"Dievas kojas aunas" (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: apdaras ir apavas).

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Dievas kojas aunas" (Mitologinių personažų daiktai frazeologijoje: apdaras ir apavas)
Alternative Title:
"Бог обувается"(Вещи мифологических персонажей во фразеологии: одежда и обувь)
In the Journal:
Baltistica. 2007, t. 42, Nr. 3, p. 437–456
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami frazeologizmai, kuriuose greta mitinių būtybių minimi tradicinio lietuvių kostiumo elementai, pirmiausia apdaras bei apavas. Iš viso rastas 61 pavyzdys, tinkamas rūpimai temai atskleisti bei iliustruoti. Pavyzdžių skaičius negausus dėl visai suprantamos priežasties: drabužiai bei apavas tėra tik antropomorfizuotųjų mitologinių personažų atributas. Žmogiškasis mitologinių būtybių pavidalas dažniausiai esti apgaulingas, vadinasi, ir specifinė žmogaus atributika joms tėra savotiška širma: po drabužiais ir batais tos būtybės iš paskutiniųjų slepia gyvulio požymius (ragus, uodegą, arklio kanopas), išduodančius jų demoniškąją prigimtį. Kaip matyti iš tyrimo, ir paties apdaro ar apavo spalva, sukirpimas ar tiesiog neįprasta medžiaga, iš kurios jis pasiūtas, gali būti aiškus dvasių pasaulio ženklas. Išvaizdos detalės labai svarbios tiek pačių personažų nominacijai, tiek ir įvairių frazeologizmų "vidinei formai" - žodiniam pavidalui. Medžiaga straipsnyje skiriama į tris smulkesnes leksines‑semantines grupes: 1) frazeologizmus su drabužių bei jų dalių pavadinimais, 2) posakius su apavo pavadinimais, 3) frazeologinius junginius su patalynės dalių pavadinimais.Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Frazeologija; Dialektinė frazeologija; Apdaras; Apavas; Phraseology; Dialectal phraseology; Dress; Shoes.

ENThe article examines the phraseological units, in which, apart mythical beings, elements of the traditional Lithuanian costume are mentioned, first of all clothes and footwear. Totally 61 examples, suitable for revealing and illustrating the topic, were found. The number of examples is not huge due to one reason: the clothes and footwear are only attributes of anthropomorphized mythological characters. The human guise of mythological beings is most frequently deceitful, therefore specific human attributes are a disguise: under their clothes and footwear they hide their animal traits (horns, tail, horse hooves), which reveal their demonic nature. As shown by the study, the colour and cut of the clothes and footwear or even the unusual material, from which the clothes and footwear are made, can be a clear sign of the world of spirits. The details of appearance are very important both for nomination of the characters themselves and for the “inner form” of different phraseological units – i. e. their verbal shape. The material in the article is divided into three smaller lexical – semantic groups: 1) phraseological units, containing names of clothes and their parts, 2) sayings, containing names of footwear, 3) phraseological units, containing names of parts of bedclothes.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13104
Updated:
2018-12-20 23:13:20
Metrics:
Views: 85    Downloads: 13
Export: