžto tikslo buvo palygintos teorijos, tiriančios dividendų išmokų relevantiškumą įmonės priimamiems finansiniams sprendimams; nustatytas praktikoje taikomų įmonės dividendų politikų teigiamas ir neigiamas signalinis poveikis akcijų rinkos kainoms; ištirta, kaip formuojamos šios politikos Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos Oficialiajame ir Einamajame sąrašuose 1998 - 2002 m. laikotarpiu buvusiose akcinėse bendrovėse; įvertintas dividendų politikos signalinis efektas akcijų rinkos kainoms Lietuvos įmonėse. lš atlikto teorinio dividendų signalinio poveikio akcijų rinkos kainoms tyrimo galima daryti išvadą, kad dividendų politikos teorijų kūrėjai skirtingai nusako ryšį tarp dividendų išmokų ir akcijų rinkos kainos bei aiškina dividendų signalinį efektą. Vieni teigia, kad dividendai yra irelevantiški įmonės priimamiems finansiniams sprendimams, kiti pabrėžia dividendų išmokų daromą stiprią įtaką akcijų rinkos kainai. Skirtingai aiškinamas dividendų politikos relevantiškumas: vieni jį tiria investuotojų teikiamų pirmenybių atžvilgiu, kiti - dividendų signalizavimo ir informatyvumo atžvilgiu. Ištyrus dividendų politikų galimo signalinio poveikio akcijų rinkos kainai stiprumą, nustatyta, kad didžiausią teigiamą poveikį akcijų rinkos kainų svyravimų stabilizavimui turi stabilių ir žemų pastovių dividendų ir priedų metų pabaigoje mokėjimo politikos. Pati rizikingiausia, galinti iššaukti staigius akcijų kurso svyravimus, yra pastovios dividendų mokėjimo normos politika. Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvos įmonėse vyrauja dvi dividendų mokėjimo politikos: liekamoji bei žemų pastovių dividendų ir papildomų dividendų pelningų metų pabaigoje politikos. Atitinkamai šias politikas pasirinko 40 proc. ir 22 proc. tirtų įmonių.Pastovaus lygio dividendų politiką pasirinko tik 4 proc. įmonių. Likusios įmonės visai nemokėjo dividendų. Tokį dividendų politikų pasirinkimą lėmė tai, kad Lietuvos įmonės yra augančios. Jos pagrindinį dėmesį skiria veiklos plėtrai bei gamybos modernizavimui, o tai reikalauja didelių investicijų. Dividendų politikos pasirinkimą lemia įmonės finansinė būklė. Geriausia finansinė padėtis yra įmonėse, vykdžiusiose stabilių dividendų politiką: aukščiausias likvidumo rodiklis, aukščiausias ir stabilus grynojo pelningumo rodiklis, mažiausias skolos rodiklis. Tuo tarpu daugelis įmonių, nagrinėjamu laikotarpiu nemokėjusių dividendų, dirbo nuostolingai, buvo arti rizikingos skolinimosi ribos. Atlikus empirinį akcijų rinkos kainų pokyčių tyrimą, paaiškėjo, kad nagrinėtų grupių pagal mokamų dividendų periodiškumą įmonių akcijų rinkos kainos ilgame laikotarpyje sumažėjo. Įmonių, visiškai nemokančių dividendų, pastebima nuolatinio akcijų rinkos kainų mažėjimo tendencija. Aukštesniame lygyje išlieka akcijų kainos tų įmonių, kurios pastoviai mokėjo dividendus, tačiau jų lygis svyravo. Pažymėtina, kad įmonių, mokėjusių pastovaus lygio dividendus, akcijų rinkos kainos tai didėjo, tai mažėjo. Atlikti tyrimai leidžia konstatuoti faktą, kad Lietuvos akcijų rinkoje nepasireiškia stiprus dividendų politikos signalinis efektas. Akcijų rinkos kainas įtakoja kiti mikro- ir makroekonominiai veiksniai. [Iš leidinio]

ENRelevance of dividend policy to the financial decision making, ils value and share market prices are investigated in the paper. The authors of the paper analyse different types of dividend policies in practice, their positive and negative influence on share market prices and particularities of their formation in Lithuanian companies. There is investigated the influence of financial ratios on the choice of dividend policy in Lithuanian companies. Depending on periodicity of dividend payouts in the companies, the analysis of the dividend signal effect strength in the Lithuanian share market is presented in the paper. [From the publication]

ISSN:
1392-1142, 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38459
Updated:
2018-12-17 11:15:49
Metrics:
Views: 23    Downloads: 10