Moksleivių rengimo šeimai socialiniai pedagoginiai parametrai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių rengimo šeimai socialiniai pedagoginiai parametrai: disertacija
Alternative Title:
Social Pedagogical Parameters of Preparing Schoolchildren for Family Life
Publication Data:
Vilnius, 1998.
Pages:
152 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.). - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1998. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTvirta šeima – dorovinio tautos stabilumo ir istorinio jos išlikimo garantas, tačiau nūdienos Lietuvos šeimos pamatus ardo sparčiai didėjantis nemotyvuotų ištuokų, nepilnų šeimų skaičius. Rengimas (-is) šeimai susijęs su konkrečia visuomene, konkrečia socialine aplinka, su tam tikromis tautos tradicijomis, todėl būtina detali rengimo šeimai tikslų vertybinio ir vaidmeninio socialinio komponento analizė. Šio darbo tikslas – nustatyti moksleivių rengimo šeimai socialinius pedagoginius pagrindus, remiantis išryškėjusiais šio rengimo parametrais. Apklausta 2409 asmenys (1417 suaugusių ir 992 moksleiviai). Atlikus mokslinės literatūros bei šeimos problemų analizę, paaiškėjo, kad vertybinio ir funkcinio komponentų nagrinėjimo pagrindu įmanoma atskleisti rengimo šeimai dinamiką ir raidą, o nuo vertybinio ir funkcinio komponentų visumos priklauso šeimos stabilumas. Remiantis tyrimo rezultatais, nustatyta, kad moksleivių rengimo šeimai socialiniai pedagoginiai parametrai yra esminės šeimos funkcijos ir vertybės. Išryškėjo moksleivių ir suaugusiųjų požiūrio į vertybes skirtumai: moksleiviai vertybes priskiria ne altruistiniams, bet asmeniniams ypatumams (savarankiškumas, optimizmas, intelektualumas). Moters vaidmuo yra hiperbolizuojamas vertybiniu ir funkciniu aspektais, todėl būtinas vyro, tėvo vaidmens šeimoje reabilitavimas, išplečiant jo vertybinį bei funkcinį vaidmenį. Moksleivių požiūrį į šeimą labiausiai nulemia santykiai su tėvais, ypač su motina. Remiantis tyrimo rezultatais, pateikiamos rekomendacijos moksleivių rengimui šeimai.

ENA stable family is a guarantee of a spiritual stability of the nation and its historical survival, however, a rapidly growing number of unmotivated divorces and that of one-parent families are rapidly destroying the foundations of the Lithuanian family. Preparation for a family is related to a specific society, a specific social environment, certain traditions of the nation, therefore a detailed analysis of the value-based social component of the objectives of preparation for the family is necessary. 2049 persons (1417 adults and 992 children) were interviewed. Having made the analysis of scientific literature and family problems it turned out that on the basis of value-based and functional components it was possible to reveal dynamics and development of the preparation for the family. The stability of the family depends on the whole of value-based and functional components. On the basis of the research results it was established that social pedagogical parameters of schoolchildren’s preparation for the family are essential functions and values of the family. Differences in the attitudes of schoolchildren and adults to values were revealed: schoolchildren attributed values to personal rather than altruistic peculiarities (independence, optimism, and intellectuality). The role of a woman is hyperbolised from the value-based and functional aspects; therefore it is necessary to rehabilitate the role of father in the family. Relations with parents, especially those with mother, determine schoolchildren’s attitude to the family most. On the basis of the research results, recommendations for schoolchildren’s preparation for the family are presented.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11509
Updated:
2022-02-07 20:09:07
Metrics:
Views: 29
Export: